امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
جزوه ایستایی معماری كه با فرمت پی دی اف در 79 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,350
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.99 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 79
22,800 تومان
جزوه ایستایی معماری

جزوه ایستایی معماری

 

فهرست مطالب

استاتیک ................................................................................................................................ .........7

یادآوری ................................................................................................................................ ..........7

استاتیک ذرات در صفحه .......................................................................................................................8

اجسام صلب و مجموعه نیروها................................................................................................ ...............10

محاسبۀ زاویۀ بین دو بردار در یک امتداد : ................................................................................................ .11

قضیۀ وارینیون : ...............................................................................................................................12

تعادل اجسام صلب............................................................................................................................14

انواع تکیه گاه در صفحه : ....................................................................................................................17

اجسام صلب مقید یا نا مقید ...................................

....

* روش های پایدار کردن کابل های معلق: ................................................................................................ 74

لکاب های ترکه ای: ........................................................................................................................... 75

سازه های چادری ( غشایی): ................................................................................................ ................. 75

* سازه های متکی بر هوا (75 ............................................................................................(air supported

* سازههای پر شده با هوا (76 ............................................................................................... (air inflated

مشخصه سازه های تنسگریتی: ................................................................................................ .............. 77

استاتیک 

یادآوری 

مفاهیم هم پایۀ علم مکانیک : زمان، فضا، جرم، نیرو 

قوانین پایۀ مکانیک

قانون متواضی الاضلاع : برای مشخص کردن نیرو نقطه اثر هم لازم است

اصل قابلیت انتقال نیرو : اگر نیرویی که به جسمی وارد می شود در راستای خودش جابجا شود اثرات خـارجی آن تغییـر

نمی کند

قانون اول نیوتن (اینرسی) : اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد تمایل به حفظ وضعیت خ Type equation

.here . ود دارد 

قانون دوم نیوتن : F = m.a 

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) : اگر جسمی به جسمی دیگر نیرویی وارد کند جسم دوم هم نیرویـی در همـین

راستا و به همان اندازه اما در جهت مخالف به جسم اول وارد می کند

استاتیک ذرات در صفحه 

نمایش نیروها : بیان مقدار و زاویۀ نیرو از امتداد افق و در جهت مثبت مثلثاتی

 

نیروهای مساوی : نیروهایی موازی اند و مقدار جهتشان یکی است

نیروهای قرینه : نیرو هایی موازی که مقدارشان برابر و جهتشان مخالف است

محاسبۀ برآیند نیروها

شرط آنکه یک جسم صلب در صفحه مقید و معین باشد این است که

الف) تعداد معادلات و مجهولات برابر باشند (فقط سه عکس العمل تکیه گاهی وجود داشته باشد) (3و3

ب) هر سه عکس العمل با هم موازی یا متقارب نباشند

*در اجسام صلب نامقید ناقص اگر در شرایط خاص به حالت تعادل برسد عکس العمل های تکیـه گـاهی قابـل نحاسـبه

است ولی در اجسام صلب نا مقید نا مناسب اگر در شرایط خاص هم به حالت تعادل برسند همۀ عکس العمل های تکیـه

گاهی قابل محاسبه نیست

*اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی (تعداد مجهولات) کمتر از (تعداد معادلات) باشدنامقید ناقص است و اگر تعـداد

عکس العمل های تکیه گاهی برابر 3 باشددو حالت دارد

هر سه با هم موازی و متقارب نیستند جسم مقید و معین است.

هر سه با هم موازی و متقارب هستند جسم مقید نا مناسب است.

و اگر تعداد عکس العمل های تکیه گاهی بزرگتر از 3 باشد نیز دو حالت دارد

 

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.39mb

 تعداد صفحه:79

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا