امروز: جمعه 10 تیر 1401
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 179 صفحه تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 1,426
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.971 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 179
28,800 تومان
جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

کلیات  
انسان اولیه در مورد گیاهان کار سلکسیون و انتخاب را برمیگزید
شناخت انسان از ازدیاد گیاهان ابتدا جنسیها بود. اولین گیاهان مورد استفاده بشر گیاهان چوبی سهل ریشه زا بود
روش های ازدیاد تعدادی از گیاهان و مثال های آنها
قلمه: انگور- انار- انجیر- زیتونم 
پاچوش: خروا 
هدف از ازدیاد نباتات
1-
ازدیاد و تکثیر گیاهان 
2-
حفظ خصوصیات و ویژگی مطلوب آنها
اصلاح نباتات (انتخاب ژنوتیپ برتر): 
انتخاب از میان تودههای وحشی selection 
ایجاد تنوع ژنتیکی و بعد انتخاب breeding & selection
مهندسی ژنتیک genetic engineering
*
برای ایجاد تنوع، برای گیاهانی که در یک گونه- در یک جنس و به ندرت بین خانوادهها امکان تلافـی کمتـر و ایجـاد
گونه های بهتر شامل گونه، جنس، خانواده
*
مهندس ژنتیک در مورد گیاهانی که امکان تلاقی در بین آنها وجود ندارد و حتی از باکتریها وجـانوران بـه سـلولهای
گیاهی انتقال کازئین شیر و یا انسولین به سلولهای گیاهی 
Breader =
کسانی که کار اصلاح نباتات را انجام میدهند
جنسی plant propagator generative کسانی که کار تکثیر و ازدیاد نباتات را انجام میدهند
غیر جنسی vegetative 
تعریف totipotency خود تولیدی، خود کاملی توانائی تولید یک گیاه کامل از یک سلول غیر جنسـی مثـل قلمـه ریشـه-
ساقه را بسازد و قلمه ساقه ریشه را بسازد
پایه و اساس کلیه علوم بیولوژیکی = میوز و میتوز میباشد
روشهای نونهالی
1-
پیوند متوالی روی پایه های بذری وقتیکه چند سال متوالی پیوند میزنیم در نهایت به یک گیاه نونهال میرسیم.  
 
اثر پایه است که باعث برگشت میگردد.) 
2-
کشت بافت در صورتیکه به هورمونها گیاه بالغ جواب دهد.
ریشه نا به جا: روی ساقه (قلمه زنی)، ریشه حاصل از برگ، روی قسمتهای پر ریشه. Adventitious shoot جوانه نابجا 
نکته * جوانه های نابه جا در دوران نونهالی قرار دارند. و برای پیوند مناسب نیستند
ریشه زائی و ایجاد جوانه جز مراحل اپی ژنتیکی است
مریستم و یا قابلیت تبدیل شدن competence= دارا بودن یک قابلیت- دارا بودن پتاسیل اینکه یک سلول بتوانـد چیـزی
بشود مثل سلولهای مریستمی که competence هستند. که میتواند تمایز یافته ایجاد شاخه را کند، هر چه این مریسـتم
مرحله determination تمایزیابی جوانه گل را بیشتر جلو رفته باشد بازگشت به نونهالی مشکلتر است
نکته * در جوانه گل که تبدیل جوانه رویشی به جوانه زایشی است اپی ژنتیکی است
با پاشیدن GA- قبل از تمایزیابی سلولهای درونی گیاه باعث میشویم به جای ایجاد جوانه گل به شـاخه تبـدیل شـود و
این در مرحله competence است اگر وارد مرحله determination شود نمیتواند باز گردد
در یک جوانه گل اجزاء از بیرون به درون ساخته میشود اول کاسبرگ بعد گلبرگ و... 
هورمون از طریق روشن و یا خاموش کردن ژنها تأثیر خود را میگذارند
مجموعه تست اول 
1-  ph
خنثی داشتند و فاقد خاصیت تبادل کاتیونی میباشد؟  کدام محیط کشت زیر استریل و
1)
پرلیت           2) خاك برگ    3) ماسه بادی    4) ورمیکولایت 
2-
کدام ماده زیر ماده معدنی از جنس میکا است که با حرارت گسترش مییابد
1)
ورمیکولایت 2) پرلیت 3) پیت 4) یشم سنگ rockwool
3-
کدام ماده زیر از تجزیه بیولوژیکی مواد زاید تحت شرایط محیطی کنترل شده حاصل میشود؟ 
1)
پرلیت 2) پیت 3) کمپوست 4) خاك برگ 
4-
از یک محلول ppm10000 هورمونی چه حجم باید برداشت شـود و بـا آب رقیـق شـود تـا 100cc محلـول
ppm1000
حاصل میشود
 2000cc (4        1000cc (3      cc10 (2     cc100 (1
5-
حد مجاز بر در آب مورد استفاده در تکثیر گیاهان چند ppm است؟ 
 500
از بیشتر (4 250-500 بین (3 100 حدود (2 1 از کمتر (1
6-
بهترین روش برای ضد عفونی مخلوطهای خاك جهت تکثیر گیاهان کدام است: سراسری 78
1)
استفاده از بخار گاز متیل بروماید 
2)
کاربرد مواد شیمیائی قارچ کش
3)
حرارت 100 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه
4)
حرارت مرطوب 65 درجه c به مدت 30 دقیقه 
7-
برای از بین بردن ویروسهای مقاوم گیاهی در خاك چند درجه سانتیگراد مناسب است ؟
 90-100 (4    40-50(3        60-70(2     20-30 (1 
 
 
پاسخ مجموعه تست اول 
 «1» -1
1» -2»
ورمیکولایت مادهای کانی از نوع میکاست و با حرارت گسترش مییابد.
3» -3»
کمپوست از تجزیه بیولوژیکی مواد زائد تحت شرایط محیطی کنترل شده حاصل میشود.
«2» -4
1» -5»
میزان براگر بیش از یک ppm در آب باشد به گیاه آسیب میرساند. جلد 1 دکتر خوشخوی ص87
«4» -6
4» -7»
ویروسها موجوداتی مقاوم بوده و باید از دمای 100-90 درجه استفاده شود

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.90mb

 

 تعداد صفحه:179

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا