امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری كه با فرمت پی دی اف در 132 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,265
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.506 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 132
25,200 تومان
جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

 

  فهرست مطالب  

خواص مواد ................................................................................................................................ .....9

خواص مواد:................................................................................................................................ ......9

تستهای نمونه خواص مواد ................................................................................................ .................11

سنگ: ................................................................................................................................ ..........12

انواع گونههای سنگ: .........................................................................................................................12

انواع سنگ از نظر شکل ظاهری ................................................................................................ .............14

تست سنگ: ................................................................................................................................ ...17

آجر................................................................................................................................ .............21

روشهای تهیه خشت آجر : ................................................................................................ ..................21

مرحل پخت آجر:..............................................................................................................................22

انواع آجر: ................................................................................................................................ ......22

ب - آجر ماسه اهکی : .........................................................................................................................22

ج - آجر نسوز:................................................................................................................................ ..23

آجر غیر استاندارد را زمانی میتوان مصرف کردکه:........................................................................................24

آجرهای مناسب برای مصارف گوناگون:................................................................................................ ..... 26

تست آجر................................................................................................................................ ......26

خواص مواد 

فـیزیکی خواص 

شـیمایی خواص

به خصوصیات و یژگیها مواد و مصالح ساختمانی یاز قب ل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـیت هـدا ت

یحرارت یکیو الکتر یکیزیو .... خواص ف مواد گو یند

 -1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است

-1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـه

وزن حجم در حالت عادی . جسم است 

 -1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و...): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـم

یخال داخل دانه یها حجم خال یما ب ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود 

 -1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکیل شده یا به عبارت نسبت جرم طب یعی بـه جـرم

متراکم آن را چگالی گو یند

: -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که ا یز فضاها یخال یتشک ل شده اسـت. (100× یچگـال 1- )=

تخلخل 

 -1-6 یقابل ت جذب آب: یتیخصوص از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بسـتگی یبـه دمـا هـوا

یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و... بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی یتقسـ م

یم شوند

تست ها ی نمونه خواص مواد 

 1ـبـه خصوصـیات و یژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـره

خواص............مواد می گو یند

 -1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام

جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه یا توپر ا همان نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟

 -1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا 4 - یه چکدام 

 3ـ یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟ 

 -1 تعداد و ابعاد حفره ها -2 یدما محیط 3 - رطوبت نسبی محیط -4 همه موارد 

 4 هـیدروفیل  به کدام مواد گفته میشود؟

 -1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام 

 5ـ نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنها در حالـت خشـک را.........مـواد

می نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ...........است.

 -1 ضر یب نرمی 2- -1 مقاومت فشاری 1

 -3 ضریب نرمی – صفر -4 مقاومت فشاری - صفر 

 -6 سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟

1- 3و7            2- 2و7             3-3و8            4-2و8

 -7 تنش چیست؟  

 -1 شدتی نیرو ی خارج وارد به جسم 2- شدت نیروی داخلی حاصل از نیروی خارجی 

 -3 میزان مقاومت یک جسم در مقابل نیرو ی وارده -4 مقاومت نهایی جسم 

نوع فایل:Pdf

  سایز:3.52mb

 

 تعداد صفحه:132 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا