امروز: یکشنبه 6 اسفند 1402
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف در 144 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 1,211
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5.805 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 144
25,200 تومان
جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

 

  فهرست مطالب  

 تنظیم شرایط محیطی  ........................................................................................................................11

(تاسیسات ساختمان).........................................................................................................................11

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم ................................................................................................ ..............12

تابش آفتاب : ................................................................................................................................ ..12

جریان هوا ................................................................................................................................ ..... 13

سیستم های باد : .............................................................................................................................13

سسیستم کلی باد های ایران : ................................................................................................ ...............15

رطوبت هوا : ................................................................................................................................ ... 15

در مورد رطوبت نسبی هوا ، دو پارامتر مورد بررسی قرار می گیرد:................................................................ ...... 16

دمای هوا: ................................................................................................................................ ...... 16

خلاصه فصل اول: .............................................................................................................................18

رطوبت مطلق درحالت اشباع ................................................................................................ ................

 

جمع آوری و دفع فاضلاب................................................................................................ ................140

تستهای فصل ................................................................................................................................141

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم 

اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـر

سازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا

 5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ). 

تابش آفتاب

(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارای

تابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید

22

107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدود

برخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و

حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود . امـواج الکتـرو

مغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـر

است )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0 میکرون ) ،فرو قرمـز

(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند

جریان هوا 

توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا در

جهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود

می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت

حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس در

منطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از

) 1 مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـی

شود 

) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان

 3 ) کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .

باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد

شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند 

وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است 

 

باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی

بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال

غربی است 

بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی

خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند 

تست های فصل اول

1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟ 

1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید

2) دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده 

3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید

4) دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف 

2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه

دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟ 

2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان 

3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟ 

1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند

2)خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند

3)دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند

4)شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند

4)کدام جمله صحیح است؟ 

1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند

2)رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست

3)رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند

4)رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند

5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع

1)شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است

3)عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 3 3 1 4 2 گزینه

 

نوع فایل:Pdf

  سایز: 3.72mb

 

 تعداد صفحه:144 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا