امروز: جمعه 10 آذر 1402
این جزوه درمورد مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی است كه با فرمت پی دی اف در 92صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 2,876
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.775 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 92
21,600 تومان
مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

 

مجموعه تست آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95  همراه  پاسخنام

آزمون اول  

 است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هی مجموع -1

الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B 

گزینه پ درست است

[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢

é ù U I U I U U U I I ë û U I

 (C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با

 دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هی مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-

 (5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف

گزینه  الف» درست است

 A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B) 

n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = = 

2 2

 I I 2 4

3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای

بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70

نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،

کدام است؟ 

الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60 

گزینه ب درست است.

 n(M) =120 ، n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70 

n (A B ) n (A B) n (M) n (A B) 

é ù¢

 ¢ ¢ I = ë û U U = - =120- = 70 50

-4 اگر {{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ی توانی P A( ) ، A ، چند زیر مجموعه دارد؟ 

الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت) 128 

گزینه پ درست است

2 8 8 است. بنابراین تعداد زیر مجمو عهی ( )P A برابر = 3 تعداد اعضای ( )P A ، برابر با =

 است .

7 به چند طریق می توان 10 دانشجو را در کلاسی کـه در ردیـف اول آن 5 صـندلی، در ردیـف دوم آن 3

صندلی و در ردیف سوم آن 2 صندلی دارد، نشاند؟ 

الف) 120 ب) 24 پ) 360 ت) 84 

گزینه پ درست است

!

, , ! ! !

æ ö ç ÷ = =

è ø

10 10

360

5 3 2 5 3 2

-28 با حروف کلمه ی «تهران» چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که در آن حـرف «ت» بعـد از حـرف «ن»

بیاید؟ (نه لزوما بلافاصله)؟ 

الف) 120 ب) 60 پ) 40 ت) 84 

گزینه ب درست است

!

= =

5 120

60

2 2

29- در پرتاب یک تاس، تعداد پیشامدهای تصادفی کدام است؟ 

الف) 64 ب) 6 پ) 36 ت) 62 

گزینه ت درست است

6 یک تاس 6 وجه دارد، بنابراین تعداد اعضای فضا برابر 6 است و دارای

2 زیرمجموعه (پیشامد) است که یکی از آنها

نشدنی و دیگری حتمی است. بنابراین تعداد زیرمجموع ههای تصادفی . 62 است 

، P(A U B / ) =0 7 . P(B / ) =0 6 ، P(A / ) =0 2 و باشـند S های نمونـ فضای در پیشامد دو B و A اگر 30-

 است؟ کدام P(A B ¢ ¢ I ) آنگاه 

6/0 (ت 9/0 (پ 8/0 (ب 1/0 (الف

گزینه پ درست است

پاسخ تشریحی سوالات آزمونهای چهارگزینه ای اول 

 -1 گزینه « 3» صحیح است

از آنجایی که در این تحقیق برروی یک گروه آزمایش انجام شده و گروه دیگر فقـط بـهعنـوان شـاهد مـیباشـد؛ گـروه

فرضیهی این تحقیق فرضیه؛ با «گروه جورشده» . میباشد 

 -2 گزینه « 3» صحیح است

مراحل پژوهش علمی عبارتند از: -1 مشخص کردن هدف، -2 جمعآوری داده ها، -3 تجزیـه و تحلیـل دادههـا، -4 بیـان

یافته 

 -3 گزینه « 3» صحیح است

متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشوند. متغیر کمی بـه دو دسـته«گسسـته و پیوسـته» کیفـی بـه دو دسـته

به«اسمی و رت ای» تقسیمبندی می . گردد 

 -4 گزینه « 1» صحیح است

مقیاس نسبتی، همهی خصوصیات مقیاس های اسمی، هرتب ای و فاصلهای را دارا است و علاوه بـر ایـن دارای نقطـه صـفر

مطلق نیز میباشد و به همین علت مقیاس بهتری برای اندازه . گیری است 

 -5 گزینه « 4» صحیح است

نوع فایل:Pdf

سایز :1.73MB

 

 تعداد صفحه:92 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا