امروز: سه شنبه 18 مرداد 1401
کسب و کار این جزوه درمورد جزوه جامعه شناسی پزشکی است كه با فرمت پی دی اف در 361 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 986
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.466 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 361
28,800 تومان
جزوه جامعه شناسی پزشکی

جزوه جامعه شناسی پزشکیجزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علت پیدایش نظریههای جامعه شناسی  :

سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی

نظریه:

روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعـدد اثبـات شـده و بـرای نشـان دادن بخشـی از واقعیـتهـای

اجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای

اجتماعی میباشد.

ریتزر: نظام دامنۀ گستردهای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی کـه زمینـه را بـرای تنظـیم دانـش، تبیـین و پـیش بینـی زنـدگی اجتمـاعی و ایجـاد

فرضیه

های نوین تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:

تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

کتاب: ساختار انقلابات علمی

تقسیم بندی پارادایم جامعه شناسی از نظر (ریتزر):

پارادایم واقعیت اجتماعی

تعریف یا تفهیم اجتماعی

پارادایم رفتار اجتماعی

 

پارادایم تعریف یا تفهیم اجتماعی social definition:

(که انسان را در موقعیت کنش قرار میدهد) انسان نه تنها حضور کاملاً فعالانه دارد، بلکه در تعریف موقعیت و تفسیر آن

خلاق و نوآور است. در این پارادایم انسان دارای نیت و انگیزه است. یعنی انسان کنش اجتمـاعی انجـام مـیدهـد. یعنـی

ساختارهای جامعه کاری انجام نمی دهند بلکه این انسانها هستند که ساختارها را میسازند و در زمینه خرد بحث می

مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-کدام یک از گویههای زیر منطبق با نظریه ویلفر دوپارتو است؟

1) دگرگونی سیاسی و اجتماعی از تغییر در شیوههای تولید هر جامعه سرچشمه میگیرد.

2) وقوع دگرگونی سیاسی و اجتماعی در اثر از خود بیگانگی اکثریت روی میدهد.

3) وقوع تغییر سیاسی و اجتماعی درگرو حرکت تودههای مردم است.

4) هر گونه دگرگونی سیاسی واجتماعی مهم در سطح و بعد نخبگان رخ میدهد.

2-از نظر هومنز کدام دسته از مفروضات جامعه شناسی بهدرستی قدرت تبیین واقعیات اجتماعی را دارند؟

1) مفروضاتی که دارای بار تاریخی است.

2) مفروضاتی که متأثر از ویژگیهای روانشناختی است.

3) مفروضاتی که دارای ماهیت وجدان جمعی است. مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

4) مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.

3-از نظر بلومر کنش در متن جامعه با توجه به چه عامل یا عواملی سازمان پیدا میکند؟

1) تفسیر کنش گر 2) فشارهای ناشی از محیط

3) فضای فرهنگی حاکم در جامعه 4) نیازهای روانی کنش گر

4-حد فاصل کار کلی مجرد و کار ضروری اجتماعی را مارکس چه عنوان داده است؟

1) ارزش هزینهای 2) ارزش سرمایه ثابت 3) ارزش اضافی 4) ارزش مبادلهای

5-از نظر دارندورف ساختارهای اجتماعی در چه شرایطی تغییر میکند؟

1) با افزایش گروههای فشار در جامعه 2) با زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت

3) با توسعه معنی دار تکنولوژی 4) با افزایش انرژی و اطلاعات درواحدهای اجتماعی

6-مرتون با نقد کدام یک از اصول کارکردگرایی مفهوم تضاد را وارد تحلیلهای کارکردگرایی میکند؟

1) الزام 2) ضروریت 3) عمومیت 4) وحدت

 

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4) :

1-گزینه (4) صحیح است .

2-گزینه (2) صحیح است .

3-گزینه (1) صحیح است .

4-گزینه (3) صحیح است .

5-گزینه (2) صحیح است .

6-گزینه (3) صحیح است .

 

نوع فایل:Pdf

سایز :5.33 MB

 

تعداد صفحه:361

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا