امروز: دوشنبه 13 تیر 1401
این جزوه درمورد تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه است كه با فرمت پی دی اف در 189صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 989
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.942 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 189
28,800 تومان
جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

 جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 

فهرست مطالب 

فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی................................................................ ...10

لیپوپروتئینها و اثر بر 11 ...... ................................................................................................CHD

انواع هیپرلیپیدمی:................................................................................................ ................. 13

مارکرهای خونی.................................................................................................................... 18

عوامل کاهش دهنده 19 ........ ................................................................................................:LDL

از عوامل افزایشدهنده 20 ....... ................................................................................................:TG

عوامل افزایش دهنده 20 ...... ................................................................................................ :HDL

عوامل کاهش دهنده 20 ....... ................................................................................................ :HDL

مارکرهای التهابی ................................................................................................ .................. 20

عوامل خطرمربوط به شیوه زندگی............................................................................................... 21

بیماریهایی که موجب ایجاد CHD میشوند:................................................................................... 22

فاکتورهای غیرقابل تغییر در 23 .............................................................................................. CHD

MNT در بیماریهای قلبی و عروقی............................................................................................. 24

چربیهای رژیم غذایی و بروز 25 ..............................................................................................CHD

از منابع کاتچین: ................................................................................................................... 28

دارودرمانی......................................................................................................................... 28

آنمی ................................................................................................................................ 29

مراحل کمبود آهن (تعادل منفی) ................................................................................................ 30

تعادل مثبت آهن ................................................................................................ .................. 30

درمان آنمی فقر آهن ................................................................................................ .............. 32

هموکروماتوز........................................................................................................................ 32

راههای تشخیص هموکروماتوز: ................................................................................................ ... 33

آنمیهای مگالوبلاستیک ................................................................................................ .......... 33

مراحل کمبود 34 ................. ................................................................................................ B12

روشهای درمانی................................................................................................................... 35

آنمی ناشی از اسیدفولیک ................................................................................................ ......... 35

مراحل کمبود اسیدفولیک................................................................................................ ..........36

آنمی کمبود مس................................................................................................................... 37

فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی 

 - اگر قسمت اعظم مرگ ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است

 - مرگ و میر CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است

 - بعد از CHD و سرطان، Stroke یا سکته مغزی سومین علت مرگ و میر است

 - CVDدر مردان بیشتر از زنان گزارش میشود

 - مهمترین عامل CHD آترواسکلروز است

 - ماسید ییر ستیک آتروژنترین است

 - اولین مرحله در ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاك است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاكها به دیـواره

عروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می . دهد 

 - از جمله عواملی که موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از 

دیسلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN، افزایش هموسیستئین و افزایش SFA در

رژیم

 - پس وضعیت اندوتلیال عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد

 - آترواسکلروز یک بیماری خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـه

بیماری خود میشوند

 - آترواسکلروزیک فرآیند التهابی است

 - از جمله Pro برای پیشگیری از آترواسکلروز باید با هم در تعادل باشـند عبارتنـد از: CRP ـ T NF (مخصوصـاً a) ـ

اینترلوکین 6 ـ سیتوکینهای ضد التهابی مثل 9 و 10

 - امروزه از روش هایی مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل) ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـرای

تشخیص CHD استفاده . میشود 

 - انداز هگیری میزان Ca پلاكهای آترواسکلروز نیز روش دیگری است

 - از روش MRT برای تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود. تغذیه (بخش دوم) « 11» 

لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD 

 - 60 تا 70 درصد کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL تـا 15 درصـد کلسـترول توسـط

VLDL در خون جابجا میشوند

 - از مهمترین علل CHD و استروك، افزایش LDL خون است

 - افزایش مصرف SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوری که دیده شده با کاهش 10% کلسترول خون ابتلا

به 30 CHD درصد افزایش مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدی اندازهگیری شـود

نه فقط LDL . 

 - از عوامل مؤثر بر کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش FA و کلسـترول

رژیم غذایی ـ میزان هورمونهای جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـای اگـزوژن

مثل مصرف OCP ـ HRT و استروئیدهای آنابولیک

داروهایی مثل بتابلوکرها و دیورتیکهای تیازیدی، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال (زمسـتان

کلسترول بالاتر است چون تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاریهـایی مثـل دیابـت، چـاقی، سـرطان،

بیاشتهایی عصبی، بیماریهای کبدی و بیماریهای تیروئیدی که کلسترول خون بالا میرود

 - در کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدی) کلسترول بالا . میرود 

 - در دیواره عروق عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتور

LPL آپوسیتو است (آپو C2). 

 - لیپوپروتئین های غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy 

 - اگر TG بالا باشد احتمال بیماریهای قلبی و عروقی زیاد می شود. افزایش TG باعث افزایش Chy میشود

 - افزایش مصرف چربی در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـب

افزایش کلسترول خون و به عبارتی آتروژنیسیته . میشود 

وجود دارد که خاصیت آتروژنیسیته دارد. 100 - در VLDL مقداری APO B

 - در حالت Chy ،Fasting در خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت (علـت افـزایش لیپـولیز در

2 Fasting تا 3 روزه است). 

نوع فایل:Pdf

 سایز: 2.87mb

تعداد صفحه:189

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا