امروز: سه شنبه 21 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 144 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 3,035
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.976 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 144
25,200 تومان
مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی

 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن
قبل از شروع بحث، پیرامون ویژگی های اولیه ی سیال صحبت می کنیم. سیال مادهای است که جاری میشود، زیرا نمی   تواند در برابر تنش برشی مقاومت کند
تذکر
جرم واحد حجم یک جسم یا سیال را چگالی جرمی مینامند و از رابطه زیر بدست میآید

تذکر 
نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می نامند که در حالتی ساده به صورت زیر بیان می شود

تذکر 
فشار یک کمیت اسکالر است و مطابق رابطه ی فوق از آنجا که از اندازه نیرو که یک کمیت اسـکالر اسـتفاده مـی شـود،
اسفشار کمیتی اسکالر می باشد
تذکر 
درSI واحد فشار، نیوتن بر متر مربع است که آن را پاسکال مینامند و ارتباط آنها به صورت زیر بیان می شود
نکته 
هرگا سیال ساکن فرض شود می توان میتوان اختلاف فشار بین دو نقطه غیر هم تراز را به صورت زیر بدست آورد که در آن فواصلYاز کف ظرف می باشد
)( 1212 r -=- yygpp «11 » (3) فیزیک
نکته 
می توان در شکل دیگری با توجه به نفوذhدر سیال ،در صورتی که فشار محیط باشد در هر عمقی از سـیال رابطـه ی  فشار را داشت

منگنه ی آبی و اصل پاسگال 
اصل پاسکال: 
تغییر فشار اعمال شده به یک سیال محصور و تراکم ناپذیر به صورت تضعیف نشده به تمام نقاط سیال و به دیواره هـای  ظرف آن منتقل میشود
ترمزهای هیدرولیکی و منگنههای آبی (همان طور که ذکر شد) بر اساس اصل پاسـگال عمـل مـیکننـد. طبـق شـکل ،
میتوان ارتباط بین کمیتهای موجود را به صورت زیر نوشت

در صورتی در تساوی فوق ظاهر میشـود کـه سـطح مقطـع هـای بـزرگ (A) و کوچـک a،
دایرهای باشند.

نمونه سوالات تستی 
1 - اگر رگهای خونی در بدن انسان به عنوان لولههای ساده در نظر گرفته شوند اختلاف در فشار خون بین  خون پاها و سر یک مرد به بلندی 8/1 متر وقتی که در حال ایستاده است، چقدر است؟ فرض کنید که گرانش  ویژه خون . 06/1 است 
 1/06kPa (4 17 8/ kPa (3 187kPa (2 18 7/ kPa ( 1
 -2 اگر فرض کنیم که چگالی میانگین آب دریا kg / m
3 است، اگر تراکمپذیری آن (مدول حجمی=10 
2000MPa) باشد، چند درصد از چگالی در ضمن رفتن از سطح تا عمق 1 مایل ( 16 9/ m= ) تغییر مییابد؟ 
 81% (4 0/ %81 (3 18% (2 8% ( 1
3 - یک جوسنج جیو های در 762 میلیمتر قرار دارد. حجم یک حباب گاز وقتی در ته یک دریاچه /45 7 متر قرار دارد برابر cm 33  است، این حباب به سطح آب میآید. حجم آن در سطح دریاچه چقدر است؟ 
cm(1 178

/ cm (2 178 3
/ cm (3 56 1 3
/ cm (4 45 7 3

 -4 لوله یکنواخت کوچکی به شکل دایر های به شعاع r که سطح آن قائم است، در آورده شده است
حجمهای مساوی از دو مایع که چگالیهای آنها r و s هستند r > s نصف دایره را پر میکنند. زاویه ای را
که فصل مشترك دو مایع با امتداد قائم میسازد پیدا کنید

5 - یک بالابر هیدرولیکی در ایستگاه خدماتی دارای یک پیستون بزرگ به قطر 30cm و یک پیستون
کوچک به قطر 2cm است. چه نیرویی براب بالا بردن یک بار به جرم 1500kg بر پیستون کوچک باید وارد  شود؟ 
 450N (4 210N (3 650N (2 65N ( 1
6- یک بلوك چوبی به وزن 71 2/ N و گرانش ویژه 0/ 75 برای شناوری کامل با نخی به ته مخزن آبی بسته  شده است. کشش نخ چقدر است؟ 
 450N (4 71 2/ N (3 23 7/ N (2 65N (

Pdfنوع فایل:

  سایز: 1.91Mb

 

 تعداد صفحه:144

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا