امروز: چهارشنبه 17 خرداد 1402
طرح توجیهی سود و زیان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها 764
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
15,600 تومان
طرح توجیهی سود و زیان

طرح توجیهی سود و زیان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
هر شركت تولیدی و بازرگانی برای اطلاع از اینكه در هر دوره مالی به چه میزان در نیل به اهداف سازمانی موفق بوده است یا ناموفق اقدام به تشكیل صورتحساب سود و زیان می نماید تا با آگاهی از وضعیت مالی شركت اقداماتی را كه لازم میداند برای پیشبرد اهداف انجام دهد .

تعریف صورت سود و زیان : عبارت است از خلاصه درآمدها وهزینه های یك سازمان برای یك دوره زمانی معین .

  3 عامل درصورت سودو زیان وجوددارد:

 1- درآمد : افزایشی كه درنتیجه فروش كالاهاوخدمات درسرمایه یك سازمان

     بوجودمی آید درآمدنامیده می شود.                                                                                           

2- هزینه ها : كاهشی را كه باانجام عملیات به منظوركسب درآمددرسرمایه   

     سازمان بوجودمی آید هزینه می نامند.

3- درآمدخالص : افزایشی كه درنتیجه انجام گرفتن عملیات سودآوردرسرمایه   

     سازمان بوجودمی آیددرآمدخالص نامیده می شود وآن عبارت است ازفزونی

     درآمدهانسبت به هزینه هادریك دوره مالی.

 

 

 

 

 

مثال :                          صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1385

 


    

 

درآمد                                                                   000/200/8

بهای تمام شده كالای فروش رفته                            (000/800/4)

سود ناخالص                                                        000/400/3

 

هزینه ها :

(دستمزد)        پاداش                    000/680/1

ه- اداری                                     000/760

ه- تبلیغات                                   000/80                      (000/520/2 )

سود خالص                                                                   000/880

 

 

صورتحساب با سودوزیان به سه روش طبقه بندی شده است:

 

1- صورت سودوزیان ساده: دراین روش فقط رقم نهایی یعنی سودویژه مهم   

    است.

2- صورت سودوزیان طبقه بندی شده: درصورت طبقه بندی شده ازتعدادی

    سرفصل وطبقه بندی فرعی برای قیمت تمام شده وهزینه استفاده می شود    

    مثلا" جمع مبالغی كه مشتری باید بپردازد ویاقیمت تمام شده ی كالای فروش رفته.

3- صورت سودوزیان فرم جامع: دراین روش برخلاف نمونه های پیش كلیه زیانها ومنافع پیش بینی نشده یعنی آنهایی كه ناشی ازرویدادهای غیرعادی مانند

 زلزله و سیل و...است را منعكس می كند.

 

1-  مطالعه براساس استاندارد محصول تمام شده یا هزینه یابی استاندارد.

 

بهای تمام شده كالای تولید شده رامی توان ازقبلازشروع تولید باارقام تخمینی تعین نمودوهم پس ازتكمیل جریان تولید كالا آن رامحاسبه كرد. یك سیستم انباشت اطلاعات بهای تمام شده (هزینه یابی مرحله ای یا سفارشات) به همین ترتیب می تواند به جای آنكه درانتظاراطلاعات مربوط به بهای تمام شده واقعی بماند وسپس این هزینه های واقعی را میان واحدهای تولید شده تقسیم كندازارقام ازپیش تعیین شده برای واحدهای در حال تولید استفاده نماید . استفاده از نرخهای استاندارد برای تعیین بهای تمام شده یا هزینه یابی دارای مفاهیم و تكنیكهاى خاصى است و طبعا" جز در موارد اندكی میان هزینه های واقعی و استاندارد مغایرت وجود دارد .

اقلام بهای تمام شده استاندارد آنهایى هستند كه انتظار دستیابی به آنها در جریان تولید محصول وجود دارد و در ایجاد آنها شرایط عادی و طبیعى تولید مد نظر قرار مى گیرد . در هر حال ارقام استاندارد هیچگاه در سیستم حسابدارى جایگزین ارقام واقعى نمی شوند و در واقع ارقام واقعى و استاندارد در سیستم هزینه یابى مكمل یكدیگر هستند .

2- اطلاعات بهاى تمام شده براى مقاصد گوناگونى مورد استفاده واقع مى شود . البته اطلاعات بهاى تمام شده خاصى كه براى تأمین یك هدف به كار برده مى شود

    ممكن است براى هدف دیگر مناسب نباشد .

   ارقام استاندارد را مى توان براى تأمین اهداف زیر به كار برد :

1- كنترل بهاى تمام شده : هدف از این كنترل كمك به مدیریت در امر تولید كالا یا خدمات قابل استفاده به كمترین قیمت ممكن و منطبق بر استانداردهاى كیفى از پیش تعیین شده است . استانداردها مدیریت را قادر مى سازد تا در فواصل زمانى معیین به مقایسه میان بهاى تمام شده واقعى و استاندارد پرداخته و عملكرد و كارایى یاعدم كارایى در فرآیند تولید را اندازه گیرى كند .

2- تعیین بهاىتمام شده موجودیها : كه دو دیدگاه وجود دارد . گروه اول بر این باورند كه موجودیها باید بر حسب بهاى تمام شده استاندارد بیان شوند و هزینه هاى ناشى از عدم كارایى یا ظرفیت هاى استفاده نشده به عنوان هزینه هاى دوره مالى منظور گردد و گروه دیگر بر این باورند كه همه اقلام بهاى تمام شده كه در جریان تولید یك واحد كالا واقع مى شود باید در بهاى تمام شده موجودیها منظور شود .

مغایرت در قیمت

 

مغایرت در مصرف مواد مستقیم مصرفى  = {مقدار واقعى – مقدار استاندارد}*بهاى استاندارد

 

مغایرت در قیمت مواد  = {بهاى تمام شده واقعى – بهاى تمام شده استاندارد} * مقادیر واقعى

 

مغایرتهاى مربوط به دستمزد مستقیم :

 

نرخ استاندارد دستمزد*(ساعات كار استاندارد – ساعات كار واقعى)= مغایرت در كارایىنیروىكار

 

ساعات كار واقعى *(نرخ استاندارد دستمزد – نرخ دستمزد واقعى)= مغایرت در نرخ دستمزد

 

 

 

 

مثال :

 

تعداد واحدهاى تولید شده                                                            000/10 عدد

مقدار مواد طبق استاندارد                4 واحد از مواد مستقیم براى هر واحد محصول

مقدار مواد مستقیم مصرف شده (واقعى)                                       000/39 واحد

مقدار مواد مستقیم خریدارى شده طى دوره                                    000/50 واحد

بهاى تمام شده استاندارد براى مواد مستقیم (هر واحد)                      200 ریال

بهاى تمام شده استاندارد واقعى براى مواد مستقیم (هر واحد)             210 ریال

 

000/200 - = 200 * (000/40 – 000/39 ) = مغایرت در مصرف

 

000/390 = 000/39 * (200 – 210 ) = مغایرت در قیمت

 

مثال :

 

تعداد كالاهاى تولید شده                                               000/10 عدد

 

ساعت كار لازم به ازاى هر واحد                                 2 ساعت هر واحد

 

ساعات كار واقعى براى تولید                                     500/20 ساعت

 

نرخ دستمزد استاندارد                                             500 ریال هر ساعت

 

نرخ دستمزد واقعى                                                520 ریال هر ساعت

 

 

ساعات كار استاندارد                         000/20 = 2 * 000/10

 

مغایرت در كارآیى دستمزد         000/250 = 500 * (000/20 – 500/20 )

 

مغایرت نامطلوب  000/410 = 500/20 * (500- 520) = مغایرت در نرخ دستمزد

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا