امروز: جمعه 10 آذر 1402
طرح آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی آمار
بازدید ها 1,704
فرمت فایل doc
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
15,600 تومان
طرح آماری جمعیت كل كشور

تحقیق آماری جمعیت كل كشور در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

فهرست:

مقدمه............................................................................................................................2

اطلاعات خام................................................................................................................3

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان.......................................................................5

جدول و نمودار مربوط به مردان..................................................................................6

جدول و نمودار مربوط به زنان.....................................................................................7

جدول و نمودار مربوط به شهر.....................................................................................8

جدول و نمودار مربوط به روستا...................................................................................9

نتیجه و در صد گیری................................................................................................10

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1382

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان......................................................................11

جدول و نمودار مربوط به مردان.................................................................................12

جدول و نمودار مربوط به زنان....................................................................................13

جدول و نمودار مربوط به شهر....................................................................................14

جدول و نمودار مربوط به روستا..................................................................................15

نتیجه و در صد گیری.................................................................................................16

منابع............................................................................................................................17

 

مقدمه :

 

  دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و كنترل آن  در هر كشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعیت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

 

آمار گیری در این تحقیق بر اساس آمارگیری سالهای 1381و1382 از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف كشور صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات خام اولیه كه همان جداول برآورد جمعیت استانهای كشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

شایان ذكر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشكل ایجاد كردن در جداول فراوانی  ار محاسبات حذف شده اند.

 

 

 

جدول برآورد جمعیت در27 استان كشوردر سال 1381 :

 

1381

استان  

روستایی 

شهری  

زن  

مرد

مرد و زن

532599

671812

596080

608331

1204410

اردبیل

780238

3536529

2101317

2215450

4316767

اصفهان

223107

327863

269464

281507

550971

ایلام

1143018

2235224

1669519

1708723

3378242

آذربایجان شرقی

1140175

1634629

1363992

1410811

2774804

آذربایجان غربی

357355

439284

392372

404268

796639

بوشهر

1686983

10002318

5671123

6018178

11689301

تهران

357834

436243

393179

400897

794077

چهارمحال و بختیاری

2252205

3842684

3038504

3056384

6094888

خراسان

1597130

2909686

2208731

2298086

4506816

خوزستان

444963

492022

465439

471546

936985

زنجان

138774

425185

273346

290613

563959

سمنان

1051917

1034253

1025890

1060280

2086170

سیستان و بلوچستان

1623931

2511320

2032763

2102487

4135251

فارس

356479

709838

525466

540851

1066317

قزوین

73601

897679

473493

497787

971280

قم

622189

869818

732735

759272

1492007

کردستان

855665

1359710

1089962

1125413

2215376

کرمان

695840

1266336

951288

1010888

1962176

کرمانشاه

309085

318433

309551

317966

627517

کهگیلویه و بویراحمد

857767

697292

780644

774414

1555058

گلستان

1037796

1272237

1160742

1149291

2310033

گیلان

715704

956002

819720

851986

1671706

لرستان

1345113

1397771

1375831

1367054

2742885

مازندران

452386

848392

648537

652242

1300778

مرکزی

711877

523939

598682

637134

1235816

هرمزگان

761301

957326

848821

869806

1718627

همدان

150023

691347

408860

432510

841370

یزد

22275053

43265171

32226049

33314175

65540224

کشور

 

 

 

 

جدول برآورد جمعیت در26 استان كشور در سال 1382 :

 

1382

استان

زن

مرد

روستایی

شهری

کل

1675868

1715220

1115486

2275602

3391088

آذربایجان شرقی

1400610

1448686

1141840

1707456

2849296

آذربایجان غربی

601122

613477

522890

691709

1214600

اردبیل

2157909

2275116

753211

3679814

4433025

اصفهان

277813

290229

224211

343830

568041

ایلام

398307

410383

359949

448742

808690

بوشهر

5833192

6190166

1747291

10276068

12023359

تهران

398869

406698

349871

455696

805567

چهارمحال و بختیاری

3009927

3027639

2163471

3874095

6037566

خراسان

2308282

2401665

1653323

3056623

4709947

خوزستان

469587

475749

441244

504092

945336

زنجان

281890

299696

136870

444716

581586

سمنان

1074482

1110502

1089142

1095841

2184983

سیستان و بلوچستان

2071000

2142035

1626504

2586531

4213035

فارس

540172

555989

350273

745888

1096161

قزوین

488082

513123

73937

927268

1001205

قم

751625

778847

623499

906972

1530472

کردستان

1120051

1156481

848249

1428284

2276533

کرمان

973065

1034030

702623

1304472

2007095

کرمانشاه

322776

331551

309564

344762

654326

کهگیلویه و بویراحمد

796394

790038

865601

720831

1586432

گلستان

1171641

1160082

1015860

1315862

2331723

گیلان

829399

862046

714280

977165

1691445

لرستان

1392932

1384046

1338373

1438604

2776978

مازندران

659079

662844

442740

879184

1321924

مرکزی

620298

660139

736303

544133

1280437

هرمزگان

854781

875914

745594

985102

1730696

همدان

456803

483226

175941

764088

940029

یزد

32935956

34055616

22268142

44723431

66791573

کشور

 

 

 

1 : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت كل كشور در سال 1381 دسته های (خیلی كم ، كم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)

 جدول 1-1 : جمعیت كل كشور:

كوچكترین مقدار :     550971     و      بزرگترین مقدار(بجز تهران) :   6094888   تعداد دسته ها : 5        و           طول هر دسته  : 110873

دسته

مركز دسته

f i

 


Fi

[550971-1659754)

1105362.5

14

./5186

86/51

14

[1659754-2768537)

2214145.5

7

./2592

92/25

21

[2768537-3877320)

3322928.5

2

./0740

40/07

23

[3877320-4986103)

4431711.5

3

./1111

11/11

26

[4986103-6094888]

5540495.5

1

./0370

70/03

27

 

=27

~1

~100

 

 

نمودار 1-1 :

1 : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت كل كشوردر سال 1382 دسته های (خیلی كم ، كم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)

 جدول 1-1 : جمعیت  كل كشور:

كوچكترین مقدار :     568041    و      بزرگترین مقدار(بجز تهران) :   6037566   تعداد دسته ها : 5        و           طول هر دسته  : 1093905

 

دسته

مركز دسته

f i

 


Fi

[568041-1661946)

1114993.5

14

./5185

85/51

14

[1661946-2755851)

2208898.5

6

./2222

22/22

20

[2755851-3849756)

3302803.5

3

./1111

11/11

23

[3849756-4943661)

4396708.5

3

./1111

11/11

26

[4943661-6037566]

5490613.5

1

./0370

70/03

27

 

=27

~1

~100

 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا