امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان در 95 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 842
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
18,000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان در 95 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه.......................................................................................................................................3

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی................................................................................................4

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب .....................................................................................4

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ..................................................................................5

رئیس شعبه...............................................................................................................................5

معاون شعبه...............................................................................................................................5

رئیس دایره صندوق..................................................................................................................6

تحویلداران...............................................................................................................................6

دایره حوالجات.........................................................................................................................7

ممیز حساب..............................................................................................................................7

تحصیلدار ................................................................................................................................8

خدمتگزار شعبه.........................................................................................................................8

دایره اعتبارات .........................................................................................................................8

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ...........................................................................10

1-حساب جاری الکترونیک (جام)..........................................................................................10

2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ........................................11

3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته.................................................................................................11

4-همراه بانک ملت................................................................................................................12

5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...........................................................................12

6-ملت کارت متمرکز ...........................................................................................................12

7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ...............................................................................13

8-هدیه کارت ملت................................................................................................................13

9- بن کارت ملت..................................................................................................................13

10- انواع تسهیلات بانکی .....................................................................................................14

فصل دوم :عقوداسلامی

1- قرض الحسنه.....................................................................................................................16

کارمزد...................................................................................................................................16

وثایق وتضمینات.....................................................................................................................17

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ...........................................................................17

عملیات حسابداری قرض الحسنه.............................................................................................18

1-  ثبت حساب انتظامی قراردادهای .......................................................................................18

2- ثبت  وثایق وتضمینات.......................................................................................................18

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد .................................................................................18

4-دریافت اقساط....................................................................................................................19

5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.........................................................................19

2- مضاربه..............................................................................................................................20

عملیات حسابداری مضاربه .....................................................................................................22

1-ثبت قرارداد مضاربه........................................................................................................... 22

2-ثبت وثایق وتضمینات ........................................................................................................23

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی......................................................................................23

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................23

5-پرداخت سرمایه مضاربه .....................................................................................................24

6-فروش کالای موضوع مضاربه.............................................................................................24

3-مشارکت مدنی...................................................................................................................25

عملیات حسابداری مشارکت مدنی..........................................................................................26

1- ثبت قرارداد ......................................................................................................................26

2-اخذ وثایق وتضمینات.........................................................................................................26

3-واریز مشارکت مدنی..........................................................................................................27

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی........................................................................................28

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت.............................................28

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی........................................................................28

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد..........................................................................29

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد............................................................................29

7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی......................................................................30

4-فروش اقساطی....................................................................................................................31

فروش اقساطی مسکن..............................................................................................................32

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار......................................................................32

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی.................................................................................33

عملیات حسابداری فروش اقساطی ..........................................................................................34

1-ثبت قرارداد........................................................................................................................34

2-واحد وثایق وتضمینات.......................................................................................................34

   3-پیش پرداخت فروش اقساطی.............................................................................................35

4-ثبت تعهدات بانک.............................................................................................................35

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی...................................................................................35

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی.....................................................................................36

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی...................................................................................36

8-دریافت اقساط....................................................................................................................37

9-تسویه حسابها فروش اقساطی .............................................................................................38

5-اجاره به شرط تملیک.........................................................................................................38

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک................................................................................39

1-ثبت قرارداد.......................................................................................................................39

2-ثبت وثایق وتضمینات.........................................................................................................40

3-وصول پیش دریافت از مشتری...........................................................................................40

4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده.......................................................................................40

5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک......................................................................................41

6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.................................................................................41

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط.........................................42

8-تغییرات قرارداد..................................................................................................................42

9-دریافت مال الاجاره............................................................................................................43

10-تعدیل حساب سود سالهای آینده .....................................................................................43

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره......................................................................................43

12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق................................................................................44

13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد........................................................45

6-سلف.................................................................................................................................45

سود معاملات سلف................................................................................................................46

عملیات حسابداری...............................................................................................................47

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................47

2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................47

7- جعاله................................................................................. ............................................48

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت.........................................................................49

عملیات حسابداری جعاله......................................................................................................49

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................49

2-اخذ وثیقه یا تضمین.........................................................................................................49

3-اخذ پیش دریافت............................................................................................................50

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار..........................................................................50

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ....................................................50

6-  مزارعه...........................................................................................................................51

عملیات حسابداری مزارعه....................................................................................................52

1-ثبت قرارداد.....................................................................................................................52

2-ثبت وثایق وتضمینات......................................................................................................52

3-پرداخت بابت مزارعه ......................................................................................................52

4-دریافت سهم بانک..........................................................................................................53

5-تسویه حساب مزارعه .......................................................................................................53

6-برگشت حسابهای انتظامی ...............................................................................................54

9-مساقات...........................................................................................................................55

حسابداری مساقات...............................................................................................................55

1- ثبت قرارداد....................................................................................................................55

2-ثبت وثیقه یا تضمین.........................................................................................................55

3-پرداخت بابت مساقات......................................................................................................56

4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) .................................................................................56

5-تسویه حساب مساقات......................................................................................................56

6-برگشت حسابهای انتظامی................................................................................................56

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول كلیات ضمنتنامه بانکی ..........................................................................................60

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانكی.....................................................................................61

1- ضمانتنامه های شركت در مناقصه ومزایده .......................................................................61

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات....................................................................... ..................62

3-ضمانتنامه پیش پرداخت...................................................................................................63

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار....................................................................................64

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت...................................................................................................65

1-5- ضمانتنامه گمركی........................................................................... .........................65

انواع ضمانتنامه های گمركی ....................................................................... ..................65

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركی .......................................................56

2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت كالا...........................................................................56

3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت كالا......................................................................... ...........66

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا.......................................................................... ...........66

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی....................................................................67

2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه ........................................................................... ....................68

3-5- ضمانتنامه دادگستری.......................................................................... ......................69

4-5- ضمانتنامه های متفرقه........................................................................... ....................69

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانك.......................................................................................................70

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن...........................................................71

ضمانتنامه ارزی ............................................................................................ ...................72

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی......................................................................72

نكات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت...............72

مبحث سوم مدارك مورد نیاز جهت تشكیل وتكمیل پرونده اعتباری.......................................74

الف)اشخاص حقیقی........................................................................................... ..................74

ب) اشخاص حقوقی........................................................................................ ......................74

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه................................................................80

الف)عملیات صدور ضمانتنامه............................................................................. ...................80

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه.................................................................................82

1-ب- ثبت انتظامی قرارداد........................................................................... ....................82

2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه.......................................................................... ..................82

3-ب – ثبت تعهدات ........................................................................... ............................82

4-ب- ثبت سپرده نقدی........................................................................... .........................83

5-ب- ثبت تمبر مالیاتی........................................................................... .........................83

6-ب- ثبت كارمزد........................................................................... .................... ...........83

ثبت سند در اولین روز كاری یال مالی بعد...............................................................................84

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانكی........................................................85

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه........................................................................................86

نكات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها ......................................................................87

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه........................................................................... ..................89

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ........................................................................................90

برگشت تعهدات ........................................................................... ........................................90

برگشت سپرده نقدی...............................................................................................................91

برگشت کارمز........................................................................... ......................... ..................91

برگشت وثایق.........................................................................................................................91

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه...................................................................................................92

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ......................................................................... ...............94

برگشت كارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید.....................................................................96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر............................................................................................................ ................101 
مقدمه

 

داریوش
 

پارس
 

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

 

    
    
    

    

    
    

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    

    

تجارت خارجی ایران
     
    

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    

بیمه یران
 


    
    
    
     

 

 

 


دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.

 

 

 
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی

بانک ملت  شعبه مرکزی با مساحتی حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان  قرار داشته که حدود 500متر مربع فضای اداری ونزدیک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زیر زمین می باشد.

 

 

 

میدان انقلاب
 

                                          خ  امام رضا

                                                         خ                 

                            خ سعدی                                     خ كاشانی  

 

بانك ملت
 
                                                                               

 

 

 

 

                         چارت سازمانی وتعداد کارکنان شعب

تعداد کارکنان این شعبه 15 نفر بوده که به صورت چارت سازمانی زیر ایفاء وظیفه می نمایند.

 

 
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :

رئیس شعبه :

مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:

 در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی  بانك را دارد.

 

 

رئیس دایره صندوق :

 مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با خلاصه   دفتر کل رابه عهده دارد.

 تحویلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و ... و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.

مثلا اگر مشتری A  مبلغ 10000 ریال به حساب جاری 120 خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد.

                                       بدهکار                                  بستانکار

حساب صندوق                     10000

حساب جاری مشتری                                                          10000

یا اگر مشتری B  مبلغ 5000 ریال از حساب پس انداز قرض الحسنه خود برداشت نماید سند به شرح ذیل صادر می شود.

                                                                           بدهکار                     بستانكار              حساب سپرده پس انداز                                    5000   

 صندوق شعبه                                                                                    5000
دایره حوالجات :

کلیه امورات مربوط به حواله وجوه مشتریان به سایر شهرستانها دریافت حواله از سایر شهرستانها و واریز به حساب مشتری ، وصول چکهای سایر شهرستانها از طریق فاکس ،  وصول چکهای عمده شعب شهرستان از طریق اتاق اسناد پایاپای و ... را انجام می دهد.

مثلا اگر برای یک مشتری به حساب جاری 130 حواله ای به مبلغ 50000 ریال از شهرستان کرج وصول می گردد سند ذیل صادر می نماید.

                                                       بدهکار                         بستانکار

حوالجات عمده ما                                  50000                               

 حساب جاری                                                                                50000
ممیز حساب:

عملیات مربوط به حسابداری شعبه را انجام می دهد که کلیه اسناد صادره از واحد های صندوق ، اعتبارات و حوالجات و سایر قسمتها را جمع آوری نموده و پس از ممیزی و تفکیک به ترتیب سر فصل های خلاصه دفتر کل و جمع اسناد هر سر فصل و مطابقت با خلاصه دفتر کل و بالانس حسابها اسناد را تحویل بایگان می دهد.

تهیه صورت مغایرت بانکی ، درخواست وجه از خزانه دارای مدیریت شعب خراسان شمالی را و کنترل اقلام  باز مثل بستانکاران وبدهکاران ، صدور انواع چکهای بانکی ، صدور اسناد حقوق و چکهای مالیات و ... بر عهده حسابدار شعبه می باشد.

تحصیلدار :

 تحصیلدار شعبه کار نامه رسان و روابط بین بانکها و ادارات شهرستان و سایر امور محوله از طرف رئیس ومعاون شعبه را بر عهده دارد.

خدمتگزار شعبه :

 امورات مربوط به خدمات و پذیرایی و تنظیفات را انجام می دهد.

دایره اعتبارات :

اهم وظایف قسمت اعتبارات که در واقع بیشترین امور حسابداری و اسناد حسابداری در این قسمت انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:

1- مطالعه دقیق دستوالعملهای صادره و رعایت سیاستهای اعتباری سالیانه ، کنترل و نظارت دائم حدود اعتبارات تعیین شده برای شعبه در رابطه با عقود مختلف

2- اخذ و بررسی تقاضاهای واصله از مشتریان در خصوص تقاضای تسهیلات و بررسی آنها و موافقت با اعطای تسهیلات ، تنظیم پیشنهاد مربوطه و ارسال به مراجع تصویب اعتبار.

3- تشکیل پرونده اعتباری پس از تصویب تسهیلات و اخذ مدارک لازم در خصوص هر یک از تسهیلات

4- استعلام میزان تعهدات و بدهی متقاضیان وبررسی وضعیت حساب و چک برگشتی آنها قبل از اعطای تسهیلات.

5- اعطای تسهیلات با توجه به مطابقت شغلی مشتری با انواع تسهیلات مثل فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مضاربه ، سلف ، اجاره به شرط تملیک ، جعاله و ....

6- صدور انواع ضمانتنامه بانکی جهت شرکتها ، پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی باتوجه به نوع درخواست مشتری.

7- اخذ تضمین کافی ( سفته ، غیر منقول ، اوراق بهادار و ....) از مشتریان با ضامن معتبر و نگهداری آنها در محیط ایمن تا هنگام تسویه بدهی مشتری

8- تنظیم کلیه قردادهای عقود اسلامی با مشتریان و امضاء آنها

9- اعطا انواع تسهیلات به مشتریان پس از طی مراحل فوق

10-پیگیری وصول اقساط مشتری در سررسید و اقدامات جهت وصول تسهیلاتی که در سررسید پرداخت نشده و اقساط معوق گردیده است.

11- صدور و امضاء اسناد حسابداری مربوط به کلیه تسهیلات و ثبت کد هر سر فصل کل و معین حساب مربوطه در اسناد و اوراق صادره و تحویل آنها به واحد حسابداری

12- ورود اطلاعات مشتری و ثبت تسهیلات اعطایی در سیستم های رایانه ای

13- شناسایی سود و درآمد اقساط سررسید شده در اول روزکاری و ثبت اسناد در سیستم رایانه ای

14- بالانس نمودن دفاتر معین کلیه تسهیلات با خلاصه دفتر کل شعبه در پایان هر روز.

15- تسویه حساب با مشتریان در سر  رسید تسهیلات  واعاده تضمین آنان پس از تسویه كامل بدهی .

16 – حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان که سرمایه های بانک بوده و تکریم و احترام ارباب رجوع .

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت :

1-    حساب جاری الکترونیک (جام) :

 نوعی حساب قرض الحسنه جاری است که واریز و برداشت از حساب در تمامی شعب این بانک که به صورت لحظه ای (on line )  امکان پذیر است با استفاده از حساب جام فاصله ها کوتاه گردیده و مشتریان نیاز به مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب نداشته و می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانك ملت نسبت به دریافت خدمات متنوع (دریافت دسته چک ، واریز و دریافت وجه ، واگذاری چک ، دریافت موجودی ، گردش حساب و ...) از حساب جام اقدام نماید .

 

 

2- حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت :

با افتتاح حساب الکترونیک قرض الحسنه امکان دریافت و پرداخت در تمام شعب بانک ملت سراسر کشور و شرکت در قرعه کشی و استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به معدل حساب برای مشتریان فراهم بوده و به حسابهای الکترونیک سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سود علی الحساب معادل نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعلق گرفته و ماهیانه به حساب مشتری واریز می گردد در حال حاضر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 7% و بلند مدت 6 ماهه 12% یک ساله 14 درصد دو ساله 15 درصد سه ساله 5/15 چهار ساله 16 و پنج ساله5/16 درصد می باشد.

3- خدمات اینترنتی 24 ساعته:

    امکان انجام حواله اینترنتی فی مابین تمامی حسابهای الکترونیک در لحظه به دو صورت محدود و سقف بالا ( با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژه که از سوی بانک در اختیار مشتری قرار می گیرد.)
    دریافت سی گردش آخر هر یک از حسابهای الکترونیک به صورت online
    پرداخت قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و همراه
    امکان خرید اینترنتی کالا و خدمات
    امکان دریافت صورت حساب تا 200 گردش و ارسال به آدرس پست الکترونیک
    امکان تغییر نام کاربری و کلمه عبور

4- همراه بانک ملت:

نرم افزار کوچکی است که دارندگان هر یک از حسابهای متمرکز ، می توانند با نصب بر روی گوشی تلفن همراه خود از خدماتی مثل اعلام مانده و سه گردش           اخر حساب ، پرداخت قبوض ، انتقال وجه بین حساب جام ، ملت کارت و سایر حسابهای متمرکز ، تایید مبلغ و تاریخ چك های جام و تغییر رمز عبور استفاده نمایند.

5-   پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200:

نیز امکان پرداخت قبوض – اعلام موجودی – دریافت صورت حساب از طریق نمابر و اطلاع از یک سند خاص را به مشتری می دهد.

6- ملت کارت متمرکز :

کارتی است برای ارائه خدمات شبانه روزی و به هنگام (on line )  به دارندگان حسابهای متمرکز بانک ملت نظیر جام ، قرض الحسنه پس انداز الکترونیک و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت الکترونیک و امکان برداشت وجه از خودپردازهای عضو شتاب و خرید از فروشگاها و انتقال وجه به حسابهای متمرکز و کارتهای سایر بانکها ، خرید اینترنتی را به مشتری می دهد.

 

 

7- پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی :

این دستگاه امکان خرید از طریق کارتهای الکترونیک را به مشتریان فروشگاه ها می دهد با عبور دادن کارت الکترونیک از شیار دستگاه کارت خوان و وارد کردن مبلغ مورد نظر و شماره رمز توسط دارندگان کارت تراکنش انجام شده و رسید خرید کالا صادر می گردد و وجه کالا از حساب دارنده کارت کسر و به حساب الکترونیکی صاحب فروشگاه واریز می گردد .

8-   بن کارت ملت:

ادارات و نهاد ها و کارخانجات می توانند کمکهای غیر نقدی کارکنان خود را تحت بن کارت به بانک سفارش داده و بانک با صدور بن کارت و شارژ مبلغ دستوری توسط اداره مورد نظر با رمز های اختصاصی بنام کارکنان در اختیار آنها قرار داده و امکان خرید کالا از فروشگاههای اداری پایانه الکترونیکی را به کارکنان می دهد.

9-   هدیه کارت ملت:

مشتریان می توانند جهت مناسبتهای مختلف یا سهولت در حمل اسکناس نسبت به خرید هدیه کارت یكصد تا یک میلیون ریالی اقدام نمایند . هدیه کارت قابل دریافت وجه نقد از خودپرداز و یا خرید کالا از فروشگاههای دارای پایانه می باشد.

 

 

10- انواع تسهیلات بانکی :

عبارتند از قرض الحسنه ، مضاربه ، معاملات سلف ، مشارکت مدنی ، فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، مزارعه ، مساقات  و ضمانت نامه بانکی  که تراز نامه جز دارایی های بانک می باشد و در فصل عقود اسلامی به جزئیات آنها اشاره خواهد شد.

 

2-ثبت وثایق وتضمینات

وثیقه غیرمنقول وکالا به مبلغ ارزیابی واسناد تجاری به مبلغ اسمی در حسابهای انتظامی ثبت خواهد شد.

بدهکار- حساب انتظامی وثایق وتضمینات            به مبلغ ترهین یا اسمی

بستانکار- طرف حساب های انتظامی وثایق وتضمینات  به مبلغ ترهین یا اسمی

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

چنانچه عامل علاوه بر هزینه های قابل قبول با صلح هزینه ها یی که انجام می دهد موافقت نماید ،اسناد ذیل (به مبلغ حق صلح )معمولا به مبلغ 1000ریال صادر می گردد.

بدهکار-حساب هزینه های متفرقه (حق صلح قراردادهای مضاربه)          1000ریال

بستانکار- حساب جاری عامل                                                          1000ریال

4-ثبت تعهدات بانک

چنانچه مقرر باشد سرمایه مضاربه دفعه واحده پرداخت گردد و بانک تعهدی ازبابت معامله انجام شده نداشته باشد ثبت تعهدات لزومی نخواهد داشت ،ولی چنانچه پرداخت سرمایه مضاربه به دفعات صورت پذیرد آن میزان ازسرمایه که در تعهد بانک می باشد در حساب تعهدات به شرح ذیل ثبت می گردد:

بدهکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان مانده سرمایه پرداخت نشده

بستانکار-حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان مانده سرمایه پرداخت نشده .

5-پرداخت سرمایه مضاربه  

پرداخت سرمایه مضاربه که با توجه به قیمت کالا وهزینه های مربوط خواهد بود به شرح ذیل انجام می شود:

بدهکار-حساب مضاربه –تسهیلات اعطایی به میزان سرمایه پرداخت شده

بستانکار-حساب صندوق یا جاری عامل به میزان مانده سرمایه پرداخت شده

حال چنانچه سرمایه مضاربه قرار باشد به دفعات پرداخت گردد اسناد حسابداری بالا تکرار شده وبه همان میزان از حساب تعهدات بانک برگشت می شود.

بدهکار- حساب تعهدات بانک بابت مضاربه  به میزان انجام تعهد

بستانکار-طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه به میزان انجام تعهد

6-فروش کالای موضوع مضاربه

باعنایت به این که عامل طبق قرارداد موظف است ماحصل فروش را به تدریج وهمزمان با فروش کالا بلافاصله به حساب بانک واریز نماید ،لذا وجوه حاصل از فروش کالا(بتدریج یا یکجا )به حساب مضاربه-وجوه دریافتی بابت تسهیلات پرداختی به شرح ذیل وارد می گردد:

بدهکار-حساب صندوق یا جاری عامل معادل مبلغ واریز شده

بستانکار- حساب مضاربه –وجوه دریافتی معادل مبلغ واریز شده

 

 

3-مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی ازعقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی ،بازرگانی وخدماتی می باشد طبق تعریف مشارکت مدنی عبارت است از د رآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق با اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ،به نحو مشاع ،بمنظور انتفاع وطبق قرارداد.

متقاضیان می توانند با توجه به کارایی این عقد ازتسهیلات بانکی استفاده نمایند .در موارد زیر می توان ازعقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

1-تولید وفروش محصول

2-واردات ماشین الات ،مواد اولیه وابزار کار

3-واردات کالا به قصد فروش

4-صادرات کالا

5-بازرگانی داخلی

6-احداث مسکن انفرادی وانبوه سازی

7-بخش خدمات

برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله ،سرمایه لازم برای مشارکت ،وثایق وبهای کالاوهزینه های تقریبی وقیمت تمام شده ،قیمت فروش ونحوه آن،نسبت سهم سود بانک ومتقاضی می بایستی مشخص شود .مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک وموافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد وحداکثر مشارکت بانک در هر شرکت  مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد.

عملیات حسابداری مشارکت مدنی

پس از بررسی درخواست متقاضی وتصویب تسهیلات اعطایی عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گیرد:

1- ثبت قرارداد

قرارداد مشارکت مدنی که با توافق طرفین تنظیم ومورد قبول واقع گردیده وبه مبلغ  یک ریال

در حسابهای انتظامی قراردادها ثبت می شود

بدهکار-حساب انتظامی قراردادهای مشارکت مدنی 1ریال

بستانکار-طرف حساب انتظامی قراردادهای مشارکت مدنی 1ریال

2-اخذ وثایق وتضمینات

غیر منقول اخذ شده به مبلع ترهین واسناد دریافتی به عنوان تضمین به مبلغ اسمی در حسابهای

انتظامی ثبت می گردد.

بدهکار-حساب انتظامی وثایق تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یا اسمی

بستانکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق تضمینات مربوط به مبلغ ترهین یا اسمی

3-واریز مشارکت مدنی

سرمایه شرکت مدنی توسط بانک وشریک تامین وبه حساب مشترک مشارکت مدنی که برای این منظور در بانک افتتاح می شود واریز وبه شرح ذیل در حسابها ثبت گردد.

بدهکار-حساب سپرده الحسنه جاری/پس انداز شریک یا شرکا ءبه مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکاء

بستانکار- حساب مشترک مشارکت مدنی

بدهکار- حساب تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی به مبلغ سهم الشرکه بانک

بستانکار-حساب مشترک مدنی- مشارکت مدنی به مبلغ سهم الشرکه بانک

چنانچه تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی دفعه واحده پرداخت نگردد لازم است حساب تعهدات نگهداری وبه هر میزان که از سهم بانک پرداخت می شود از حساب مربوطه برگشت شود.حال چنانجه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شریک غیرنقدی باشد،پس از تقویم به شرح ذیل در حسابهای مربوط ثبت می گردد.

بدهکار- حساب بدهکاران موقت                            به مبلغ تقویم شده سهم شریک

بستانکار- حساب بدهکاران موقت                            به مبلغ تقویم شده سهم شریک

در صورتی که آورده بانک نیز غیرنقدی باشد اسناد ذیل صادر می گردد

بدهکار-حساب تسهیلات اعطایی –مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم بانک

بستانکار-حساب مشترک مدنی - مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده سهم بانک

بدین ترتیب تحویل وتحول اموال شرکت مدنی توسط شریک یاشرکاء تحقق می پذیرد

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

هنگام استفاده از حساب مشترک مدنی ،براساس قرارداد ،بمنظور خریدیا پرداخت هزینه ها ی مربوط به شرکت مدنی ثبت حسابها به میزان مبلغ استفاده شده به شرح ذیل صورت می گیرد .

1-  ضمانتنامه پیش پرداخت

پیمانكار می تواند پس از امضای قرارداد وارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وبه منظور تسهیل در اجرای تحقیق ،حتی قبل از شروع اجرای كار ،از كارفرما درخواست وجه نماید .وجوهی كه بدین ترتیب در اختیار پیمانكار قرار می گیرد وجوه پیش پرداخت نامیده می شود كه حداكثر معادل 20%مبلغ پیمان خواهد بود .وجوه مذكوردرسه مرحله به شرح ذیل وصرفادرقبال ضمانتنامه پیش پرداخت ودر طول مدت پیمان به تدریج از صورتحساب پیمانكار كسر،به نحویكه قبل از آخرین صورت وضعیت موقت،مبلغ مزبورمستهلك خواهدشد.

مرحله اول: معادل8% مبلغ اولیه پیمان پس از تحویل زمین یا محل اجرای تحقیق

مرحله دوم:معادل5/6% مبلغ اولیه پیمان پس از اجرای حداقل 60%عملیات تجهیز كارگاه وحمل ماشین آلات ولوازم اجرای تحقیق به محل طرح

مرحله سوم: معادل5/5% مبلغ اولیه پیمان در زمانی كه حداقل 30% كاربه موجب صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانكار كه به تأئید ناظرتحقیق (مهندسین مشاور) رسیده باشد.

تبصره: مبلغ پیش پرداخت قراردادهای ساخت تجهیزات معادل 25% مبلغ اولیه است.اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمینی ساخت وتحویل تجهیزات ونیز اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات وپرداخت  وجه آنها تعیین ودر شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود.

2-  ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار

معمولا كارفرما برای اطمینان از صحت انجام كار توسط پیمانكار پساز تحویل قطعی وتامدت تعیین شده،مبالغی به عنوان تضمین حسن انجام كار (معادل مجموع 10 درصد ازكسورات صورت وضعیت های پیمانكار در طول اجرای تحقیق )از مطالبات پیمانكار را در حسابی نزدخود نگهداری می نماید.كارفرما می تواند در قبال اخذ ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار،مبالغ كسرشده را به پیمانكار مسترد نماید.به موجب شرایط عمومی پیمان ،كارفرما مخیر است معادل نصف باقیمانده وجه الضمان تا تصویب صورتجلسه تحویل موقت ابطال نماید بدیهی است نصف باقیمانده وجه الضمان تا تصویب صورتمجلس تحویل قطعی كماكان معتبر بوده وابطال آن پسس از سپری شدن دوران تضمین تحقیق وامضای صورتجلسسه تحویل قطعی كار وهمچنین با ارائه مفاصاحساب های پیمانكار از سازمان های تأمین اجتماعی ،دارایی ،شهرداری منطقه و... امكان پذیر خواهد بود.

تذكر مهم: جهت صدور ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات،پیش پرداخت واسترداد حسن انجام كار اخذ قراردادهای پیمانكاری فی ما بین كارفرما وپیمانكار توسط شعبه الزامی بوده ومراجع تصویب اعتبار باید دقت نمایند كه این نوع ضمانتنامه ها را با رعایت مقررات موضوعه صرفا برای امور پیمانكاری صادر نمایند.

 

 

 

3-  ضمانتنامه تعهد پرداخت

نظر به اینكه پرداخت دیون متقاضیان به اشخاص (ذینفع)كه مرتبط با مسائل مالی وصرفا مبادله وجه نقد بوده وبه صورت آنی بعضا از عهده آنان خارج می باشد .لذا ذینفع می تواند دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانكی برای مدت معینی به تعویق انداخته یاتقسیط نماید،به این ضمانتنامه ها ،ضمانتنامه ها،ضمانتنامه تعهد پرداخت  می گویند كه متداولترین آنها عبارتند از:

1-5- ضمانتنامه گمركی: این نوع ضمانتنامه یكی از انواع ضمانتنامه های تعهد پرداخت می باشد كه به منظور تضمین پرداخت سود وعوارض گمركی ،ترخیص موقت كالا،ترانزیت كالاپاساوان كالا صادر می شود.

انواع ضمانتنامه های گمركی :

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركی: این نوع ضمانتنامه در مواقعی كه وارد كننده كالا توان پرداخت نقدی سود وعوارض گمركی كالای وارده را ندارد ،از گمرك درخواست می كند با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی ،مجوز ترخیص كالا را قبل از پرداخت سود وعوارض گمركی صادر نماید وگمرك نیز مجوز مذكور را منوط به ارائه ضمانتنامه بانكی می نماید.

2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت كالا: این نوع ضمانتنامه در مواقعی كه كالا یا ماشین آلاتی به منظور بازاریابی ،نمایش در نمایشگاههای تجاری ویا كپی برداری برای ساخت داخلی یا به دلایل دیگر برای مدت كوتاهی وارد كشور می شوند وقصد وارد كننده مرجع نمودن كالا یا ماشین آلات مزبور به كشور مبدأ می باشد،گمرك اجازه می دهد با تودیع ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی وعوارض گمركی كالای مزبور بدون پرداخت وجهی وبرای مدت مورد قبول به كشور وارد شود وچنانچه كالا یا ماشین آلات مربوطه ظرف مدت مزبور از كشور خارج كردد ضمانتنامه باطل در غیر اینصورت ،وجه ضمانتنامه در سررسید توسط یانك صادركننده بایستی پرداخت گردد.

3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت كالا: اینگونه ضمانتنامه به منظور پرداخت سود وعوارض گمركی كالاهایی صادر می شود كه قصد وارد كننده،صرفاترانزیت كالا(ورود از مرزهای گمركی وعبور آن از داخل كشور وخروج آن از سایر مرزهای گمركی كشور)می باشد،لذا وارد كننده حسب درخواست گمرك ،مبنی برحصول اطمینان از جهت خروج وترانزیت كالا نسبت به اخذ ضمانتنامه موصوف از بانك اقدام می نماید.

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه برای تضمین ÷رداخت سود وعوارض گمرکی کالای وارداتی می باشد به لحاظ عم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا گمرکات کشور یا انبارهای مورد قبول گمرک منتقل وپس از پرداخت عوارض مربوطه ،ضمانتنامه باطل می گردد.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا