امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 188صفحه تهیه شده استخرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 3,563
فرمت فایل pdf
حجم فایل 239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188
28,800 تومان
جزوه جغرافیای انسانی  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای انسانی  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: مبانی جغرافیای شهری 
 
مبانی جغرافیای شهری 
 
تاكنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. آنچه در زیر می آید تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است.
1-   
جغرافیای شهری بر نظام فضائی و موقع شهر تاكید دارد و مانند دیگر شاخه های علم جغرافیا، علل پراكندگی مكانهای شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مكانی مطالعه می كند.
2-   
جغرافیای شهری درباره الگوهای فضائی پدیده های شهری از نظر پراكندگی فضائی و نیز تاثیر متقابل فضائی آنها مطالعه كرده همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی می كند.
3-   
جغرافیای شهری  مطالعه جغرافیایی از شهرنشینی و حوزه های شهری است. در واقع در جغرافیای شهری در یك طرف جغرافیایی نظام یافته و سیستماتیك و در طرف دیگر جغرافیای ناحیه ای قرار می گیرد. پایگاه جغرافیای شهری بین این دو شاخه اصلی علم جغرافیاست.
جنبه های فضائی توسعه شهری از دو دیدگاه بررسی می شود:
الف) درون شهری: در این قسمت شهر به منزله یك پدیده مجزا و منفك در سیستم سكونتگاهی مطالعه می شود كه مباحثی مثل كیفیت كاربری زمین، مورفولوژی شهری و كاركرد شهر از آن جمله است.
ب) تاثیرات متقابل فضائی یك حوزه شهری در حوزه شهری یا روستائی دیگر: در اینجا تاثیرات را در شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه ای و تاثیرات شهر مسلط بر دیگر شهرها و نواحی كشور و وابستگی فضائی (شهر و ناحیه) بررسی می شود
اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه 1980 دو مكتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است:
1-   
مكتب ساخت گرائی: مكتب جغرافیای ساختاری، بیشتر به شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تاكید می كند كه در نتیجه آن تخصیص فضائی منابع محدود در شهرها به وجود آمده است به تعبیر عده ای از جغرافیدانان، مكتب ساخت گرائی به سمت عدالت اجتماعی در شهرها پیش می رود.
 
2-   
مكتب رفتارگرائی: مكتب جغرافیای رفتاری به تحلیل سازمان فضائی شهرها و رفتار فضائی در داخل این الگوی سازمانی توجه می كند.
 
مفهوم پراكندگی فضائی در جغرافیای شهری، شكل گیری پدیده های شهری در سطوح خطی ـ شبكه ای ـ سطحی و نظایر آن است كه در آن تاثیر متقابل فضائی آمد شد روزانه از محل كار به مركز خرید، جابجائی مسكونی، مسكن در داخل شهرها و موضوعاتی از این قبیل بررسی می شود

مجموعه تست 
 
1-
بنا به نظر ...............وجه فضائی شهر مترادف با وجه صوری شهر است و مراد از آن ..............می باشد.
1-
رائول بلاشار ـ رشد تاریخی شهر و بازتاب آن در ریخت شناسی شهر
2-
ژرژ شابو ـ ابعاد فضائی رشد با تكیه بر ابعاد تكوینی و تكاملی شهر
3-
پیر ژرژ ـ رشد مرحله گونه شهر و انعكاس این رشد در مورفولوژی شهر 
4-
ژرژ شابو ـ ابعاد فضائی، تكوینی و مورفولوژیكی شهر 
2-
مفهوم شهرنشینی در جغرافیای شهری بیشتر با كدام ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد؟
1)
اداری، جمعیت شناسی و اقتصادی    2) رفتاری، فیزیكی و اقتصادی
3)
جمعیت شناسی، اقتصادی و فیزیكی    4) جمعیت شناختی، اقتصادی و رفتاری
3-
با توجه به مفهوم موقع و مقر شهرها می توان گفت كه ............
1)
مقر شهر در ارتباط با شبكه های ارتباطی مشخص می شود.
2)
موقع و مقر شهر در ارتباط با توپوگرافی محل مشخص می شود.
3)
مقر شهر در ارتباط با توپوگرافی محل مشخص می شود.
4)
موقع شهر در ارتباط با توپو گرافی محل مشخص می شود.
4-
مكتب ساخت گرائی در جغرافیای شهری بر كدام عامل در مطالعه جغرافیایی شهرها تاكید دارد؟
1)
كاربری اراضی        2) نظام فضائی و موقع شهرها
3)
نابرابری اجتماعی، اقتصادی در شهرها    4) تاثیرات متقابل فضائی در یك حوزه شهری
5-
افزایش قیمت زمین همراه با رشد شهر موجب پیدایش كدام نوع واحدهای مسكونی شده است؟
1)
جمعی     2) پیش ساخت    3) ویلائی    4) حاشیه نشینی 
6-
كدام پدیده شهری همواره با كاركرد شهر پیوند محكمی داشته است؟
1)
اقتصاد شهری                   2) بازار شهری             
3)
فرهنگ شهری         4) مرفولوژی شهری 
7)
كدام یك از نقشه های شهری از لحاظ سهولت حمل و نقل و جابجائی وسایل نقلیه كارآیی بیشتری نسبت به سایر نقشه ها دارد؟
1)
شطرنجی    2) شعاعی    3) قطاعی    4) ستاره ای 
8-
بر مبنای پایگاه قومی و نژادی، الگوی فضایی توسعه شهر معمولاً چگونه است؟ 1) موزائیكی    2) قطاعی    3) منطقه ای     4) خوشه ای

پاسخ مجموعه تست
1.    گزینه (3) صحیح است.

1.    گزینه (3) صحیح است.
2.   
گزینه (3) صحیح است.
3.   
گزینه (2) صحیح است.
4.   
گزینه (3) صحیح است.
5.   
گزینه (2) صحیح است.
6.   
گزینه (4) صحیح است.
7.   
گزینه (2) صحیح است.
8.   
گزینه (4) صحیح است.

wordنوع فایل:

  سایز: 239Kb

 

 تعداد صفحه:188

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا