امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402
طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی آمار
بازدید ها 2,111
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
15,600 تومان
طرح آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)

تحقیق آماری مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب:                                        

1) مقدمه                                                 

2) جمع آوری داده ها                                 

3) تجزیه و تحلیل داده ها                            

4) محاسبات آماری                                    

5) نمودارها                                            

6) نتیجه گیری                                         

7) بررسی مشکلات                                   


: ((پرسشنامه))                                Aضمیمه

دراین پرسشنامه سوالهایی طرح شده است که میزان مطالعات درسی و غیردرسی دانش آموزان پرسش شده است.                                        

هدف این تحقیق، بررسی میزان تمایلات دانش آموزان درانتخاب رشته و نحوه عمل کرد خانواده آنها دراین مورد است.                                   

در ضمن نوشتن نام خود دراین پرسشنامه ضروری نیست تا با راحتی خیال هرچه بیشتربه سوالات پاسخ درست داده شود.                                     

 

نهایت تشکرراازهمکاری شما دارم

 

1)دررشته تحصیلی که انتخاب کرده اید تا چه حد موفق بوده اید؟

2)برای انتخاب رشته با چه کسانی مشورت کرده اید؟           

1) خانواده        2) مشاور        3) دوستان          4) خودم                 

   3) آیا انتخاب این رشته درروحیه شما نیزتاثیری داشته است؟

4)آیا ازرشته تحصیلی خود رضایت دارید؟                      

5)آیا ازمشاغل آینده رشته تحصیلی خود اطلاع دارید؟         

6)نگاه شما قبل ازورود به این رشته با الآن که وارد   این رشته شده اید چه تفاوتی کرده است؟                              

 7)میزان مطالعات درسی و غیردرسی شما نسبت به سال چقدرتغییرکرده است؟                                        مقدمه :

هدف این تحقیق بررسی میزان تمایلات دانش آموزان درانتخاب رشته تحصیلی خود است. برای بسیاری ازدانش آموزان انتخاب رشته مسئله مهمی است. چون آنها با این عمل خود تا حدی سرنوشت خودشان راتعیین می کنند و نشان می دهند که دوست دارند درآینده درچه قشری ازجامعه قراربگیرند وسایرافراد جامعه چه دیدی نسبت به آنها داشته باشند.            

بسیاری ازدانش آموزان درانتخاب رشته تحصیلی خود تردید دارند ونمی- دانند دراین مورد چه کنند به همین دلیل به سوی کسانی مانند:  معلمان،پدرومادرومشاوران وغیره که دراین رشته تجربیاتی دارند کشیده می شوند تاازتجربه آنان نیزاستفاده کنند. ولی بعضی دانش آموزان که دررشته خاصی  استعداد دارند و آن رشته را برای خود بر می گزینند وکمتردیده شده است که کسی به رشته ای علاقه داشته باشد و درآن رشته  شکست بخورد.                                                                            

درانتخاب رشته بعضی دانش آموزان هستند که به اجباروالدین خود مجبوربه انتخاب رشته ای می شوند که بدان علاقه ای ندارند ووقتی ازاین والدین علت این کاررا سوال می کنیم می گویند: شما دراین کارتجربه ای ندارید و صلاح کارخود را نمی دانید آیا چنین است   تحقیقات دراین مورد نشان می دهد که  اکثراین دانش آموزان دررشته خود شکستی را متحمل می شوند                                                                                 

  من تحقیق خود را با توزیع پرسشنامه  بین دانش آموزان آغازکردم.دراین رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.دراین برسی ازمحاسبات آماری،نمودارها و نیزمحاسبات احتمالات شرطی استفاده شد.                                                        

 

 

 

جمع آوری داده ها:                                                   

 

من دراین تحقیق برای جلوگیری ازاتلاف وقت فقط پرس وجو را دردبیرستان شهید رجائی به عمل آوردم و تعداد بیست دانش آموزرابه طورتصادفی ازمیان دانش آموزان کلاس دوم انتخاب کرده ام.                جمع آوری داده ها ازدو طریق مصاحبه و پرسشنامه بدست آمد ولی پرسشنامه ازکارایی بیشتری برخورداربود و درآنها اسامی دانش آموزان خواسته نشده بود تادانش آموزان با اطمینان خاطربه سوالات پاسخ دهند.   

درپرسشنامه سوالاتی طرح شد از قبیل:                                             

 

 میزان موفقیت دانش آموزان دررشته تحصیلی که انتخاب کرده اند؟      (1

2) برای انتخاب رشته با چه کسانی مشورت کرده اید ؟                           3) آیا انتخاب این رشته درروحیه شما تاثیری داشته است ؟                     

4) آیا ازرشته تحصیلی خود رضایت دارید؟                                      

5)آیا ازمشاغل آینده رشته تحصیلی خود اطلاع دارید ؟                        

  6)نگاه شما  قبل  ازورود  به این رشته با الان که وارد این رشته شده اید چه تفاوتی کرده است ؟                                                                 

 

روند محاسبه داده ها درجداول شماره 1،2،3،4و5 آمده است.                ارزیابی مشکلات:                                               

درجمع آوری این تحقیق نیزبرای من مشکلاتی بوجود آمد که:                

 

چون صبح ها درمدرسه هستم ،و دردبیرستان های دیگرهم ،هم شیفت ما هستند نتوانستم این تحقیق و پرسو جو رادرمدارس دیگرنیزبه عمل آورم.   

 

تعدادی ازپاسخ نامه ها به دلیل خوانا نبودن وعدم تمایل دانش آموزان کنارگذاشته شد ولی دربقیه مشکل خاصی مشاهده نشد.                 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:                                                       

با توجه به این تحقیق و برسی هایی که انجام شده نتیجه می گیریم که والدین نسبت به قبل آگاهی زیادی پیدا کرده اند و اطلاعات خود را دراین مورد افزایش داده اند. ولی متاسفانه هنوزکم و بیش خانواده هایی یافت می شوند که این کاررا با عدم در نظرگرفتن علاقه و استعداد فرزندانشان و یا مشورت با دیگران انجام می دهند و با این کارآسیبهای جدی را به روحیات فرزندان خود میزنند.                                                                    

البته دانش آموزانی هم هستند که ازاخلاق و روحیات و استعدادهای خود اطلاع کامل دارند وبا یک انتخاب درست و بجا سرنوشت خود را تعیین می- کنند.                                                                                       

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا