امروز: شنبه 22 مرداد 1401
این جزوه درمورد اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) است كه با فرمت پی دی اف در 212 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی علوم پزشکی
بازدید ها 921
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.23 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 212
26,400 تومان
اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)

اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول )

 

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:بهداشت حرفهای Occupational Health

بهداشت حرفهای علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیانآور محیطکار و انجام مراقبتهای بهداشتی و

درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین میباشد.

هدف بهداشت حرفهای عبارت از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان و

رسانیدن آن به حداکثر ممکن میباشد، که برای رسیدن به آن اقدامات زیر انجام میپذیرد:

1- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان.

2- سالمسازی محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیانآور مربوط به آن.

3- بهسازی تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاهها.

4- انجام مراقبت های بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهای بـه منظـور تعیـین وضـع

سلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماریهای مسری و همچنین بیماریهای ناشی از کار.

5- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه.

توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط کار و خانواده آنان.

بهداشت حرفهای علمی است که درباره مسائل بهداشتی و ایمنی محیطکـار بحـث و گفتگـو مـیکنـد. بـه عنـوان مثـال

غواصانی که مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند به بیماری Bend که به زانو آسیب میرساند دچار میشوند.

در واقع همه مشاغل دارای مخاطراتی هستند که بهداشت حرفهای به این مخاطرات میپردازد.

بهداشت حرفهای 3 هدف را دنبال میکند:

- افزایش سطح سلامتی از دیدگاههای سلامتی، جسمی، روانی، اجتماعی و رفاهی در تمام مشاغل.

- پیشگیری از عوامل سوئی که در خصلت کار وجود داشته و سلامتی افراد را تهدید میکند.

- به کار گماشتن افراد در شغلهایی که توانایی انجام آن را داشته باشند.

(از نظر جسمی و روانی)

علم ارگونومی (مهندسی انسانی) به تطبیق افراد با مشاغل یا بالعکس میپردازد.

رامازینی یکی از اشخاص و دانشمندان مطرح علم بهداشت حرفهای است که به پدر علم طب معروف است. او به پزشـکان

توصیه میکرد که از بیمارانتان شغلشان را بپرسید.

 

یکی از خصوصیات بیماریهای شغلی غیرقابل برگشتپذیری و درمان اسـت و در عـین حـال همـه آنهـا قابـل پیشـگیری

هستند.

این بیماریها مزمن هستند و در طول سالهای کار تدریجاً به وجود میآیند.

(بوعلی سینا ذکر میکند ‹‹ بعضی از مشاغل از بعضی بیماریها رنج میبرند ››)

هر شغلی دارای سه پدیده زیر میباشد:

1- افراد 2- محیط 3- تجهیزات

 

مجموعه تست:

1- پتومائین سمی است که...............

1) از طبخ ناقص ماهی حاصل می شود.

2) به طور طبیعی در برخی از دانه های تلخ وجود دارد.

3) در اثر فعالیت باکتریها در روی مواد غذایی پروتئینی ایجاد می شود.

4) در اثر فعالیت قارچها در آب میوه جات حاصل می شود.

2-در مسمومیتهای میکروبی غذایی علایم کدام مسمومیت معمولاً زودتر ظاهر می گردد؟

1) استافیلوکوك طلائی 2) استرپتوکوك فکالیس

3) سالمونلاها 4) کلستریدیوم بوتولینوم

3- کدامیک از موادغذایی زیر ممکن است به عنوان عامل انتقال بیماری دیفتری نقش داشته باشد؟

1) پنیر فاسد 2) روغن کره 3) شیر 4) ماست

4-مناسب ترین درجۀ PH برای رشد باکتریهای عامل فساد در مواد غذائی کدام است؟

10تا9 (4 7/5 تا 6/5 (3 5تا4 (2 4تا3 (1

5- عامل ایجاد تب Q از طریق مصرف شیر خام چیست؟

1) استافیلوکوك 2) استرپتوکوك 3) توکسوپلاسما 4) کوکسیلابورنتی

6- میزان نمک در آب مخصوص نگهداری طولانی مدت پنیر چند درصد باید باشد؟

13 (4 6 (3 5 (2 1 (1

7-کدام فلبتوم ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی نوع شهری در ایران است؟

1) الکساندری 2) پاپاتاسی 3) سرژانتی 4) کوکازیکوس

8-اسکوتلوم (Scutellum) در پشه های کولیسینه به کدام شکل مشاهده می شود؟

1) دولبه 2) سه لبه 3) بیضی 4) مدور

 

پاسخنامه:

1- گزینه 3 صحیح است. پتومائین سمی است که در اثر فعالیت باکتریها روی مواد غذایی پروتئینی مثل گوشت فاسد

تولید میشود.

2-گزینه 1 صحیح است.مسمومیت های غذایی ناشی از استافیلوکوك طلائی بسیار زودتر از بقیه ظـاهر مـی شـود چـون

دوره اسـتافیلوکوك طلایــی بسـیار کوتـاه مــیباشـد و بــین 0/5 -7 ســاعت طــول مــی کشـد ولـی ایـن دوره بــرای

استرپتوکوکفکالیس 2-36 ساعت و برای سالمونلا 12-36 ساعت و برای کلستریدیوم بوتولینم 12-36 ساعت است.

3-گزینه 3 صحیح است. این بیماری از طریق ضایعات پوستی آلوده از طریق تماس مستقیم انتقال پیـدا مـی کنـد ولـی

راههای معمول انتقال دیفتری قطره های ریزآلوده می باشد که بین گزینهها انتقال از راه شیر صورت می گیرد.

4-گزینه 3 صحیح است.میکروارگانیسم های مولد بیماری و فساد برای فعالیتشان به PH برابر 7 یا خنثی نیاز دارند.

5-گزینه 4 صحیح است. تب کیو( Q.Fever) یک بیماری ریکتزیایی است که عامل آن کوکسیلابورنتی می باشـد کـه

انتقال آن از طریق تخم در بین کنهها و نیز گزش کنههای آرگازیده صورت میگیرد.

6-گزینه 4 صحیح است.آب نمک 13 درصد یعنی 130 گرم نمک در 1 لیتر آب یـا تقریبـاً 2/5 کیلـوگرم نمـک در یـک

حلب آب که پس از تهیه پنیر و قراردادن آن در آب نمک اشباع، این پنیر را در آب نمک 13 درصد قرار میدهند.

7-گزینه 3 صحیح است.لشمانیوز جلدی به دو صورت خشک (شهری) و مرطوب (روستایی) وجود دارد که در نوع خشک

یا شهری ناقل بیماری فلبوتوموس سژرافتی می باشد که مخزن این ناقل انسان و سگ می باشد.

8-گزینه 2 صحیح است.در عقب«سکو تلوم سینه»اسکوتلوم کوچکی قرار دارد که لبه خلفی آن در کولیسینهها و شاگازیا

سه لبه ولی در آنوفلینهها به جز شاگازیا گرد و مدور می باشد.

 

نوع فایل:Pdf

سایز :3.15 MB

 

تعداد صفحه:212

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا