امروز: جمعه 11 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 187صفحه تهیه شده است،
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,153
فرمت فایل pdf
حجم فایل 899 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 187
28,800 تومان
مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا 

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

زبان عمومی و تخصصی
Part A : Grammar and Vocabulary
Directions : For questions 1-10, choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.
 
1. You shouldn’t have shaken hands with him; you have easily caught the disease.
1) must    2) could    3) should    4) would
2. It is to hear that he was not able to finish the work before died.
1) most upsetting         2) the most upset     
3) what most upsetting     4) that the most upsets
3. ‘Why don’t you drink your tea?’“I’m letting it
1) cool     2) to cool     3) to be cool     4) to be cooled
4. Of course I’ll visit her, but out of my own and not because I’ve been forced.
I) function     2) volition     3) suspension     4) proportion
5. The programme is intended for children those aged 7-11.
I) similarly     2) sufficiently     3) significantly     4) specificall


جغرافیای شهری
31ـ براین بری کره‌ی زمین را از نظر جغرافیای شهری به چند ناحیه تقسیم کرد؟
1) 4    2) 5    3) 6    4) 7
32ـ در تعادل بخشی نظام شهری فعلی ایران، سرمایه‌گذاری‌های توسعه، حد مطلوب انتفاع ملی را در کدام گروه از شهرها خواهد یافت؟
1) مجموعه شهری تهران    2) شهرهای کوچک    3) شهرهای متوسط    4) شهرهای بزرگ     
33ـ اساس دیدگاه داروینیسم اجتماعی شهر چه بود؟
1) عامل رقابت    2) عامل اکولوژیک    3) اقتصاد نئوکلاسیک    4) قیاس بیولوژیک
34ـ کدام عملکرد، شهرهای بزرگ و کلانشهرها را به رده‌ی جهانشهری می‌رساند؟
1) توسعه کارکرد بازرگانی    2) توسعه کارکرد اقتصادی     
3) توسعه کارکرد اداری        4) توسعه کارکرد سیاسی
35ـ آتشکده‌ی آذرگشنسب نزدیک کدام یک از شهرهای قدیمی ایجاد شد؟
1) ریوند    2) شیز    3) کاریان    4) نیشابور
 
برنامه‌ریزی شهری(مبانی و ایران)
 
51ـ کدام عامل عمده باعث فرسودگی بافت قدیم شهرها می‌شود؟
1) نوع مالکیت ساختمان‌ها
2) شبکه‌های پررفت‌ و آمد
3) کم مقاومت بودن مصالح ساختمانی     
4) کمبود شبکه حمل ‌و ‌نقل و عدم تطابق با نیازهای امروزی
52ـ طرح ناحیه شهری برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
1) ابرکرامبی    2) بارلی    3) گدس    4) رایت
53ـ کدام‌یک از شهرهای زیر بصورت جزیره‌ای است که بوسیله زاغه‌نشین‌ها احاطه می‌شود؟
1) اسلام آباد    2) برازیلیا    3) لنینگراد    4) مسکو
54ـ اصطلاح شهرهای جدید پیوسته را چه کسی به کار برد؟
1) استروفکس    2) واتسلاف    3) والتریارلی    4) هاروی پارلوف
55ـ طبق نظریه پاتریک گدس، شهر ثانویه شهری است که به عنوان مرکز .......... عمل می‌کند.
1) سیاسی     2) تحصیلی    3) مبادلات    4) گذران اوقات فراغت

مبانی جغرافیای طبیعی
71ـ علت تأخیر وقوع گرمترین ماه سال در سواحل دریای خزر، کدام است؟
1) ورود فراوان موج‌های غربی    2) وجود رطوبت دریای خزر
3) پایین بودن ارتفاع منطقه    4) استقرار شرقی ـ غربی کوه‌های البرز
72ـ عامل اصلی جابجایی رودباد جنب حاره‌ای به سمت شمال ایران در دوره گرم سال، کدام است؟
1) عقب‌نشینی بادهای غربی    2) عقب‌نشینی پرفشار سیبری
3) گسترش رژیم حاره‌ای به ایران    4) ورود کمربند جنب حاره‌ای به ایران
73ـ کدام عامل بر دامنه نوسان دما اثر کمتری دارد؟
1) ابرناکی     2) عرض جغرافیایی    3) طول جغرافیایی    4) فاصله از منابع رطوبتی
74ـ هنگامی که کاهش محیطی دما (افت آهنگ ..........) از کاهش آدیاباتیک (افت آهنگ ..........) .......... باشد، هوا ناپایدار است.
1) بی‌دررو، محیط، کمتر    2) بی‌دررو، محیط، بیشتر    3) محیط، بی‌دررو، کمتر    4) محیط، بی‌دررو، بیشتر
75ـ علت کاهش بارش نیمه جنوبی کشور ایران نسبت به نیمه شمالی کدام است؟
1) گرمای بیشتر در نیمه جنوبی    2) عدم وجود رطوبت کافی در نیمه جنوبی
3) حاکمیت بیشتر پرفشار جنب حاره در نیمه جنوبی    4) عدم وجود ناهمواری‌های مرتفع در نیمه جنوبی
 
 
فلسفه جغرافیا
91ـ «آلدولئوپولد» محیط شناس معروف با انتشار اثر جالب خود با عنوان«حکمت زمین» کدام موضوع را مطرح کرد؟ پارادایم ..........
1) بوم شناسی جبرگرا    2) بوم‌شناسی و جبر ژنتیکی         3) بوم‌شناسی عمقی    4) بوم‌محوری
92ـ به عقیده الن چرچیل سمپل«مذهب تک‌خدایی» خاص کدام منطقه است؟
1) مناظر یکنواخت چون نواحی استپی و یا بیابانی    2) مناطقی که تنوع محیط و اقلیم دارند
3) مناطق گرم و مرطوب     4) نواحی سرد و قطبی
93ـ کدام مفهوم در فلسفه‌های محیطی چهارچوب لیبرالیسم را شکل می‌دهد؟
1) آزادی انتخاب برای انسان    2) ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری
3) فردگرایی بورژوایی از انسان    4) فلسفه سودطلبی شخصی و فردی
94ـ جمله« انسان زاده زمین است» از چه کسی است؟
1) السورت هانتینگتن    2) الن چرچیل سمپل    3) مکیندر    4) راتزل
95ـ در مکتب جغرافیایی کدام کشور، کمتر به جغرافیای تاریخی، سیاسی و اقتصادی توجه شده است؟
1) آلمان    2) آمریکا    3) انگلستان    4) فرانسه
96ـ لوسین فور در کدام گروه از جغرافی‌دانان قرار دارد؟

 
جغرافیایی روستایی و کوچ‌نشینی(مبانی و ایران)
111ـ نسبت جمعیت روستایی در کدام منطقه کشور بالاتر از متوسط ملی قرار دارد؟
1) منطقه ایران مرکزی        2) منطقه ساحلی دریای خزر
3) منطقه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان    4) منطقه ساحلی دریای خزر و ایران مرکزی
112ـ کدام مورد به مفهوم«موقعیت محلی» یک سکونتگاه روستایی مربوط می‌شود؟
1) ارتباط موقعیتی یک روستا با سکونتگاه‌های روستایی دیگر
2)جایگاه خاص یک واحد سکونتگاهی در مجموعه‌های روستایی
3) ارتباط گسترده یک روستا با سکونتگاه‌های شهری بلافصل
4) روابط درونی و توانمندی‌های مختلف محیطی و فرهنگی یک روستا
113ـ رمه‌گردانان گروه‌هایی هستند که:
1) همراه با خانواده خود به سوی مراتع دوردست می‌روند.
2) از مراتع طبیعی هم‌جوار با روستا و نه چندان دور استفاده می‌کنند.
3) از وسایل نقلیه برای جابجایی دام‌های خود استفاده می‌کنند.
4) از مراتع دور و نزدیک استفاده می‌کنند و معمولاً خانواده‌های خود را به همراه ندارند.
114ـ پیدایش سکونت‌گاه‌های تک خانه‌ای با زمین‌های زراعی وسیع پیرامونی در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر متأثر از کدام عامل بوده است؟
1) شرایط اجتماعی     2) شرایط اقتصادی    3) شرایط زیست‌محیطی    4) نظام حقوقی و مالکیت
115ـ منظور از موقعیت کارکردی سکونتگاه‌های روستایی چیست؟
1) روابط درونی و بیرونی روستاها    2) جایگاه مکانی ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی
3) کارکرد روستا در سرویس‌دهی به جمعیت خود    4) جایگاه مکانی ـ فضایی و روابط درونی و بیرونی روستا
برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی(مبانی و ایران)
131ـ در بیشتر کشورهای جهان سوم، کدام الگو برای توسعه روستایی اعمال شده است؟
1) اصلاح طلبانه    2) رادیکال    3) فن محوری    4) همه‌جانبه ـ یکپارچه
132ـ کدام نوع برنامه ریزی از قدمت بیشتری برخوردار است؟
1) برنامه‌ریزی روستایی    2) برنامه‌ریزی شهری    3) برنامه‌ریزی ناحیه‌ای    4) برنامه‌ریزی منطقه‌ای
133ـ رویکرد دگرگون سازی در توسعه روستایی، ریشه در کدام ایدئولوژی دارد؟
1) ایده آلیسم    2) کاپیتالیسم    3) سوسیالیسم    4) ناسیونالیسم
134ـ در پارادایم‌های جدید توسعه روستایی نقش دولت‌ها کدام است؟
1) ایجاد چارچوب‌های قانونی، تولیدکننده اصلی، تواناسازی
2) تأمین منابع مالی، عدم دخالت در تصمیم‌گیری، نظارت
3) تواناسازی، نظارت کننده اصلی، تأمین‌کننده منابع مالی
4) ایجاد چارچوب‌های قانونی، تواناسازی، تشویق همکاری‌ها و انجمن‌ها
135ـ در طرح شناسایی مناطق محروم کشور در مهرماه 1362 کدام یک از گزینه‌ها در ایران، نواحی محروم تشخیص داده شده است؟
1) روستاهای 60 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران
2) روستاهای 160 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران
3) روستاهای 250 بخش از 500 بخش قلمرو روستاهای ایران
4) روستاهای 2500 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران

ژئومورفولوژی(مبانی و ایران)
151ـ کدام رودخانه محور ارتفاعات البرز و تالش(واحد شمالی) را قطع کرده است؟
1) جاجرود    2) حبله رود    3) سفیدرود    4) رود کرج
152ـ آتشفشان .......... یک آتشفشان .......... است که از یک مخروط منفرد تشکیل شده است.
1) تفتان ـ استرومبولی    2) سهند ـ ولکانو    3) سبلان ـ استراتوولکانو    4) دماوندـ استراتوولکانو
153ـ انشعابات رودخانه‌های واقع در واحد زمین ساختی مكران عمدتاً با كدام ویژگی انطباق دارند؟
1) امتداد گسل‌ها        2) ساختمان ناودیسی
3) ساختمان سنگ‌شناسی    4) امتداد محوری ساختمان چین خورده
154ـ مناطق عمده گسترش گل فشان‌های ایران كجاست؟
1) در سواحل دریای عمان و سواحل شمالی خلیج فارس
2) در امتداد زاگرس و به ویژه در سواحل شمالی دریای عمان
3) استپ‌های تركمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل دریای عمان
4) استپ‌های تركمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل خلیج فارس
155ـ كدام فاز از حركات كوهزایی آلپی، شكل كنونی را به ناهمواری‌های ایران داده است؟
1) آپالاشین    2) پاسادنین    3) پیرنین    4) سیمرین پسین
 
منابع آب و خاك(مبانی و ایران)
191ـ كدام دما گویای درجه PH كمی قلیایی خاك و یا آب است؟
1) 6    2) 7    3) 8    4) 9
192ـ كدام خاك از تجزیه سنگ‌های كربناته حاصل می‌شود؟
1) بلوطی رنگ    2) پسیدوگلای    3) سیروزم    4) رندزین
193ـ كدام دسته از موجودات زنده در خواص فیزیكی خاك مؤثر هستند؟
1) باكتری‌ها    2) فلورا    3) فونا    4) قارچ‌ها
194ـ پیدایش و تكامل خاك چرنوزیم بیشتر تحت تأثیر كدام عامل است؟
1) اقلیم    2) زمان    3) ناهمواری    4) فعالیت انسان
195ـ پدزول خاكی .......... است.
1) اسیدی    2) قلیایی    3) غیرآلی    4) حاصلخیز
مبانی جغرافیای انسانی(شهر و روستا)
211ـ بعد از اسلام، ارتباط شهرها با فضای پیرامونی و روستاهای اطراف تحت كدام مكانیزم شكل گرفت؟
1) رواوبط مذهبی    2) روابط تجاری    3) تنوع كاركرد شهری    4) از بین رفتن برج و باورها
212ـ‌گتوهای مذهبی اولین بار در كدام كشور شكل گرفت؟
1) اسپانیا    2) ایتالیا    3) پرتغال    4) فرانسه
213ـ بنابر نظر .......... وجه فضایی شهر مترادف با وجه صوری شهر است و مراد از آن .......... می‌باشد.
1) رائول بلاشار‌ـ‌ رشد تاریخی شهر و بازتاب آن در ریخت‌شناسی شهر
2) ژرژ شابو ـ باعاد فضایی رشد با تكیه بر ابعاد تكوینی و تكاملی شهر


جغرافیای سیاسی(مبانی و ایران)
231ـ چرا الگوی توزیع قدرت سیاسی و اجرایی در ایران به صورت معنی‌دار شكل نگرفته است؟
1) فقدان تجربه‌ی تاریخی لازم در زمینه‌ی دولت محلی
2) حاكمیت سیستم سیاسی بسیط و تمركزگرا در ایران
3) دولت محوری در اداره‌ی امور كشور و سطوح منطقه‌ای و محلی
4) همه‌ی موارد
232ـ مهمترین عامل جغرافیایی كه بر گذار به سوی حكومت سرمایه‌داری تأثیر گذاشت، كدام است؟
1) انباشت سرمایه    2) سرزمین    3) شیوه تولید    4) حصاركشی زمین
233ـ كشور آفریقای جنوبی دارای چه نوع پایتختی است؟
1) ابداعی    2) منقسم    3) ابداعی ـ منقسم    4) دائمی ـ ابداعی

جغرافیایی جمعیت(مبانی و ایران)
251ـ كدام دانشمند از شاخص ساختمان جمعیتی جهت تسهیل در مقایسه هرم‌های سنی كه معرف زاویه شیب هستیگرافی ساختمان جمعیت است، استفاده كرده است؟
1) كونرون    2) كولزون    3) روشفور    4) ملزین
252ـ در مورد میزان جمعیت فعال به جمعیت 10 ساله به بالای ایران، كدام گزینه صحیح است؟
1) در سه دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است    2) در سه دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است.
3) در چهار دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است    4) در چهار دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است
253ـ توزیع جمعیت در دامنه‌ها و دره‌های كوهستای معمولاً از كدام الگو تبعیت می‌كند؟
1) پراكنده        2) توزیع هسته‌ای كوچك
3) توزیع هسته‌ای همگون و متجانس    4) توزیع هسته‌ای ناهمگون و نامتجانس

پاسخنامه
زبان انگلیسی 
1ـ گزینه 2 صحیح است.
2ـ گزینه 1 صحیح است
3ـ گزینه 1 صحیح است.
4ـ گزینه 2 صحیح است.
5ـ گزینه 4 صحیح است

wordنوع فایل:

  سایز: 899Kb

 

 تعداد صفحه:187

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا