امروز: سه شنبه 7 آذر 1402
این جزوه درمورد شیمی معدنی رشته نانو شیمی است كه با فرمت پی دی اف در 319 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی شیمی
بازدید ها 3,259
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.102 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 319
26,400 تومان
شیمی معدنی رشته نانو شیمی

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

 

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95  

فصل اول: تقارن 

معدنی

با آشنایی به تقارن مولکولی و شناسایی عناصر تقارن و مفهوم علائم گروههای تقـارن، مـیتـوان بسـیاری از مطالـب را از

علامت به کار رفته در تقارن مولکول استنباط کرد

1-1- عملهای تقارن و عناصر تقارن 

برای انجام اعمال تقارنی مولکول، از پنج عنصر تقارن استفاده میشود که عبارتند از: 1- مرکز تقـارن 2- عنصـر یکسـانی

3- محور چرخش متعارف (محض یا ساده) 4- صفحۀ انعکاس یا صفحۀ تقارن 5- محور چرخشـی – انعکاسـی یـا محـور

چرخش نامتعارف (مرکب

1-2- محور چرخش متعارف (محض یا ساده): 

عمل تقارن این عنصر، یک حرکت چرخشی است کـه بعـد از انجـام یـک دور کامـل (°360 )، سیسـتم بـه حالـت اولیـه

Cn برمیگردد. علامت آن

است که n، مرتبه یا درجۀ محور را نشان میدهد به طوری که اگر n بـار چـرخش بـه انـدازة

( )

n

360 o

حول محور چرخشی تکرار شود، مولکول به آرایش کاملاً یکسان با حالت اولیۀ خود باز میگردد

H O مولکول ًمثلا 2 C محور دارای 2

است

دو شکل اولی و انتهایی یکسانند، پس عنصر تقارن E دارند

BCl مولکولهای 3 BF ،

3 م دارای محور چر 3 C خشی ، 3 BI

است که از ات B عبور کرده بر صفحۀ مولکول عمود است. در

اثر انجام سه عمل چرخشی (در جهت حرکت عقربه ساعت) به اندازة ( )n

حول این محور، مولکول به آرایش یکسـان 360 o

با آرایش اولیه خود تبدیل میشود

نکات کلیدی فصل اول 

1- گره منطقهای است که علامت تابع موجی در آن منطقه عوض میشود و احتمال یافتن الکتـرون در آن منطقـه صـفر

است

2- به طور کلی در اوربیتالها دو نوع گره داریم

 (n - l -1) شعاعی گره (1

2) گره زاویه ( l) 

3- قواعد هوند فقط ترم حالت پایه را مشخص میکند

4- طبق نظریه بوهر الکترون در مدار دایرهای شکل دور هسته میچرخد و تا انرژی جذب نکنـد یـا از دسـت ندهـد. بـه

مسیر خود ادامه میدهد. همچنین اندازه حرکت زاویهای الکترون طبق این نظریه کوانتایی بـوده و برابـر

2p

nh

mvr =

میباشد

5- انیشتین با آزمایش فوتوالکتریک نشان داد که نور علاوه بر خاصیت موجی، خاصیت ذرهای هم دارد

6- ترمهای طیفی ترازهایی از انرژی هستند که در اثر کوپلاژهای اسپینها و اوربیتها به وجود میآیند

7- نماد ترم طیفی عبارت

J

S

L

2 +1

است که (2S +1) همان چندگانگی است

8- تعداد ریز حالتها به سه طریق (2J +1)و (2S +1)(2L+1)و

!( )!

( )!

q z q

Z

2 -

2

به دست میآید

9- طبق قاعده هوند، ترمی که چندگانگی بیشتر داشته باشد، پایدارتر است و اگر چندگانگی یکسان باشـد، ترمـی کـه L

بزرگتر دارد، پایدارتر است و اگر L ها یکسان بودند، به سراغ J میرویم. برای آرایشهای کمتر از نیمه پر، J کمتر پایدارتر

و برای آرایشهای بیشتر از نیمه پر، J بزرگتر پایدارتر خواهد بود

نکات کلیدی فصل دوم 

1- بار موثر هسته از رابطه Z = Z -s

*

محاسبه میشود که Zعدد اتمی و s ثابـت پوششـی اسـت کـه در بعضـی

موارد با S نشان داده میشود

2- دو روش اندازهگیری بار موثر هسته وجود دارد

1) روش اسیلتر، 

2) روش ریموندی و کلمانتی 

روش ریموندی و کلمانتی روش دقیقتری نسبت به اسلیتر است

3- در جدول تناوبی از چپ به راست و از بالا به پایین بار موثر هسته افزایش پیدا میکند

4- انرژی یونش، حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم خنثی گازی (در حالت پایه) است و از رابطه

2

13 / 6 ( )

*

-s

=

n

Z

E ev ion

به دست میآید

 s =0/ 3,1,1/ 8 ترتیـب بـه n = 4,5,6 بـرای و میباشد s = o برابر n =1 , 2 , 3 برای و بوده کوانتومی افت s

میباشد

5- انرژی یونش در جدول تناوبی از چپ به راست و از پایین به بالا افزایش مییابد

6- انرژی یونش N از O و Be از B به دلیل تقارن در آرایش الکترونی بیشتر است

7- مقداری انرژی مبادله شده برای افزایش یک الکترون به یک اتم در حالـت گـازی، خنثـی و در حالـت پایـه را انـرژی

الکترونخواهی گویند

8- انرژی الکترونخواهی در جدول تناوبی از بالا به پایین کم و از چپ به راست زیاد میشود

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در دوره سوم و دوم برعکس میشود

الکترونخواهی کربن بیشتر از N است چون نیتروژن آرایش الکترونی متقارن و پایدار است

الکترونخواهی Li از Be بیشتر است، چون لیتیم فضای اوربیتالی بزرگتری دارد

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هالوژنها به صورت F<Cl>Br>I است

نوع فایل:Pdf

سایز :3.02 MB

 

 تعداد صفحه:319 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا