امروز: پنجشنبه 3 اسفند 1402
جزوه زبان تخصصی هنر معماری كه با فرمت پی دی اف در 196 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,214
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.117 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 196
25,200 تومان
جزوه زبان تخصصی هنر معماری

جزوه زبان تخصصی هنر معماری

Text 1:

One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to

find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called "The

Graveyard of the Atlantic" This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and

Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes

and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts

or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never

existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting

everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S.

Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and

toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S. 

متن 1  

یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهای بـرای آن نیافتـهانـد، مثلـث برمـودا

است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهای در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و

فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید

شدهاند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدی در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا،

کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادی از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهی تماسها قطـع

شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط

جوی خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادی از ناپدیـد شـدن هواپیماهـای نیـروی

دریایی ایالات متحده در مأموریتهای عادی از فلوریدا، هواپیمای ارسال شده به محـل بـرای بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد

شواهدی از وجود نور سفید عجیب یا مد که ویژگی دریا در این بخش از منطقه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت و لازم بـه

توضیح است که نه تنها این نور یا نواری از نور توسط فضانوردان در مسیرشان به فضا مشاهده شده بلکه کلمبـوس بیـان

داشته است که از قرن 5 پیش ارتباط این نور یا ناپدید شدنها نامشخص است. این یکی دیگر از رویـدادهایی اسـت کـه

هنوز مبهم باقی مانده است

مجموعه تست زبان 

Part A:

Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the

one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best

completes the sentence. Mark your on the answer sheet.

1- The examination was so difficult that ……….…. .

1) few people failed 2) few people passed

3) only a few failed 4) little number of people passed

2- He was working in the office while I ………….... in the library.

1) was 2) am 3) had been 4) have been

3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week.

1) twice more than 2) twice as much as

3) two times as much 4) two times more than

4. Some people are never content …………. what they have.

1) of 2) for 3) with 4) about

5- Smoking again? you told me you …………... smoking.

1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back

6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses.

1) dark 2) late 3) early 4) bright

7- I'd like to ................ that book when you have read it.

1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow

8- when I ….......... up the bill, it came to more money than I had with me.

1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

بخش A: 

دستورالعمل: در سؤالات 1 تا 10 هر آیتم شامل جمله ناکامل است. در زیر هر جمله چهار انتخاب وجـود دارد

(3) ،(2) ،(1) و (4) آورده شده است. باید یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و

جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاری نمائید

1. امتحان به قدری سخت بود که ................. . 

1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند

3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند

2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه ............. . 

1) بودم 2) هستم 3) بود 4) بودهام 

3. هزینه اقامت در هتل .................. اجاره اتاقی در خوابگاه برای یک هفته میشود

1) دو مرتبه بیشتر از 2) دو برابر 3) دوبار 4) دوبار بیشتر از 

4. برخی مردم هیچگاه ................. چیزهایی که دارند راضی نیستند

1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for 

3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about 

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودی که سیگار کشیدن را ............... . 

1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به 

6. هوا بسیار ....................... بنابراین من عینک آفتابی زدم

1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت 

3) به زودی، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن 

7. من مایلم که آن کتاب ............... وقتی شما آن را خواندید

1) قرض دادن 2) وام دادن 

3) اجاره کردن 4) قرض کردن، قرض گرفتن

8. وقتی صورتحساب را ................. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم

1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن 

نوع فایل:Pdf

سایز: 3.04mb

 

تعداد صفحه:196 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا