امروز: سه شنبه 14 آذر 1402
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 124 صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها 2,575
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.656 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 124
25,200 تومان
جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  HSE  ایمنی صنعتی  ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

تعریف ایمنی 
میزان یا در جه دوری از خطرات 
ایمنی (میزان فرار از خطر) به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله : آگاهی – توانائی فیزیکی – امکانات – توانائی مالی و
توانائی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
خطر : شرایطی که دارای پتانسیل صدمه رساندن به جان یا مال انسان است
تعریف ایمنی : هر چیزی که درست انجام شود ایمن است. در واقع ایمنی یک مساله اجتماعی است نه فردی 
به دو علت نمیتوان ایمنی را به حداکثر رساند
1 ـ بشر همواره در حال تغییر است ( پیشبینی خطرات یکی از راههای کاهش خطر است) (تغییرات
2 ـ انسان همواره در حال اکتشافات است و طول میکشد تا تمام حوادث را پیدا کنیم
انواع خطر
1 ـ خطرهای شناخته شده 2 ـ خطرهای ناشناخته. این خطرات از خطرات شناخته شده بیشتر هستند
خطر از نظر کمیت و جنس نیز به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت است از : خطرات فیزیکی - خطرات شیمیائی
خطرات بیولوژیکی 
o خطرات فیزیکی : مانند تغییر فاز (آب 100
o تبدیل به بخار 100
شود
خطرات شیمیائی : فعل و انفعالات شیمیائی گرمازا و گرماگیر واکنش گرمازا خطرناك است. آتش سوزی و حریـق از ایـن
جمله هستند
خطرات فیزیولوژیکی : تکثیر موجودات و ایجاد آتروسلهای خطرناك میکنند
نکته : برای فرار از خطر باید نوع خطر، کیفیت و مکان آن را بشناسیم
hazard & danger تفاوت
بنزین هم امکان اشتعال و هم انفجار را دارد. اشتعالپذیری، خطر hazard بنزین است. در پمپ بنزین، بنـزین danger
است. وقتی در مورد آن حرف میزنیم از hazard صحبت مـیکنـیم ولـی وقتـی موجودیـت دارد از damger صـحبت
میکنیم
hazard : موجودیت خطر را به بدون در نظر گرفتن زمان و مکان خاصی نشان میدهـد. در واقـع موجودیـت و کیفیـتایمنی محیط کار «9»
 
 
خطر را hazard گوئیم
danger : موجودیت خطر را در مکان و زمان خاصی نشان میدهد. بعصی از خطرات نهانی و در داخـل سیسـتم پنهـان
هستند. دانستن شناسائی بیخطر بسیار مهم است. خطرهای نهانی inherent گویند
برای کشف خطرات نهانی باید شرایط را جستجو کنیم. در ایمنی تکنیکهایی داریـم بـرای شناسـائی و دوری جسـتن از
خطر. تکنیک باید ساده، کمهزینه و قابل اجرا باشد. انتخاب تکنیک باید با توجه به مسائل فوق صورت گیرد
با روش تکنیک ساده میتوانیم تمام خطرات را شناسائی کنیم ولی باید تکنیکها را چنیم بگیـریم تـا تمـامی خطـرات را
بشناسیم و تا زمانی میتوان از تکنیکها استفاده کرد و ادامه داد تا بتوانیم تجزیه و تحلیل کنیم
تکنیک ساده : در تکنیک ساده نیاز به متخصص و تجهیزات فوقالعاده نداریم و هزینه نیز کم است
روشهای شناسائی خطر
 Walking / talking through method صنعت از بازدید ـ 1
سوال کردن از ناهنجاریها – فرد باید در سلامت کامل باشد
نتیجه این روش بر اساس مورد نظر است که بررسی را انجام میدهد و فرد بررسی کننده از حواس خود استفاده می کند
(ممکن است روزی بیمار باشد و در شناسائی برخی موارد دچار مشکل گردد). هـر چـه فـرد بـا دانـش بیشـتر و اطلاعـا
بیشتری باشد شناسائی دقیقتر و بهتر صورت میگیرد و این موارد ذکر شده جزو disadvantage این روش است
 check list method : لیست چک ـ 2
قبل از ورود به محیط کار باید موارد را یادداشت کنیم و آنها را بررسی که احیاناً در هنگام بررسی فراموش نکنیم
چک لیست را فرد متخصص به صنعت فوق باید بنویسد. این موارد عبارتند از : سیستم برق – ارگونومی – کلیدها – صدا
روشنائی – استرسهای گرمائی و سرمائی و
....

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.59mb

 

 تعداد صفحه:124

فایل های مرتبط ( 23 عدد انتخاب شده )

بالا