امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل موجود می باشد که با فرمت پی دی اف در 178 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 2,844
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.972 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 178
26,400 تومان
مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

 مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ  اول:ﺑﺮدارﻫا. ................................ ........................................................ 10

 ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮ . ................................ ................................. ................................. .10

 ﺗﻔر ﯾﻖ . ................................ ................................ ..................................... 10

 ﺟﻬﺖ  ﺑﺮد ار. ................................ ................................ ............................... 10

ﺿﺮب اﺳﮑﺎﻟﺮ ﯾﺎ  ﻧﻘﻄﻪ ای . ................................. ................................................ 12

 ﺑﺮ دارﻫﺎ یﻣﺘﻌﺎﻣ ﺪ  ................................ ................................ ..........................13

ﺗﺼﺎوﯾﺮﺑﺮ د ار ی ............................... ...............................................................13

ﺧﻂ ﻫﺎی واﻗﻊ  در  ﺻﻔﺤﻪ وﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ از ﺧﻂ .................................. ....................14  

ﺿﺮب ﺑﺮداری . ................................ ................................ ...............................15 

ﻗﻮا نین ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺬﯾﺮی............................... ........................................16

دﺗرﻣﯿﻧﻨﺎﯽ  . ............................................. ......................................16 ﻓﺮﻣﻮل A. B

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ درﻓﻀﺎی ﺳﻪ  ﺑﻌﺪ ی .  ................................ ........... .............................17

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄ ﻪ از ﯾﮏ ﺧﻂ . ................................ ..............................................18 

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ . ................................ ................................ ....................................19 

زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ . ................................ .........................................................19

 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . ................................ .......................................................21

ﻓﺼﻞ دوم  :ﮔﺮا د ﯾﺎن . ................................ .......................................................25

 ﮔﺮاد ﯾﺎن . ................................ ................................... ...................................25 

دیورژاﻧﺲ     . ................................ ................................................................28

 ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . ................................... .................................................38

 ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ  ﺳﻮاﻻت  ﺗﺴﺘﯽ. ................................. .................................................40

 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: اﻧﺘﮕرا لﻫﺎی  ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ . ................................ ......................................44  

فصل اول:بردارها 
یک بردار پاره خطی است، جهت دار. که هر بردار شامل طول و جهت می باشد
چنانچه دو بردار همسنگ یا یکی باشند، آن دو طول مساوی داشته و موازی بوده و هم جهت می باشند
تعریف: برابری بردارها 
cc,bb,aakcj
ˆ biak
ˆ
 ai bj c =++ ¢ + ¢ + ¢ =Þ ¢ = ¢ = ¢
 
جمع جبری 
دو بردار را می توان از طریق جبری با افزودن مؤلفه های عددی متناظرشان به یکدیگر با هم جمع کرد

تفریق 
قرینه بردار v بردار v- است که طولی برابر طول v دارد اما جهت آن مخالف جهت v است
2 برای کم کردن بردار
v 1 از بردار
، v 2 به را -v 1
v می افزاییم
ABAD BD -=-+=+= vv)v(v 2121
 
و مانند جمع جبری با آن رفتار می کنیم

=++ av را معمو ًلا با |v| نشان می دهند که می توان آن را اندازه v خواند
جهت بردار 
جهت بردار ناصفر A بردار واحدی است که از تقسیم A بر طولش به دست می آید:


سوالات تستی.................

پاسخنامه..................

Pdfنوع فایل:

  سایز: 1.91Mb

 

 تعداد صفحه:178

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا