امروز: چهارشنبه 9 اسفند 1402
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 112صفحه تهیه شده است، خرید آنلاین
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,221
فرمت فایل pdf
حجم فایل 223 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112
22,800 تومان
جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد   

فصل اول: اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا
 
مفهوم جغرافیا
تقریباً 2300 سال، قبل، برای اولین بار، اراتوستن، كلمه جغرافیا را بكار برد و از جغرافیا چنین تعریفی ارائه داد: "مطالعه زمین، به عنوان جایگاه انسان". بعد از گذشت 2300 سال هنوز هم این تعریف با مختصر تغییری در تعاریف جدید جغرافیا به كار گرفته ﻣﯽ¬شود. چنان كه در سال 1981، پیتر هاگت، جغرافیا را، مطالعه سطح سیاره زمین، به منزله فضایی كه در داخل آن جمعیت انسانی زندگی ﻣﯽ¬كند، تعریف ﻣﯽ¬كند. برابر این تعریف، جغرافیا، با انسان آغاز ﻣﯽ¬شود و در واقع عمر جغرافیا همزاد با عمر انسان بوده است و بدون فعالیت‏ﻫﺎ و رفتارهای انسانی در سطح زمین، علم جغرافیا وجود نخواهد داشت.
ـ كلمه جغرافیا با شناخت جمله ((مردم در كجا زندگی ﻣﯽ¬كنند)) عینیت ﻣﯽ¬یابد. بدین سان کلمه "كجا" به مكان¬ﻫﺎﯼ موجود در سطح زمین اطلاق ﻣﯽ¬شود و زندگی نیز به پراكندگی و تراكم مردم اطلاق ﻣﯽ¬شود. بعد از این دو، مفهوم این سؤال مطرح ﻣﯽ¬شود ((كه مردم چگونه زندگی ﻣﯽ¬كنند؟)) كه در ماهیت این گزاره عوامل (فضا و زمان) نهفته است.
در هم تنیدگی پدیده¬ﻫﺎی طبیعی و انسان ساخت كه در سطح زمین پدیدار ﻣﯽ¬شوند، هسته و علت وجودی علم جغرافیا را سبب ﻣﯽ¬گردند. پس بازیگران اصلی فضای جغرافیایی، نه طبیعت و نه تنها انسان ﻣﯽ¬باشد، بلكه در هر فضای جغرافیایی، طبیعت و جامعه در تولید فضا و مكان هر یك به میزان توانایی خود، سهمی را به خود اختصاص داده¬اند.
تأثیرات متقابل ساختار جامعه و محیط كه حاصل آن، در هم تنیدگی پدیده¬ﻫﺎ در سطح زمین و شكل¬گیری فضاهای جغرافیایی است. از نظر گریفیت تیلور ﻣﯽ¬تواند سه نوع جغرافیا را مطرح سازد:
1)
جئوكراتیك: كه در این نوع جغرافیا، طبیعت، نقش عمده¬ای در تعیین نوع زندگی بازی ﻣﯽكند.
2)
تئوكراتیك: در این نوع جغرافیا، یك نوع خدانگری در همه پدیده¬ﻫﺎ مورد توجه ﻣﯽ¬باشد.
3)
وی ـ اوكراتیك، این نوع جغرافیا، در مقابل جئوكراتیك و تئوكراتیك قرار ﻣﯽ¬گیرد و چنین استدلال ﻣﯽ¬شود كه محیط یك مقدار امكاناتی را در اختیار انسان قرار ﻣﯽ¬دهد و بهره¬گیری از امكانات محیطی به انتخاب جامعه انسانی بستگی دارد.
 
تعاریف علم جغرافیا
ـ هدف جغرافیا، مطالعه زمین به ویژه سطح زمین و بخش¬ﻫﺎﯼ آن است. (برنارد و ارنیوس
ـ جغرافیا، به منزله علم همبستگی بین علوم طبیعی و پژوهش¬ﻫﺎﯼ انسانی است. (فردریك راتزل)
ـ جغرافیا، علم مكان¬هاست. (ویدال دوبلاش)
ـ جغرافیا، افتراق مكانی زمین را به عنوان زیستگاه انسان مورد مطالعه قرار ﻣﯽ¬دهد (ریچارد هارتشون)
ـ جغرافیا، راهبرد انسان، فضا و منابع ﻣﯽ¬باشد. (اسپایكمن)
ـ جغرافیا، عبارتست از روابط متقابل انسان، تكنیك، مدیریت محیط (محمد حسین پاپلی یزدی)
مجموعه تست 
1
ـ كدام دانشمند برای اولین بار مفهوم «فیزیك اجتماعی» را مطرح ساخت؟
الف) اگوست كنت
ب) جان استوارت
ج) ریچارد چورلی
د) ویلیام وارنتر
2
ـ كدام عبارت مفهوم پارادایم را ﻣﯽ¬رساند؟
الف) الگو ـ سرمشق
ب) فلسفی ـ سیاسی
ج) فضا ـ موقعیت
د) روش شناسی ـ تبیین
3
ـ بازیگر و معمار فضای جغرافیایی كدام است؟
الف) نیروی انسانی
ب) طبیعت
ج) سرمایه
د) تكنیك
4
ـ كدام یك از موارد زیر از نظریه¬پردازان مكتب جبرگرایی هستند؟
الف) هانتینگتون، آلن چرچیل سمپل
ب) ادوین دكستر
ج) ویدال دولابلاش، راتزل
د) راتزل، ماركس دریو
5
ـ پست مدرنیسم به معنی كدام است؟
الف) تجددگرایی            ب) فردباوری غربی
ج) فرا نوگرایی                د) ضدیت با نوگرایی

پاسخ مجموعه تست

1-       گزینه (الف) صحیح است.

2-       گزینه (الف) صحیح است.

3-       گزینه (ج) صحیح است.

4-       گزینه (الف) صحیح است.

5-       گزینه (ج) صحیح است.

 

wordنوع فایل:

  سایز: 223Kb

 

 تعداد صفحه:112

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا