امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
این جزوه درمورد مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 205صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی زیست شناسی
بازدید ها 1,478
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.307 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 205
26,400 تومان
جزوه مجموعه تست دروس رشته زیست شناسی

جزوه مجموعه تست دروس  رشته زیست شناسی

 

فهرست مطالب 

زیست شناسی سلولی و مولکولی...............................................................................................................7

بیوشیمی.......................................................................................................................................12

زنتیک..........................................................................................................................................18

میکروبیولوژی..................................................................................................................................24

مجموعه ی گیاه شناسی ......................................................................................................................28

مجموعه جانورشناسی ........................................................................................................................34

بیوفیزیک ......................................................................................................................................39

فیزیولوژی گیاهی .............................................................................................................................45

فیزیولوژی جانوری ............................................................................................................................50

مجموعه تست .................................................................................................................................55

زیست شناسی سلولی و مولکولی ............................................................................................................55

بیوشیمی.......................................................................................................................................59

ژنتیک..........................................................................................................................................65

میکروبیولوژی..................................................................................................................................72

مجموعه گیاه شناسی.........................................................................................................................78

جانورشناسی...................................................................................................................................84

بیوفیزیک ......................................................................................................................................88

فیزیولوژی گیاهی .............................................................................................................................93

فیزیولوژی جانوری ............................................................................................................................98

مجموعه تست ............................................................................................................................... 103

زیستشناسی سلولی و ملکولی ............................................................................................................ 103

میکروبیولوژی................................................................................................................................ 107

مجموعه گیاه شناسی....................................................................................................................... 112

مجموعه جانورشناسی ...................................................................................................................... 117

مجموعه تست ............................................................................................................................... 122

مجموعه تست و.....

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

1- کدام عامل موجب هتروکروماتینی شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده میشود؟ 

1) متیل و کاهش آن در 2 DNA) میتلاسیون یوراسیل 

3) متیلاسیون آدنین 4) متیلاسیون سیتوزین 

2- احتمال اینکه یک کراسینگ اور بین دو ژن رخ دهد بستگی به کدام عامل دارد؟ 

1) فاصله بین دو ژن 2) فعالیت دو ژن 

3) دو ژن چقدر از سانتروزوم فاصله دارند. 4) چگونگی بستهبندی کرومرها در هسته 

DNA -3 میتوکندریایی پستانداران به کدام طریق همانندسازی میکند؟ 

1) از یک جایگاه (ori) بطریق دو طرف 2) از دو جایگاه (ori) مختلف و تا انتها در یک جهت 

3) از دو جایگاه (ori) مختلف و در نهایت در دو جهت 4) از چندین جایگاه بطریق دو طرفه شبیه کروموزومهـای

هستهای 

4- ترمیم بخشهای آسیب دیده از پرتوهای فرابنفش در یوکاریوتها به عهده DNA پلیمراز ........ است

 g (4 d (3 b (2 e (1

5- کدام پدیده در بازسازی پوشش هستهای نقش اساسی دارد؟ 

1) اتصال مجدد رشتههای کروماتین با لامین 2 B) دفسفریلاسیون لامیناها 

3) فسفریلاسیون لامینای 4 B, A) فسفریلاسیون لامیناها 

بیوشیمی 

31- کدام آنزیم باعث ارتباط میان گلیکولیز و سیکل سیتریک اسید میشود؟ 

1) استیل کوآنزیم آسنتتاز 2) لاکتات دهیدروژناز 3) استیل دهیدروژناز 4) پیروات دهیدروژناز 

32- کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین شرکت میکند؟ 

 K (4 D (3 B1

(2 A (1

33- مرحله کنترلی مهم در بیوسنتز کلسترول کدام است؟ 

1) تشکیل اسکوالن توسط اسکوالن سنتتاز 

2) تشکیل استواستیل کوآنزیم آ از استیل کوآنزیم آ 

3) تشکیل موالونیک اسید از هیدروکسی متیل کلوتاریل کوآنزیم آ 

4) حلقوی شدن اسکوالن به لانوسترول 

34- کدام یک از نقایص آنزیمی (ژنتیکی)، منجر به بیماری آلبینیسم میشود؟ 

1) آرژنینوسوکسینات لیاز 2) تیروزیناز 

3) سیتاتیونین-b- سنتتاز a (4 - آمینوآدیپیک سمی- آلدئید دهیدروژناز 

35- نقش Valinomycine در مهار سنتز ATP چگونه است؟ 

1) جدا کردن اکسیداسیون از فسفریلاسیون 2) مهار Adenine numleotide translocase

 C1

3) مهار کمپلکس4 F0) مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم

میکروبیولوژی 

91- کدام گزینه بهترین آزمون برای تشخیص استافیلوکوك بیماریزاست؟ 

1) کواگولاز 2) تخمیر مانیتول 

3) لیپاز DNASE (4 (دزوکسی ریبونوکلئاز

92- کدام گروه از باکتریهای زیر فاقد آنزیم سوپراکسید دسموتاز هستند؟ 

1) باکتریهای هوازی اجباری 2) باکتریهای بیهوازی اختیاری 

3) باکتریهای بیهوازی مقاوم در برابر هوا 4) باکتریهای بیهوازی اجباری 

93- واکسن بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه، و سل به ترتیب تشکیل شدهاند از............ 

1) باکتری کشته شده، باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری ضعیف شده 

2) باکتری ضعیف شده، سم خنثی شده، سم خنثی شده، باکتری کشته شده 

3) باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری خنثی شده، سم خنثی شده 

4) سم خنثی شده، باکتری کشته شده، سم خنثی شده، باکتری ضعیف شده 

94- عفونت شایع بیمارستانی در سوانح سوختگی ناشی از کدام عامل میکروبی زیر است؟ 

1) استافیلوکوکوس اورئوس 2) کلوستریدیوم تتانی 

3) سودوموناس ائروجینوزا 4) استرپتوکوکوس اپیدرمیس مجموعه تست کنکور سال های گذشته 

مجموعه ی گیاه شناسی 

121- برگهای مرکب شانهای منحصراً در کدام تیره دیده میشود؟ 

Cornaceae (4 Fagaceae (3 Juglandaceae (2 Betulaceae (1

122- کدام یک از مجموعههای سردهای زیر، گیاهان آبزی با برگهای فراهم را شامل میشود؟ 

Ruppia, Hydrilla, Potamogeton (2 Nasturtium, Nelumbo, Ceratophyllum (1

Elodea, Zannichellida, Batrachium (4 Ceratophyllum, Myriophyllum, Hydrilla (3

123- کدام گیاه از تیره نخل (Arecaceae) به صورت خودرو در ایران میروید؟ 

Washingtonia (4 Nanorrhops (3 Chamaerops (2 Cocos (1مجموعه تست کنکور سال های گذشته «29 » 

124- جنسهای (سردههای) Geranium و Erodium با کدام صفات از هم جدا میشوند؟ 

1) در Geranium پرچمهای زایا معمولاً 10 عدد ولی در Erodium پرچمهای زایا 5 عدد که به طور متنـاوب بـا 5

ناپرچمی قرار گرفتهاند

2) در Erodium طول برگها برابر عرض میباشند ولی در Geranium طول برگها بلندتر از عرض برگ میباشند

3) در Geranium گلها به صورت منظم ولی در Erodium گلها نامنظم میباشند

4) در Erodium میوهها دارای زواید بلند فنری شکل میباشند ولی در Geranium میوهها فاقد زایده میباشند

مجموعه جانورشناسی 

Hemocoel -151 را در کدام یک از شاخههای جانوری زیر مشاهده میشود؟ 

1) بندپایان- کرمهای حلقوی 2) بندپایان- اکثر نرمتنان 

3) حشرات- نرمتنان 4) حشرات- کرمهای حلقوی 

152- رشتههای پروتوپلاسمی (Microvilli) در کدام گروه از تاژکداران مشاهده میشود؟ 

1) داینوفلاژله 2) متامونادا 3) کینتوپلاستیدا 4) کوآنوفلاژله 

Vorticella -153 از نظر قرار گرفتن مژههای روی بدن در کدام گروه قرار میگیرد؟ 

Spirotriches (4 Holotriches (3 Peritiches (2 Chonotriches (1

154- کدام پدیده در تولیدمثل Opalinata مشاهده می شود؟ 

Plasmotomy (4 Conjugation (3 عرضی تقسیم (2 اسپور تولید (1مجموعه تست کنکور سال های گذشته 

 

Rhynchocoel -155 در کرمهای روبانی چه ساختاری است؟ 

1) حفره نگهداری خرطوم 2) دهان با قابلیت واژگونی 3) خرطوم 4) حلق تغییر شکل یافته 

بیوفیزیک 

181- کدام گزینه از نظر بیان ترمودینامیکی در واکنش آبگریز برقرار است؟ 

 DG >0 0 , SD < (4 DG >0 0 , SD > (3 DG <0 0 , SD > (2 DG <0 0 , SD < (1

182- توتامر چیست؟ 

1) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است

2) ملکولهای نیتروژندار که در ساختمان آنها عامل آمین جابجا گردیده است

3) ملکولهای قندی حلقوی که در ساختمان آن ها گروه هیدروکسیل جابجا گردیده است

4) ملکولهای بازی نیتروژندار که در ساختمان آنها گروه هیدروژن عامل هیدروکسیل جابجا گردیده است

183- کدام گزینه در مورد ریبوزوم صحیح است؟ 

1) آنها نسبتاً کوچکند، با اوزان ملکولی کمتر از ده هزار 

2) حدود بیست و پنج عدد از آنها در سلول E.coli یافت میشوند

3) دو دون واحد بزرگ، که هر کدام پروتئینهای مولتیپل دارند، وجود دارد

RNA (4 در ریبوزوم یک نقش ساختمانی بازی میکند و نه کاتالیتیکی 

184- در صورتی که نور عبور کرده از نمونه به جای 90 ،%10% نور ورودی باشد جذب چقدر عوض میشود؟ 

 %90 (4 %80 (3 %50 (2 %5 (1

فیزیولوژی گیاهی 

211- قارچهای میکوریزی اکتوتروف در چه گیاهانی بیشتر دیده میشود؟ 

1) بازدانگان 2) تک لپهایها 3) نهانزادان آوندی 4) نهاندانگان 

212- گرهکهای ساقهای تثبیت کننده ازت در کدام یک از گیاهان دیده میشود؟ 

1) لوبیا 2) گندم 3) گونرا 4) نیشکر 

213- نقش لگ هموگلوبین در فرآیند همزیستی ازت در گرهکهای ریشهای گیاهان خانوده بقولات چیست؟ 

O2 به سلولهای فعال گرهکی 2) کنتر غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی 

1) جلوگیری از نفوذ

3) کاهش غلظت O2 در سلولهای فعال گرهکی 4) محافظت نیتروژناز از رادیکال های آزاد 

214- در همهی موارد زیر منیزیم نقش دارد بجز

1) تجزیه آب در فتوسنتز 2) فعالیت روبیسکو 3) فعالیت 4 ATPase) بیوسنتز کلروفیل 

+ - 215- برای انجام واکنش مقابل کدام عنصر لازم میباشد؟ CO2 H2 3 O HO H

 + ® +

Mg (4 Zn (3 Mn (2 Ca (1

فیزیولوژی جانوری 

241- در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟ 

1) آسیب ناحیه بروکا موجب آفازی حرکتی میشود

2) پیام ورودی از قشر مخچهای به هستههای عمقی آن از نوع تحریکی است

3) مسیر ماده سیاه- جسم مخطط گاباارژیک است

4) تحریک عقدههای قاعدهای مغز موجب هیپرتونی (افزایش تونوس عضلانی) میشود

242- پیامهای حسی بخش دهلیزی گوش به کدام نواحی وارد میشوند؟ 

1) عقده دهلیزی- مسیر نخاعی مخچهای 2) هستههای حلزونی بصلالنخاع- عقده دهلیزی 

3) هسته مخچه- هستههای حلزونی 4) هستههای دهلیزی- قشر مخچه 

243- مدار نورونی در رفلکس کششی معکوس کدام گزینه است؟ 

1) گیرنده دوکی حلقوی- اوران Ia- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی گاما 

2) گیرنده تاندونی گلژی- آوران Ia- نورون حرکتی گاما- تار ماهیچهای اسکلتی 

3) گیرنده کششی گلژی- آوران Ib- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی آلفا- تار ماهیچهای اسکلتی 

4) گیرنده دوکی گل افشان- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی آلفا- تار ماهیچهای اسکلتی 

244- بیماری Chorea با کدام گزینه مربوط است؟ 

1) افزایش دوپامین در عقدههای قاعدهای 2) افزایش گابا در عقدههای قاعدهای 

3) کاهش گابا در عقدههای قاعدهای 4) هسته رافه- سروتونین

ژنتیک 

61- اگر کروموزومهای یک سلول در محلول حاوی آنزیم DNase قرار گیرند کدام ناحیـه کرومـاتین بـویژه

مورد هضم قرار میگیرند؟ 

1) پروموتر ژنهای در حال رونویسی فعال 2) نواحی سانترومری 

3) نواحی ختم رونویسی 4) نواحی نشوندهی انتهای¢5 

62- دو بیمار هر دو کپی کروموزوم 7 را از مادرشان به ارث برده و هیچ کروموزوم 7 پدری ندارند. ژن فیبروز

کیستی که بر روی کروموزوم 7 جای دارد در این دو بیمار وضعیت هموزیگوستی بـا منشـأ یـک والـد دارد و

بیماران علاوه بر علایم فیبروز کیستی علایم مشترك دیگری نیز نشان مـیدهنـد. ایـن مشـاهده مثـالی از

.............. است

genomic imprinting پدیده (2 anticipation پدیدهی (1

germ cell mutation پدیده (4 pleiotopy پدیده (3

63- یک جمعیت بنیانگذار مگس سرکه که از لحاظ آلوزیمی مطالعه شـده اسـت و بـرای تعـداد زیـادی از

جایگاه آنزیمی خود، تنوع و چند شکلی بسیار پایینی نشان میدهد کدام پدیده ژنتیکی دلیل این مشـاهده

میباشد؟ 

1) دریفت ژنتیکی 2) مهاجرت 3) وقوع جهش های تصادفی 4) هیبریداسیون 

64- دو مکان ژنی مستقل را در یک جمعیت در تعادل .H.W در نظر بگیرید که هر کدام دو آلل بـا فراوانـی

مساوی دارند. فراوانی هتروزیگوت دوبل (دوگانه) برابر است با

 صفر (4 0/625 (3 0/5 (2 0/25 

همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی

 نوع فایل:Pdf

  سایز: 4.43mb

 

 تعداد صفحه:205 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا