امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
طرح مالی بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها در 207 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 841
فرمت فایل doc
حجم فایل 266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 207
21,600 تومان
طرح مالی بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

تحقیق مالی بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها در 207 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب..................................................................... 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق كاركنان از طریق دایره حسابداری................. 7

نحوه پرداخت مساعده به كاركنان........................................................................ 8

چك:

1- تعریف چك...................................................................................................... 9

2- اركان چك........................................................................................................ 9

1-2- تاریخ صدور چك........................................................................................ 10

2-2- مبلغ چك...................................................................................................... 11

3-2- محلی كه چك در آنجا باید پرداخت گردد................................................... 11

4-2- نام گیرنده چك............................................................................................ 11

5-2- امضاء صادر كننده چك............................................................................. 12

3- انواع چك......................................................................................................... 12

1-3- چكهای عادی.............................................................................................. 12

2-3- چك مسافرتی.............................................................................................. 13

3-3- چك بانكی.................................................................................................... 13

4-3- چك آزاد..................................................................................................... 13

چكهای فی مابین:

1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهای بین بانكها............................................. 14

2- نحوه صدور و پرداخت چك بین بانكها........................................................... 15

3- فقدان چك های بانكی...................................................................................... 17

4- دستورهای متفرقه........................................................................................... 21

5- عملیات حسابداری........................................................................................... 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چك.................................................................. 23

مسئولیت صادر كننده چك.................................................................................... 25

مسئولیت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)

1- كنترل و پرداخت چك...................................................................................... 27

2- برگشت چك و عدم پرداخت............................................................................ 28

دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه........................................................ 30

نحوه پرداخت وجه چكهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چك بر.......... 33

چكهای انتقالی:....................................................................................................... 39

1- چكهای انتقالی داخلی....................................................................................... 40

2- چكهای انتقالی عهده سایر بانكها..................................................................... 41

روش وصول چكهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (كلرینگ)......... 42

نحوه وصول چكهای داخلی و عهده شعب سایر بانكها تحت پوشش كلر تهران:

1- چك های داخلی............................................................................................... 47

2- چك های عهده سایر بانك ها.......................................................................... 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانكهای تهران................. 48

نحوه وصول چك های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. 49

نحوه وصول چك های انتقالی شعب بانك عهده یكدیگر در یك شهرستان........... 50

چك های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری............................ 50

مراحل فروش چك................................................................................................. 51

مراحل خرید چك................................................................................................... 53

عملیات حسابداری بازخرید چك ها در شعبه:...................................................... 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری.................................................................................. 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری.................................................... 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی..................... 58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشكان............................................ 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترك..................................................... 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی............................ 60

1-5- خارجیان مقیم ایران.................................................................................... 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از كشور.................................................................... 61

3-5- افاغنه.......................................................................................................... 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای كسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه................................................................................................................. 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی.................... 63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های خصوصی.................... 65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت در شرف تاسیس................. 67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های تعاون شهری............ 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های دولتی......................... 69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی.................................... 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. 71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی............. 73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی................................................................. 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها.......................................................................... 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها.................... 75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی.... 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران......................................................... 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از كشور......................................... 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی.......................................... 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر....................................................................... 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی..... 78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چك یا دسته چك        78

حسابهای مطالبه نشده........................................................................................... 80

فصل در گذشتگان................................................................................................. 82

فصل ورشكستگان................................................................................................. 85

فصل جاری راكد................................................................................................... 86

فصل انتقالی از بستانكاران.................................................................................... 87

حساب قرض الحسنه پس انداز............................................................................. 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز...................................................................... 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز.................................................... 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد................................................................................................................... 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد.... 90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر....................... 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص    91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادی...................................................... 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی................ 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز...................................................... 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:........................................................................ 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه........................................................................... 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه...................................................... 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................................................ 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................... 103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان.............................. 106

سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت......................................................................... 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت:......................................... 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی................................................................. 110

2- افتتاح حساب مشترك....................................................................................... 111

3- افتتاح حساب با وكالت..................................................................................... 113

4- افتتاح حساب برای شركت های دولتی............................................................. 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم............................................................. 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم........................................ 115

7- افتتاح حساب توسط وصی.............................................................................. 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن.............................................................................. 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت............................................................................. 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت........................................... 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شركت های دولتی.............................. 124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن.............................................................................. 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت.............................................. 126

سپرده های بیش از یك سال................................................................................. 135

حوالجات................................................................................................................ 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب.................................................................. 137

فقدان چك های بانكی............................................................................................ 145

1- وظایف صاحب چك بانكی............................................................................... 145

2- وظایف شعبه صادر كننده چك بانكی.............................................................. 145

3- وظایف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام................. 146

پرداختهای چكهای بانكی (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولی............. 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد كارمزد یا هزینه می‎باشد.......................... 150

حواله های عهده ما:............................................................................................... 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت............................................................. 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب............................................................ 154

مسائل متفرقه پول رسانی..................................................................................... 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز............................................................................ 156

صندوق امانات....................................................................................................... 159

باجه ها:................................................................................................................. 163

عملیات نقدی و انتقالی........................................................................................... 164

انعكاس عملیات باجه در حسابهای شعبه.............................................................. 167

دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر).................................................... 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
كلیدها..................................................................................................................... 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه......................................................................... 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه...................................................... 181

تفكیك و شمارش اسكناس.................................................................................... 188

نكات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی.............................................. 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی..................................................... 189

الف- كلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات كل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال     190

ب- مدارك لازم در پایان سال.............................................................................. 198

- نحوه ارسال مدارك از طریق شعب................................................................... 200

ج- مدارك ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره كل حسابرسی وامور مالی.... 204

د- تذكر چند نكته.................................................................................................. 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

 

 


مقدمه

بر كسی پوشیده نیست كه بانك ها جز نهادهای مالی هر كشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

1- نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی كه مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های كلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌كنند پس از تكمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است كه گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را كاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد كشور منجر گردد.

2- نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند كه به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانك ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در كمترین زمان ممكن به مراكز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانك ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانك ها برای نیل به هدف های مذكور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است كه ممكن است كاركنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشكل و جلوگیری از دوباره كاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده كه مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است كه باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

 


شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

    جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری كلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
    اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح كامل و واضح بودن سند، كامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

    تفكیك و توازن اسناد:

1/3. پشت نمره نمودن و تفكیك اسناد بدهكار و بستانكار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل‌های مندرج در خلاصه دفتر كل

2/3. تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفكیك بدهكار و بستانكار هر فصل و توازن آنها

3/3. تهیه روكش از كلیه اسناد بدهكار و بستانكار روزانه به تفكیك هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روكش با جمع اجزاء (اسناد) تشكیل دهنده آن

    صدور اسناد:

1/4. صدور كلیه اسناد و نامه‌های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

2/4. تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی كاركنان

3/4. تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانك

    ثبت اسناد:

1/5. ثبت اسناد و روكش‌ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر كل شعبه    و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

2/5. ثبت اسناد در دفاتر یا كارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

3/5. كنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها (              )

4/5. انتقال كاركرد روزانه از نمونه    به دفتر كل اصلی و توازن آنها

    نظارت و كنترل:

1/6. كنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر كل همان روز

2/6. كنترل و تطبیق مانده‌های دفاتر معین با خلاصه دفتر كل و بررسی و پیگیری و كشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق.

3/6. كنترل مانده كلیه آمار و ارقام و صورت‌های تهیه شده با خلاصه دفتر كل

4/6. كنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز كلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

5/6. كنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش‌پرداخت‌ها و تسویه این اقلام از پرداخت‌های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل‌های جاری

6/6. اعلام هر گونه وضعیت مشكوك در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی كه نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد.

7/6. تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و كنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر كل.

8/6. تهیه و نگهداری نوارتراز از كلیه سرو فصل‌های مختلف دفتر كل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر كل

9/6. انجام كلیه كنترل‌های داخلی مربوط به سرفصل‌های مختلف دفتر كل

10/6. كنترل مانده و گردش بدهكار و بستانكار تریل‌ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر كل

11/6. كنترل جمع بدهكار و بستانكار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهكار و بستانكار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر كل

12/6. نظارت و كنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

    تهیه آمار:

1/7. تهیه و ارسال كلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

2/7. تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

3/7. پیش‌بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صادره از طرف اداره كل امور مالی

8 . سایر امور:

1/8 . مطالعه دقیق كلیه دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و حفظ و نگهداری آنها

2/8 . رفع مغایرت‌ها و ایرادات مربوطه به كلیه حسابهای شعبه

3/8 . دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانك

4/8 . انجام كلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل‌های مربوطه

5/8 . انجام مكاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانك برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاكم در بانك

6/8 . مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی كه افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد.

7/8 . تحویل كلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه 057/061/275) به بایگانی شعبه

8/8 . انجام سایر امور در حدود وظایفی كه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

حسابداری شعب:
سپرده قرض‌الحسنه جاری

این سپرده یكی از اجزاء مهم تشكیل دهنده منابع بانك می باشد زیرا اینگونه سپرده‌ها به دلیل نقل و انتقال آن بوسیله چك نه تنها در شناسایی بانك به عموم مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تاثیر به سزایی دارد، بلكه به دلیل هزینه زا نبودن در مقایسه با سایر انواع سپرده‌ها و استفاده از آن در معاملات كوتاه مدت می‌تواند درآمدهای قابل توجه‌ای برای بانك ایجاد نماید. علیهذا با عنایت به مراتب فوق بایستی سعی شود كنترلهای لازم قبل از افتتاح این حساب اعمال گردد.

1-   چگونگی افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری

موارد عمومی كه بایستی هنگام افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری از جانب شعبه رعایت گردد بشرح زیر می‌باشد:

1-1-     سن متقاضی از 18 سال كمتر نباشد مگر اینكه حكم رشد متقاضی از دادگاه صالحه صادر شده باشد.

2-1- متقاضی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.

3-1- حداقل یك نفر از مشتریان كه نزد بانك حساب سپرده قرض‌‌الحسنه جاری دارد معرف متقاضی افتتاح حساب باشد.

تبصره:

تائید صحت نشانی ارائه شده متقاضی افتتاح حساب، از جانب معرف الزامی است.

4-1- ملاحظه شناسنامه عكس‌دار متقاضی و اخذ یك برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه الزامی می‌باشد.

5-1- تكمیل كارت حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری نمونه 246 (ضمیمه شماره 8) و امضاء آن توسط مشتری در حضور متصدی افتتاح حساب و درج كامل نشانی محل سكونت و محل كار متقاضی در كارت كه ضروری بوده و عدم رعایت آن از تخلفات عمده محسوب می‌گردد.

6-1- كنترل كارت نمونه امضاء و اصالت امضای آن از طریق تماس تلفنی و یا سایر شیوه‌های ممكن موضوع فوق بایستی حداقل سالی یكبار برای كلیه كارتها انجام گردد.

7-1- استعلام از بانك مركزی- اداره اطلاعات بانكی

استعلام مذكور می‌بایستی جهت كلیه متقاضیان افتتاح حساب اعم از افراد عادی پرسنل بانك و اشخاص حقوقی (با ذكر اسامی تمام اعضاء و هیات مدیره با مشخصات كامل) انجام پذیرد.

واحدها می‌باید استعلام مذكور را طی روز به سرپرستی منطقه تابعه اعلام و سرپرستی منطقه نیز پس از جمع‌آوری كلیه استعلام‌ها از سطح شعب و درج در نمونه مربوط بصورت یكجا و از طریق درونگار به اداره اعتبارات و تسهیلات ارسال خواهد نمود.

2- افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی:

كلیه افرادی كه دارای اهلیت و 18 سال تمام بوده و یا حكم رشد آنها از دادگاه صالحه شده باشد و توانائی خواندن و نوشتن داشته و دارای معرف باشند می‌توانند طبق شرایط عمومی نزد بانك حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری افتتاح نمایند.

توجه 1:

باز كردن حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص بیسواد مجاز نیست، لكن شعب می‌توانند آن تعداد از حسابهای قرض‌الحسنه جاری را كه قبل از تاریخ 21/10/61 برای اشخاص بیسواد افتتاح نموده‌اند كماكان نگهداری نمایند.

توجه 2:

افتتاح حساب جاری جهت پرسنل در شعبه ایكه خدمت می‌نمایند ممنوع بوده و در صورت دارا بودن حساب جاری می‌باید نسبت به انسداد آن اقدام گردد.

چنین پرسنلی در صورت نیاز می‌توانند با معرفی نامه از سرپرستی متبوع خود و ارائه كارت شناسائی در دیگر شعب بانك اقدام به افتتاح حساب جاری نمایند.

3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای پزشكان

بمنظور رعایت شئونات اجتماعی پزشكان- هنگام مراجعه بانوان یا آقایان پزشك جهت افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری از خواستن معرف خودداری شود و به جای آن تصویر كارت نظام پزشكی كه با اصل آن مطابقت داده شده بعنوان معرف به كارت نمونه امضاء الصاق و شماره آن در كارت مزبور در محل مخصوص ثبت مشخصات معرف نوشته شده و نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد و پس از باز كردن حساب كتباً از سازمان نظام پزشكی تائیدیه اخذ و در سوابق مربوط نگهداری شود.

4- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری مشترك

باز كردن حساب قرض‌الحسنه جاری مشترك: (دو نفر و بیشتر) با رعایت دستورات زیر بالامانع است. هر گاه چند نفر بخواهند حساب مشتركی باز نمایند با رعایت مراتب زیر بدون ایجاد هیچگونه اشكالی طبق تقاضای آ‎نها اقدام به افتتاح حساب نموده و دقیقاً توجه و مراقبت نمایند كه نحوه عمل و استفاده از حساب با تعیین نسبت سهم هر یك از شركاء در قسمت مخصوص كارت نمونه امضاء (نمونه 246) مشخص و صریحاً قید شود كه نحوه و ترتیب استفاده از حساب متفقاً می‌باشد یا منفرداً تا در آتیه اشكالاتی تولید نشود.

5- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی خارجی

1-5- خارجیان مقیم ایران

افتتاح حساب سپرده قرض‌‌الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران علاوه بر رعایت مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی، مستلزم داشتن شرایط زیر نیز می‌باشد.

1-1-5- معرفی یكی از مشتریان بانك و یا ارائه معرفی‌نامه كتبی از جانب یكی از ارگانهای دولتی و یا سفارتخانه‌های خارجی مبنی بر شناسائی و تائید متقاضی.

2-1-5- دارا بودن پروانه اقامت معتبر (گذرنامه یا دیگر مدارك رسمی عكس‌درا)

توجه:

نام و نام‌خانوادگی و مشخصات كامل این قبیل اشخاص با مندرجات گذرنامه آنان كه به جای شناسنامه مأخذ می‌باشد باید دقیقاً تطبیق گردد. هنگام افتتاح حساب لازم است یك برگ تصویر از گذرنامه و پروانه اقامت اخذ و در شعبه نگهداری شود ضمناً‌ لازم است شماره و مشخصات پروانه اقامت مخصوصاً تاریخ سررسید (انقضاء) آن در اوراق نمونه امضاء یادداشت و مراقبت شود كه قبل از انقضاء موعد، پروانه اقامت تمدید یا لغو آن به بانك اعلام شود. در صورت تمدید، سررسید جدید در كارت قید گردد.

3-1-5- نحوه افتتاح و نگهداری و استفاده از حساب طبق شرایط كلی این قبیل حسابها خواهد بود.

2-5- خارجیان مقیم خارج از كشور

افتتاح حساب‌ قرض‌الحسنه جاری ریالی (حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری بدون دسته چك) به نام اشخاص حقیقی مقیم خارج از كشور در صورتی كه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب دارای منشاء از خارج از كشور باشد و پس از تسعیر به ریال به نرخ خرید رسمی به حساب منظور گردد.

بلامانع می‌باشد. استفاده از اینگونه حساب فقط در ایران و به ریال بطور مستقیم و یا بنا به دستور پرداخت از طریق كارگزار در داخل یا خارج از كشور خواهد بود.

بانك مركزی ج.ا.ا تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز نخواهد داشت.

استفاده از مانده حسابهای ریال گشایش یافته قبلی و واریز شده به حسابهای جدید به ترتیب مذكور در فوق خواهد بود.

3-5- افاعنه

افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای پناهندگان افغانی مجاز نمی‌باشد. لكن كلیه اتباع بیگانه مقیم ایران كه دارای كارتهای شناسائی به رنگهای سبز مخصوص رانده شدگان از عراق و آبی مخصوص آوارگان افغانی می‌باشند می‌توانند نسبت به افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و یا تودیع سپرده سرمایه گذاری اعم از كوتاه یا بلندمدت اقدام نمایند.

6- افتتاح حساب‌ سپرده‌قرض‌الحسنه جاری برای كسبه، بنگاه‌ها، انجمنهای فرهنگی و خیریه

از افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری به نام مغازه یا بنگاه یا انجمنها و مؤسسات یا عناوین دیگری كه رسماً نام آنها به ثبت نرسیده و شخصیت حقوقی آنان محرز نشده است باید خودداری گردد.

در این قبیل موارد بایستی حساب به نام صاحب یا صاحبان آن باز شده و عنوان مزبور بعد از اسم صاحب حساب در پرانتز نوشته شود. مثلاً‌ آقای حسین امیری (مغازه امیر)- آقای حسن ارسبحانی (بنگاه باربری شرق)- آقایان محمد مجیدی و جواد ساعی زاد (شركت مجد)- آقایان عباس ارمند و كاظم ذكاء و بانو فرنگیس رحیمی (انجمن اولیاء و مربیان) بدین ترتیب حساب قرض‌الحسنه جاری به نام یك یا چند نفر كه از طرف بنگاه یا انجمن بعنوان دارنده امضاء مجاز معرفی می‌شوند افتتاح و نحوه عمل و حتی استفاده از حساب و اینكه حق امضاء با چند نفر باشد باید صریحاً در كارت نمونه امضاء قید و تعیین گردد.

بدیهی است در صورت تغییر هر یك از صاحبان این قبیل حسابها و اعلام كتبی آن به بانك كه به امضاء كلیه صاحبان حساب اولیه رسیده است، بایستی حساب قرض‌الحسنه قبلی طبق مقررات مسدود و حساب دیگری به نام صاحبان حساب جدید مفتوح گردد.

در خصوص انجمن اولیاء و مربیان (انجمن خانه و مدرسه سابق) با توجه به ذكر عنوان در كارت نمونه امضاء با رعایت مفاد اساسنامه انجمن مذكور وصورتجلسه انتخاب اعضاء جدید انجمن و اعلام كتبی اداه آموزش و پرورش به بانك مبنی بر معرفی اعضاء جدید بدون نیاز به استفاده حساب قبلی و افتتاح حساب جدید با اخذ نمونه امضاء افراد معرفی شده جدید عملیات بانكی مربوطه را ادامه دهند.

7- افتتاح حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی

هنگام افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی علاوه بر رعایت مفاد شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری نمونه 333 انجام موارد زیر الزامی است.

1-7- رسیدگی در مورد اینكه در اساسنامه حق افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شركت پیش بینی شده باشد.

2-7- دریافت یك نسخه تصویر یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و شركت نامه، شركت.

توجه:

شركتهای غیر سهامی ممكن است اساسنامه نداشته باشند در اینصورت اخذ یك نسخه تصویر و یا رونوشت گواهی شده از شركت نامه كه به ثبت رسیده باشد ضروری است.

3-7- مدیران و بازكنندگان حساب قرض‌الحسنه جاری باید كتباً تعهد نمایند ضمن تسلیم آخرین مدارك و اطلاعات مربوط به شركت هر نوع تغییری در اساسنامه و یا شركت نامه و یا تصمصات هیأت مدیره، سمت، اختیارات مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانك را كتباً‌ مطلع نمایند.

4-7- دریافت یك نسخه از اولین آگهی ثبت شركت در روزنامه رسمی و همچنین یك نسخه از آخرین آگهی‌های منتشره در روزنامه رسمی كشور كه مبین اطلاعات زیر باشد:

-         نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و هیات عامل شركت.

-         مشخصات دارندگان حق امضاء شركت یا تصریح اینكه چه كسانی حق برداشت از حسابهای شركت را دارند.

 

- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل و هیات عامل.


8- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای شركتهای خصوصی

برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری جهت شركتهای خصوصی علاوه بر اخذ مدارك مورد لزوم در صفحه قبل رعایت نكات مندرج در ذیل نیز ضروری می‌باشد:

1-8- بررسی عدم انقضاء مدت اختیارات هیأت مدیره

 

-

-

-

2-8- تطبیق اسامی كسانیكه حق استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دارند با اصل شناسنامه

3-8- نحوه استفاده از حساب توسط اعضاء باید دقیقاً‌ مشخص شده باشد.

4-8- اجازه افتتاح حساب قرض‌الحسنه در اساسنامه شركت.

5-8- هر یك از صاحبان امضاء شركتها در صورتی می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نماید كه مراتب در اساسنامه و یا شركت نامه یا تصمیمات مقامات صلاحیتدار شركت تصریح و حق توكیل به غیر قید شده باشد.

6-8- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری توسط صاحبان امضاء مجاز شركت طبق اساسنامه و آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی صورت پذیرد و استفاده از آن حساب فقط وسیله افرادی كه طبق شرایط مقرره مجاز به استفاده از حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری می‌باشد بعمل می‌آید.

چون طبق قانون تجارت هر گونه تغییرات حاصله در وضع هیات مدیره و امضاداران مجاز شركت بایستی ضمن ثبت در اداره ثبت شركتها به وسیله جراید كثیرالانتشار (روزنامه رسمی) آگهی شود، بنابراین نمایندگان شركت موظفند طبق مفاد مقررات و شرایط عمومی حساب قرض‌الحسنه جاری مراتب را كتباً‌ به بانك اعلام و مدارك مربوط را تسلیم نمایند. تا مادامی كه تغییرات حاصله به اطلاع بانك نرسیده باشد، علی رغم انقضای مدت اختیارات شركاء و هیات مدیره، چكها و اسناد صادره شركت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانك معتبر و نافذ و قابل اجراست و به مجرد اطلاع از تغییرات باید نسبت به تجدید كارت نمونه امضاء (به استناد مدارك ثبتی جدید) اقدام لازم معمول گردد.

برای درج مشخصات شركت باید از برگ درخواست و كارت نمونه امضا، نمونه‌های 333 و 246 (ضمیمه شماره 13) استفاده شده و قسمتهای مختلف اوراق مذكور به دقت از روی سوابق و مدارك ثبتی شركت تكمیل گردد.

مخصوصاً در تعیین نام شركاء و هیات مدیره و مدت شركت و سررسید اختیارات هیات مدیره و نام مشخصات كسانی كه حق امضاء دارند و نحوه استفاده از حساب و ذكر سمت هر یك از امضاء كنندگان مجاز (مدیر عامل- اعضای هیات مدیره- شریك- وكیل) از طرف متصدیان مربوطه و مسئولین امر و معاون و یا رئیس شعبه دقتهای لازم و كافی معمول و نمونه مهر شركت بطور وضوح در قسمت مشخص شده در كارت نمونه امضاء ممهور گردد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا