امروز: شنبه 18 آذر 1402
جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی دی اف در 246 صفحه تهیه شده است
دسته بندی فیزیک
بازدید ها 3,016
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.49 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 246
28,800 تومان
فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

    فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: نسبیت خاص 
 
نظریه نسبیت خاص در سال 1905 توسط آلبرت اینشتین ارائه گردید. اصول نسـبیت خـاص در دسـتگاههای مختصـات
لخت بیان می شوند. ابتدا به تعریف دستگاه مختصات لخت می پردازیم
1-1-دستگاه مختصات لخت 
یک دستگاه لخت به چارچوب مرجع مختصاتی گفته می شود که در آن قانون اول نیوتن صادق است. به عبارت دیگر اگر
جسمی دریک دستگاه لخت قرار داشته باشد و هیچ نیروی خارجی خالصی بـه آن وارد نشـود بـا سـرعت ثابـت حرکـت
خواهد کرد
2-1- اصول نسبیت خاص 
نسبیت خاص براساس دو اصل قرار گرفته است
الف) قوانین فیزیک در تمام دستگاههای لخت یکسان هستند. هیچ دستگاه مختصات ارجحی وجود ندارد و شکل ریاضی
یک قانون فیزیکی در تمام دستگاههای لخت یکسان باقی می ماند
ب) سرعت نور در تمام دستگاههای لخـت یکسـان و مسـتقل از دسـتگاه لخـت، چشـمه و نـاظر اسـت. مقـدار آن برابـر
C . m
s
= ´ 8
 .باشد می 2 997925 10
3-1- تبدیلات لورنتس 
تبدیلات لورنتس معادلات تبدیل مختصاتی هستند که با اصول موضوع الف و ب هماهنگ می باشند. روابط تبدیل از یک
x1) بـه دسـتگاه لخـت دیگـر S2 بـا مختصـات فضـا-زمـانی
,y1
,z1
دستگاه لخت S1 بـا مختصـات فضـا و زمـان (ct1,
(x2
,y2
,z2
(2 که با سرعت v نسبت به دستگاه اول در امتداد محور xها ، حرکت می کند به شکل زیر است:

Pdfنوع فایل:

  سایز:1.44Kb

 

 تعداد صفحه:246

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا