امروز: شنبه 11 آذر 1402
دراین فروشگاه می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید که با فرمت پی دی اف در 245 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 2,868
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.29 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 245
28,800 تومان
مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

   مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی 

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:فیزیک 
برای اینکه قوانین فیزیک در تمام نقاط جهان بهکار برده شوند لازم است که کمیتهای مختلفی که این قوانین بر حسب
آنها تعریف میشوند، بر حسب یکاهای استانداردی تعریف شوند. این استانداردها باید اولاً در دسترس کسانی باشند کـه
میخواهند استانداردهای ثانویه خود را مدرج کنند، ثانیاً با گذشت زمان یا تغییر در شرایط محیط، تغییرناپذیر باشند
بهطور کلی لازم نیست برای هر کمیت فیزیکی، استاندارد اندازهگیری تعریف کنیم، میتوان بعضی از کمیتها را بنیـادی
در نظرگرفت، و استاندارد سایر کمیتها را از کمیتهای بنیادی به دست آورد
در جدول زیر یکاهای اصلی معرفی شده توسط دستگاه بین المللی یکاها و نحوه بیان آنها آمده است
1

نام نماد کمیت تعبیر
متر m طول
"متر طول مسیری است که نور در خلا در بازه زمانی 299792458/1 ثانیه طی
میکند ".
, Resolution 1, CR, 97)1983) هفدهمCGPM 
"کیلوگرم یکای جرم است؛ برابر جرم نمونه◌ٔ بینالمللی کیلوگرم". کیلوگرم kg جرم
 (1901, CR, 70)سومCGPM 
ثانیه s زمان
"ثانیه برابر است با مدت 9192631770 ارتعاش تابشی (مشخص) که از ایزوتوپ
معینی از اتم سزیم گسیل میشود".
, Resolution 1; CR, 103) 1967/68 ) سیزدهمCGPM 
"این تعریف در مورد اتم سزیم در دمای 0 کلوین است".
1997 درCIPM 
آمپر A جریان الکتریکی
"یک آمپر شدت جریانی است که اگر از دو سیم نازك راست به طول بینهایت
که به فاصله◌ٔ یک متر و به موازات هم در خلأ قرار دارند، بگذرد، به هر متر از
سیمها نیروی 7
-
2´10 نیوتون وارد شود".
1948) نهمCGPM 
"یک کلوین برابر 273٫16/1 دمای نقطه◌ٔ سهگانه◌ٔ آب است". کلوین K دمای ترمودینامیک
, Resolution 4; CR, 104)68/1967 (سیزدهمCGPM 
مول mol مقدار ماده
 "یک مول جرم دستگاهی است که تعداد اجزای سازنده◌ٔ آن (تعداد اتم،
مولکول، یون، ...) برابر تعداد ات مهای موجود در 0٫012 کیلوگرم کربن 12 باشد؛
نماد آن «mol» است .
کاندلا cd شدت تابش
 
اگر بعضی ویژگیهای فیزیکی را بخواهیم بر حسب یکاهای SI بیان کنیم، اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچکی را به دست
میآوریم. کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر برای راحتی، پیشوندهای جدول زیر را توصیه کرده است

نمونه سوالات تستی بردار وحرکت یک بعدی 
 -1 قطاری از حالت سکون به راه میافتد و با شتاب ثابت به حرکت ادامه میدهد. در یک لحظه سرعتش m/s
9 و پس از طی مسافت 50 متر سرعتش به 15 m/s میرسد. شتاب این قطار و مـدت زمـان لازم بـرای طـی
مسافت 50 متر به ترتیب برابر کدام گزینه خواهد بود؟ 
1( 
2
 (2 2/1 s ، 11/4 m/s 2
 3( 2/4 s ، 44/1 m/s 2
4( 1 s، 4 m/s 2
 2 4/ s ، 1 m/s
 -2 شخصی از پنجره ای به بلندی 5/1 متر توپی را میبیند که به طرف پایین برمیگردد. اگر کل مـدت زمـانی
که توپ در معرض دید شخص بودهاست 1 ثانیه باشد، توپ تا چه ارتفاعی ازلبه بالایی پنجره بالاتر رفته است؟ 
 متر 0154/0 (4 متر 154/0 (3 متر 0145/0 (2 متر (1 1 
 -3 شخصی توپی را با سرعت اولیه 12 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می کند با صرف نظر از مقاومـت هـوا،
زمان رسیدن توپ به بالاترین نقطه، ارتفاع اوج و زمان رسیدن توپ در نقطه ای به فاصله 5 متری بالای نقطه
پرتاب برابر کدام گزینه خواهد بود؟ 
 ثانیه 53 ،متر 3/7 ،ثانیه (1 2 ثانیه 53/0 ،متر 3/7 ،ثانیه 1(2/1 
 ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (1 4 ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (2/1 3 
 -4 جسمی دو قطعه مساوی ده متری متوالی از مسیرش، s، را با شتاب ثابت میپیماید. اگـر اولـین قطعـه در
= 1 و دومین قطعه در مدت 2 = 22 s/t پیموده شود، شتاب جسم برابر کدام گزینه خواهد بود؟

Pdfنوع فایل:

  سایز: 4.14Mb

 

 تعداد صفحه:245

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا