امروز: شنبه 18 آذر 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 404 صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 2,477
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6.099 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 404
28,800 تومان
جزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی

جزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژه کنکورHSE - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول :مجموعه ها 
 1-1 : مجموعه و زیرمجموعه 
به دستهای از اشیای متمایز و کاملاً معین، مجموعه گفته میشود. بنابراین در یک مجموعه اشیای تکراری وجود ندارد
معمولاً مجموع هها را با حروف بزرگ نمایش . میدهیم 
اگر x ، عضو مجموع هی A باشد مینویسیم: x ) x AÎ به A .) تعلق دارد 
اگر x ، عضو مجموع هی A نباشد مینویسیم: x ) x A Ï به A .) تعلق ندارد 
اگر :1 مثال A ={2,{2},{3 4 }, }
، : آنگاه 
{4} AÏ 
 ، 
5ÏA ، 
4ÎA ، 
{3} AÎ ، 
3ÏA ، 
{2} AÎ ، 
2ÎA 
همانطور که در مثال ( 1) مشاهده میکنید ممکن است یک مجموعه، عضوی از مجموع . هی دیگر باشد 
مجموعهی تهی 
اگر مجموعهای فاقد عضو باشد به آن مجموعهی تهی گفته می شود و با { } یا Æ نمایش داده . میشود 
روشهای نمایش مجموعه 
 -1 نمایش اعضای مجموعه 
مجموعهی اعداد طبیعی زوج تک : رقمی { ,A ={2,4,6 8 
مجموعهی اعداد طبیعی کوچک تر یا مساوی با B ={1,2,3,..., } 50 :50 
 N ={1,2 3, ,...} :طبیعی اعداد مجموعهی
 -2 نمودار ون (نمایش هندسی
در این روش عناصر مجموعه را درون یک منحنی بسته نمایش میدهیم. به عنوان مثال مجموعهی اعـداد طبیعـی زوج تـکرقمـی
بهصورت مقابل نمایش داده : میشود 
 -3 نمایش ریاضی 
در این روش از یک متغیر به عنوان عضو مجموعه استفاده کرده و توسط گزارهنما، ویژگی این متغیر را معرفی میکنیم
 A ={x | xÎN , 5 < < x } 12 
A، مجموعهی عناصری مانند x است بهطوری که x یک عدد طبیعی اسـت و در نامسـاوی 5 < < x 12 صـدق مـیکنـد. بنـابراین
 A ={6, , 7 8,9,10, } 11 با است برابر : A هی مجموع
 
مجموعه تست 
.1 یک مجموعه n عضو مجزا دارد. به این مجموعه 3 عضو متمـایز از عناصـر مجموعـه بـه آن اضـافه شـده، تعـداد
زیرمجموعه های مجموعه جدید، چند برابر زیرمجموعه های مجموعه اولیه است؟ 
 (16 4 (8 3 (4 2 (2 1
.2 کدام رابطه نادرست است؟ 
A B A B (2 AU(A- = B) A (1
- = I ¢
 
 BI U (B- = A) A B (4 (AUB)¢ ¢ U U A = A B (3
 :با است برابر مجموعهها در [AUB¢UC]I[AU I (B C)] حاصل 3.
A (4 A¢ (3 Æ (2 A BU (1
.4 از بین دانشجویان فارغالتحصیل رشته مدیریت یک دانشگاه، 30 نفر در آزمون رشته مدیریت و 20 نفـر در آزمـون
رشته حسابداری و 10 نفر در هر دو آزمون شرکت کردهاند. چند نفر از این دانشجویان لااقل در یکی از ایـن دو رشـته
شرکت کرده اند؟ 
 60 (4 55 (3 (50 2 40 (1

Pdfنوع فایل:

  سایز: 5.95mb

 

 تعداد صفحه:404

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا