امروز: جمعه 4 اسفند 1402
جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است كه با فرمت پی دی اف در 68صفحه آماده شده است
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,388
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6.048 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 68
22,800 تومان
جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

 

فهرست مطالب

 

مقدمه .......................................................................................................................

 

فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های شهر تهران .............................. ١ 

١( ): ساختار پهنهبندی شهر تهران.....................................................................................................٢ 

٢( ): نحوه استفاده از اراضی و ساختوساز در "پهنه سكونت" (٣ ................................................................( R ....

٣( ): نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در "پهنه فعالیت" (٨...................................................................... ( S 

٤( ): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه مختلط" (١٣ ................................................................( M .

٥( ): نحوه استفاده از اراضی در "پهنه حفاظت سبز و باز" (١٧ ..........................................................................( G 

٦( ): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری ...................................................................................................... ٢١ 

 

فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدودهی شهر تهران ......................................................................... ٢٢ 

٧( ): تراكم ساختمانی مجاز ................................................................................................................................ ٢٣

٨( ): سطح اشغال و باز و مكان استقرار بنا (توده گذاری) .................................................................................. ٢٥

٩( ): تفكیك و تجمیع قطعات (پلاك ها) ............................................................................................................ ٢٧

(١٠): بلندمرتبهسازی ( ١٢ طبقه و بیشتر) ...........................................................................................................٣١ 

١١( ): شبكه معابر دسترسی ................................................................................................................................ ٣٢

٣٤ .....................................................................................................................................................پاركینگ :(١٢)

( ):١٣ حفاظت از میراث تاریخی شهر ...................................................................................................................٤٢ 

( ):١٤ حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) ........................................................................٤٤

(١٥): بافتهای فرسوده و ریزدانه ....................................................................................................................... ٤٦ 

( ):١٦ سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز ........................................................................................................ ٤٨

 

  ب

فهرست جداول شماره صفحه 

 

جدول شماره (١): ضوابط استفاده از اراض ی و ساخت و ساز در زیرپهنه یها سکونت (٧ ..................................................... ( R 

جدول شماره (٢): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای فعالیت (١٢....................................................... (S 

جدول شماره (٣): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای مختلط (١٦.................................................... ( M 

جدول شماره (٤): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای حفاظت (٢٠ .................................................... ( G 

جدول شماره (٥): فضاها ی مجاز به استقرار در مشاعات .......................................................................................................... ٢٤ 

جدول شماره (٦): پارکینگ یها مورد نیاز واحدها ی مسکون ی در زیرپهنه سکونت ...............................................................٣٥ 

جدول شماره (٧): پارکینگ یها مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد) .............................................................................٣٥ 

جدول شماره (٨ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه فعالیت (S) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد ............٣٧ 

جدول شماره (٩ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه مختلط (M) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد ..........٣٨ 

جدول شماره ( ):١٠ ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارکها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت ......٣٩ 

جدول شماره ( ):١١ فعالیتهای مجاز به استقرار در پهنه سكونت به عنوان خدمات پشتیبان سكونت................................ ٥٤ .

جدول شماره ( ):١٢ عملكردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سكونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات (٥٥ ....... ( M١١ 

جدول شماره ( ):١٣ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای صنعتی و كارگاهی (٥٩ ........................... ( M١٢ 

جدول شماره ( ):١٤ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری - اختلاط فرهنگی - تفرجی( ٦١ .............( M٢١ 

جدول شماره ( ):١٥ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت فرهنگی و گردشگری - اختلاط ویژه (٦٣ ...................( M٢٢ 

  

مقدمه 

این سند، مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است، كه براسـاس ضـوابط و 

مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران، آذرمـاه 

١٣٨٦) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریك از پهنههـای شـهر 

تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است

مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با كلیه نقشههـای یكپارچـه ١:٢٠٠٠ ایـن طـرح، سـند 

اجرایی و ملاك عمل برای تحقق چشمانداز، اهداف و راهبردها و همچنین تكوین سازمان فضایی طرح جامع، 

به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است

با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدایت و كنتـرل 

تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصـی در سـطح 

شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر میگردد

سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران براساس بند (٣) مصوبه ٤٥٤ كمیسیون مـاده 

پنج شهر تهران (مورخ /١٣٨٧ ٠٩/ ٠٤) تهیه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال ١٣٨٨

در شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری مناطق، با دقت لازم، در جلسـات كارشناسـی 

متعدد بررسی گردیـده و در مراجـع تصـمیم سـازی نهـایی گردیـد و در راسـتای اجـرای مصـوبه شـماره 

١٦٠/١٣٥١/١٥٣٧٤ مورخ /١٣٨٨ ١٠/ ٢٠ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر الزام شهرداری بـه ارائـه لایحـه 

طرح تفصیلی، شهرداری تهران سند نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبری -

ساختاری (جامع) شهر تهران و طرح تفصیلی ١:١٠٠٠٠ مصوب كمیسیون ماده پنج در اواخـر سـال ١٣٨٨ بـه 

شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود

شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در كمیسیونهای مربوطـه، سـرانجام در فـروردین مـاه 

١٣٩٠، طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود

از ابتدای سال ١٣٩٠ نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در كارگروه فنی كمیسیون ماده پنج شهر 

تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً براساس پیشنهادات اعضای كارگروه و سپس اعضـای كمیسـیون 

ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در 

اسفند ماه ١٣٩٠، در كمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩١ نیز، به تایید 

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید

 

نوع فایل:Pdf

 سایز: 5.90 MB

 تعداد صفحه:68 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا