امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی ویژه برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در487 صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 2,640
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.184 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 487
28,800 تومان
جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی

جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی  

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی ویژهHSE  - کنکور

مقدمه 
آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب برای بقاء و حیات انکار ناپذیر اسـت چـرا کـه
هیچ موجود زندهای از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست
کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهای قدیمی بشری در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته
است و انسانهای اولیه توانستهاند با بهره گیری از آب این رودخانه ها و به کمک روشهای ابتـدایی، نیازهـای اولیـه خـود را
برآورده سازند
همسو با ایجاد تحولات بشری و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگیهای زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از
طرفی با پیشرفت تکنولوژی و بهداشت و پی بـردن بـه نقـش آب در انتقـال بیماریهـای مختلـف، خصوصـیات و کیفیـت
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمیتوان هر آبی را برای هر منظوری بهکار برد.
از این روآب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند
چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب 
3 آب یکی از فراوانترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت میشود و تقریباً
4
سطح زمین را در برمیگیرد. علی رغم این
وفور چندین عامل باعث کمبود آب برای استفاده انسانها میشود. همانطور که در جدول دیده میشود بیش از 97 درصـد
کل منابع آب جهان در آبهای شور قرار گرفته و برای بیشتر مقاصد بسادگی قابل استفاده نیست، از 3 درصـد باقیمانـده
کمی بیش از 2 درصد در یخهای قطبی شمال، یخچالها و رطوبت هوا و خاك واقع شده و غیر قابل دسترسـی اسـت، بـه
همین دلیل ادامه حیات و نیازهای تکنیکی و کشاورزی انسانها به 1/62 درصد باقیماندهای که در دریاچهها، و رودخانهها
و دریاچههای شیرین و آبهای شیرین زیرزمینی قرار دارند وابسته میباشد
طبقه بندی منابع آب با توجه به منشاء
1- جوی 
2- سطحی (رودخانه ها،  ، و دریاها)
3- زیرزمینی (چشمه ها و چاهها)
البته دسته بندی آبها کار صحیحی نمیباشد، چون هر سه این منابع با هم در ارتباط کامل مـیباشـند. حرکـت پیوسـته
بخار آب به هوا و برگشت به زمین را گردش آب در طبیعت گویند
آبهای زیرزمینی 
در بیشتر موارد عبور آبهای زیرزمینی از طبقات مختلف زمین که در حقیقت مانند صافیهای مختلف عمـل مـینماینـد
سبب حذف عوامل میکروبی و فیزیکی آب میشود. به همین برای آبهای زیرزمینی (مانند چاه) چنانچه از اعماق برداشته
شوند در بیشتر موارد فاقد میکروارگانیسم و کدورت و رنگ میباشند، به عبارت سادهتر چنین آبی نیاز به تصفیه ندارد و
فقط بخاطر حصول اطمینان و آینده نگری مقداری کلر به آب اضافه میشـود تـا کلـر باقیمانـده آن بـه 0/3-0/5 PPM
برسد.

Pdfنوع فایل:

  سایز: 4.08mb

 

 تعداد صفحه:487

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا