امروز: چهارشنبه 8 تیر 1401
این جزوه درمورد جزوه تکنولوژی آموزشی است كه با فرمت پی دی اف در 111صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 1,072
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.878 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 111
22,800 تومان
جزوه تکنولوژی آموزشی

جزوه تکنولوژی آموزشی

 

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : تعریف تکنولوژی آموزشی

 

تعریف تکنولوژی : تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی اسـتفاده

میشود . به عبارت دیگر ، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علوم محض است . در اصل از دو کلمه ( تکنیک  )

و ( لوژی ) تشکیل شده است . تکنیک به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و ( لوژی ) به معنای ( علم و دانش ) اسـت .

بنابراین تکنولوژی را میتوان روش شناسی یا دانش و علم به روش های ماهرانه انجام دادن امور دانست .

تعریف آموزش از دیدگاههای متفاوت

دوبوا آموزش را (مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص )

، تعریف کرده است .

برونر دست اندرکاران امور آموزش را در مسائلی مانند پیش دانسته های فراگیر ، ساختار موضوع تدریس ترتیـب و تـوالی

موضوع و زمان و شرایط به تفکر واداشت و به کارگیری عواملی مانند تشویق ، تنبیـه ، ارائـه بـاز خـورد و طـرح سـؤال را

مطرح کرد .

دو دیدگاه متمایز نسبت به مسائل عمده تعلیم و تربیت از جمله آموزش وجود دارد که در اصطلاح آنها را دیدگاه رفتـاری

و دیدگاه شناختی مینامند .

آندرسون عوامل مؤثر در آموزش را به دو دسته تقسیم کرده است :

الف – عوامل آموزش ب – عامل تفاوتهای فردی

گانیه : آموزش را روند حل مسئله مینامد که هدف آن تسهیل یادگیری فراگیر است .

اهم تدابیر آموزشی از نظر گانیه عبارتند از :

1 – وضوح 2 – بازخورد 3 – مرور پیش دانسته های فراگیران 4 – برنامه ریزی 5 – ارزیابی از بررسی نظریههـای

مطرح شده میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش عبارت است از :

( مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ میشود یا انجام میگیـرد و هـدف از آن دسـتیابی بیشـتر

فراگیر به اهداف آموزشی است.)

( تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روش ها و دستورعمل هایی که با اسـتفاده از یافتـه هـای علمـی بـرای حـل

مسائل آموزشی اعم از طرح ، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزش به کارگرفته میشود .)

مجموعه تست(1)

1- "پی بردن به مفروضات بیان نشده یک متن" جزو کدام دسته از اهـداف آموزشـی در حیطـه شـناختی

است؟

1) فهمیدن 2) دانستن 3) تحلیل 4) ارزشیابی

2- "با در اختیار گزاردن یک سرنگ زیرپوستی، دانشجوی پرستاری یک تزریق داخل وریدی را اجرا کنـد و

درهر بیست تزریق بیش از یک بار رگ را از دست ندهد." در هدف فوق، عبارت "تزریـق داخـل وریـدی"،

........................ است.

1) عمل 2) موضوع 3) محدودیت 4) موقعیت

3- هدف آموزشی "مکعب هایی با رنگ های مختلف در اختیار کودك قرار می دهیم و کودك با جـدا کـردن

مکعب های زردرنگ، رنگ زرد را شناسایی کند". در کدام طبقه از بازده های یادگیری قرار می گیرد؟

1) تمیزدادن 2) مفاهیم محسوس 3) استفاده از قواعد 4) مفاهیم تعریف شده

4- فردی که در مقابل سوال "مفهوم تکنولوژی آموزشی چیست"؟، می گوید "فلسفه حاکم بر کل آمـوزش

یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه است"، در کدام یک از مراحل تکامل مفهـوم تکنولـوژی

آموزشی قراردارد؟

1) نظام های درسی 2) مواد و ابزار آموزشی

3) نظام های آموزشی 4) نظام های اجتماعی

5- طراحی موردنظر در تکنولوژی آموزشی:

1) آموزش را سیستم یا نظام تلقی می کند.

2) سیستم یا نظام را آموزش می داند.

3) آموزش را نهاد محسوب می کند.

4) آموزش را سازمان به حساب می آورد.

پاسخنامه

3 گزینه -1

2 گزینه -2

2 گزینه -3

4 گزینه -4

1 گزینه -5

نوع فایل:Pdf

سایز :1.83 MB

 

تعداد صفحه:111

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا