امروز: سه شنبه 7 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 200 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 2,786
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.146 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 200
28,800 تومان
مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی  

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: بار الکتریکی و قانون کولن 
 
نیروی الکترومغناطیسی نیروی موثر در ساختار اتمها و در پیوند اتمها در مولکولها و جامدات اسـت. بسـیاری از خـواص
مواد از جمله کشسانی جامدات، کشش سطحی مایعات، نیروی فنر، اصطکاك و نیـروی عمـود بـر سـطح تمـاس همـه از
نیروی الکترومغناطیسی بین اتمها سرچشمه می . گیرند 
مبدا علم الکتریسیته به مشاهده فیلسوفان یونانی در حدود 600 سال قبل از میلاد برمیگردد که متوجه شـدند قطعـ های
از کهربای مالش داده شده، قطعات کوچک کاه را می رباید. مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت بر مـیگـردد کـه
بعضی سنگها به طور طبیعی آهن را جذب میکنند. تلفیق دو علم الکتریسیته و مغناطیس به اورستد بر مـیگـردد کـه
مشاهده کرد جریان الکتریکی در یک سیم میتواند عقربه مغناطیسی قطبنما را منحرف کند
در ارتباط با اهمیت الکترومغناطیس، از کاربرد عملی این علم در مهندسی میتوان نام برد و از نظر تئوری بخشی از یـک
نظریه عمومیتر است که گرانش و کوانتوم را نیز در بر می . گیرد 
 -1-1 بار الکتریکی
وقتی میگوییم جسمی باردار شده منظورمان این است که این جسم دارای نابرابری بار است. اجسـام بـاردار بـر یکـدیگر
نیرو وارد میکنند. میتوان نشان داد که دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی وجود دارد
به عنوان مثال: دو میله شیشه ای مالش داده شده با ابریشم یکدیگر را میراننـد. بـار روی میلـه شیشـهای را بـار مثبـت
: میخوانیم 
 
اگر میله پلاستیکی مالش داده شده با پوست هرا به میله شیش ای مالش داده شده بـه ابریشـم نزدیـک کنـیم یکـدیگر را
جذب . میکنند بار روی میله پلاستیکی را بار منفی . مینامیم

تست های طبقه بندی شده فصل اول 

  • اگر از یک بار الکتریکی نقطه ای مثبت دور شویم کدام گزینه در مورد سطوح هـم پتانسـیل آن درسـت است؟ 

1) افزایش می یابد 2) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد
3) تغییر نمی کند 4)     کاهش می یابد 

  • در الکترواستاتیک بدون آن که مقدار، نحوه توزیع و مکان بارهای الکتریکی را در فضا به ما داده باشـند

وفقط بردار میدان الکتریکی را در هر نقطه از فضا بدانیم، آنگاه کدام گزاره درست است؟ r E
 
1) می توانیم درستی قانون گوس را تحقیق کنیم
2) می توانیم درستی قانون کولن را تحقیق کنیم
3) می توانیم مقدار، نحوه توزیع و مکان بارهای الکتریکی را با استفاده از معادلات ماکسول در فضا به دست آوریم
 3و گزینه (1 4 

  •  اگـر اخـتلاف پتانسـیل بـین دو نقطـه (0و0و )A 1 و یک بار نقطه ای در مبدا مختصات قرار گرفته است

0( و0و )B 2 برابر VAB 10= V باشد، فاصله نقطـه c روی محـور x از مبـدا مختصـات چقـدر باشـد تـا آنکـه
 شود؟ VBC 6= V
 2/1 m (4           4/1 m (3       3m (2        5m (1

Pdfنوع فایل:

  سایز: 3.04Mb

 

 تعداد صفحه:200

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا