امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 299 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,418
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.984 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 299
28,800 تومان
جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

آناتومی رویشی  
تعریف بافت 
به مجموعه سلولهایی که از لحاظ ساختار و عمل مشابه هستند بافت میگویند، بعضی از بافتها وجود دارنـد کـه از ایـن
قانون پیروی نمیکنند بهتر است از کلمه بخش استفاده شود همانند بافت آوندی 
دسته بندی بافتهای گیاهی 
بافت مریستم: جایگاه سلولهای فعال از لحاظ همانند سازی میباشد ما دو نوع بافت مریستم داریم مریسـتمهـای اولیـه-
ثانویه و یا پسین
بافت که دارای نقش تغذیه گیاهاند: بافتهای پارانشیمی ذخیرهایی و بافتهای هادی (آوندی
بافتهایی که نقش مکانیکی را به عهده دارند: بافتهـایی محـافظ (پوششـی) کـه در ایـن حالـت انـدامهـای مختلـف را
میپوشاند. 2- بافت نگهدارنده این بافتها در اثر سفتی دیواره سلولی آنها به گیاه استحکام میبخشد.
بافتهای ترشحی: این بافتها نقش ذخیره متابولیتهای ثانویه را برعهده دارند.
بافت مریستم 
مریستم اولیه 
مریستمهای اولیه در نوك ساقه و ریشه قرار دارند و مسئول رشد طولی ساقه و ریشه هستند و از لحـاظ سـاختار سـلولی
این بافتها دارای سلولهای مساوی ابعاد و دارای هسته درشت واکوئل کوچک و فعالیت بالا میباشند
مریستم پسین 
(
مریستمهای ثانویه) در واقع حلقهای از سلولهای مریستمی میباشد که فعالیت مریسـتمی خـود را حفـظ کـردهانـد و از
لحاظ ساختار سلولی، سلولهای تشکیل دهنده بافت مریستم ثانویه دارای واکوئل بزرگتر و تعداد کمتر میباشند.
در نهاندانگان لایهلایهائی ولی در نهانزادان آوندی- بازدانگان تودهای سکتوریان دو نوع تشکیلات پسین وجود دارد
لایه چوب پنبه 
فلودرمی- فلوژن این لایه در قسمت خارجی استوانه مرکزی تشکیل میشود (در قسمت پوست) در اثر فعالیت ایـن لایـه
مریستمی در قسمت خارجی خود تشکیل چوب پنبه یک بافـت محـافظتی اسـت و در تشـکیل داخلـی خـود سـلولهای»   
 
فلودرمی را میسازد. که بیشتر نقش همانند سازی و ذخیرهائی را دارند. دومـین لایـه مریسـتمی کـه در قسـمت داخلـی
(
چوب) قرار دارد. در اثر فعالیت این لایه بافت چوب پسین جوان در قسمت داخلی این لایه و بافت آبکش پسـین جـوان
در قسمت خارجی خود به وجود میآورد
لایه چوب و آبکش و یا کامبیوم- لایه زاینده چوب و آبکش 
در قسمت استوانه مرکزی (در قسمت چوب قرار دارد) فعالیت بدین نحو است که در قسمت خارج خودش آبکش پسـین
را میسازد و در قسمت داخل چوب پسین را میسازد
آبکش پسین را میسازد. نتیجه فعالیت دو لایه مریستمی رشد پسین میباشد رشد پسین خاص بازدانگـان و نهانـدانگان
دو لپهای میباشد یعنی اینکه بازدانگان و نهاندانگان دو لپهای رشد قطری میکنند
نتیجه فعالیت مریستم اولیه: رشد طولی 
کامبیوم و فلوژن: رشد قطری 
محدوده پیوند در باغبانی به بازدانگان و نهاندانگان دو لپه بر میگردد چون در این گروه لایه زاینده کـامبیوم مـیباشـد و
محدود پیوند است
بافت پارانشیم 
مجموعه بافتهایی که از فعالیت مریستمهای مختلف به وجود میآیند. این بافتها بلافاصـله از سـلولهای مریسـتمی بـه
وجود میآید. گاهی مواقع سلولهای تشکیل دهنده بافت پارانشیمی خاصیت همانند سازی خود را حفـظ کـرده و منشـاء
برای سایر بافتها تبدیل میگردد
تستهای مربوط به گیاه شناسی 
 
1.
گل ناقص Incomplete Flower به گلهایی گفته میشود که
1)
گل فاقد یکی از اندامهای خود باشد
2)
گل دارای اندامهای تولید مثل باشد.
3)
گل دارای اندامهای تولید مثل باشد ولی اندامهای پوششی را ندارد.
4)
گل دارای اندامهای پوششی باشد ولی اندامهای تولید مثل را نداشته باشد
2.
لایه زاینده مخصوص گیاهان...........میباشد
1)
دو لپه 2) نهاندانگان 3) نهانزادان آوندی 4) بازدانگان و نهاندانگان 
Pepo .3
میوهای است که از تخمدان..............حاصل میشود.
1)
میانی 2) فوقانی 3) تحتانی 4) میان و تحتانی 
4.
میوههای Aggregate عبارتست از:
1)
میوههای تشکیل شده از یک گل با تعداد زیادی تخمدان 
2)
میوههای تشکیل شده از تعدادی گل که روی یک نهنج قرار دارد.
3)
میوههایی هستند که دارای درون بر فیبری هستند.
4)
میوههایی هستند که جداره تخمدان آنها خوراکی میباشد
5.
کدام دو گیاه به یک جنس تعلق دارند؟
1)
ازگیل و ازگیل ژاپنی 2) آلو و آلبالو 3) بادام و بادام زمینی 4) به و به ژاپنی 
6.
کدام میوه از مادگی یک برچهای Carpelle حاصل شده است؟
 Silique
خرچین (2 Caryops گندمه (1
 Capsule
کپسون (4 Legume نیام (3
پاسخ تستهای مربوط به گیاه شناسی 
1
گزینه-1
4
گزینه -2
3
گزینه -3
1
گزینه -4
2
گزینه -  5
3
گزینه -6

Pdfنوع فایل:

  سایز: 4.86mb

 

 تعداد صفحه:299

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا