امروز: چهارشنبه 8 تیر 1401
تحقیق کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها 555
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
15,600 تومان
تحقیق کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی

تحقیق کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی در 21 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه

از زمان هاى خیلى دورانسان علاقه خود را نسبت به شیرینی جات نشان دادند وآن را به گونه هاى متفاوت ان را درست كردند گاهى به صورت نان هاى شیرین .بیسكوئیت .كیك .كلوچه و.....

وامروزه شیرینیها به صورت هاى متفاوت در دسترس مردم قرار گرفته است كه با پیشرفت علم وصنغت پیشرفت زیادى داشته است0 شیرینى یكى ازخوراكى هاى لذیذى است كه مردم در شادی هایشان از ان استفاده مى كنند0

شیرینى علاوه بر مزه خوب وفوایدى كه دارد ضررهایى نیز دارد كه مى توان به اضافه وزن,قند خون,چربى خون كه در  اثر خوردن ان باشدو....

كه البته انسان نیز این مشكل خودر بادرست كردن شیرینیهاى رژیمى حل كرده تا مردمى كه مشكل دارند نیز بتوانند از خوردن شیرینى لذت ببرند كه در این شیرینى ها هیچگونه مواد قندى استفاده نشده است0

شیرینى فروشى یكى از پردرامدترین مشاغل است زیرا مردم در كوچك ترین شادى از شیرینى  استفاده مى كنند وهمینطور در اعیاد بزرگ سر این فروشنده هاى گرامى شلوغ است و انها مى توانند ازاین طریق در شادى هاى مردم شركت داشته باشند0

انتخاب نام وارم:

انتخاب نام زیبا براى شیرینى مى تواند باعث جلب مشترى شود واین نام باید با مسمى واصیل وایرانى باشد0

شیرینى خوشمزه

Shirini khoshmazeh

نیروى انسانى

دراین كار مانند تمام كارهاى دیگر نیاز به پرسنل خاص خود دارد0كه باید  تحصیل كرده باشند0كارگران ما باید حداقل میزان خود تا دیپلم باشد وسابقه در كارشیرینى پزى داشته باشند0

انتخاب محل کسب وكار

به اقتضاى شغلى كه انتخاب كرده ایم باید درمنطقه اى باشیم كه مردم از شیرینى جات استفاده زیادى كرده طورى كه كم جمعیت نباشد ،درنبش خیابان ودردید عموم مردم باشد كه در فصول مختلف از بركت مشترپ هاى عزیز بهرهمند شویم 0

به علت اینكه ما وسع چندانى براى خرید محل مناسب نداریم وباید این محل را اجاره كنیم 0كه با براورد ما نهایتا به 2 میلیون هزینه نیاز است0

بازاریابى وتبلیغات

به تمام مردمى كه مسیرشان از ان قسمت است كارت هاى تبلیغاتى واعلامیه خود را میدهیم وسعى مى كنیم كه در نمایشگاه هاى شیرینى شركت كنیم 0

1ماه اول را به مردم اجازه مى دهیم تا از هرنوع شیرینى كه

مى خواهند 1 عدد برداشته ونوش جان كنند تا اینگونه بتوانیم جلب مشترى كنیم0

برآورد هزینه استهلاك:

سود زیان ویژه:

(جمع هزینه هاى تولید)-(فروش كل)=سودوزیان ویژه

23273150/20357851-20000=20337851

ارزش افزوده خالص وناخالص:

[(تعمیرات ونگه دارى)+(انرژى)+(مواد اولیه وبسته بندى)]-(فروش كل)=ارزش افزوده ناخالص

24332775-20000=24312775

[(استهلاك قبل از بهره بردارى)+(استهلاك)]-(ارزش افزوده ناخالص)=ارزش افزوده خالص

9144000+8854000+2541000-20000=20519000

ارزش افزوده ناخالص/فروش كل=نسبت افزوده ناخالص به فروش

458970+2173600-2051900=580670

ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به فروش

                20519000/20000=1025.95

ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به سرمایه گذارى كل

                                    2051900/2173600=1%

***   قرارداد موقت كار    ***

1-قرارداد كار به شرح زیر بین اقای /خانم......................به نمایندگی از طرف شركت /

كارخانه /كارگاه ..................................دارای فعالیت ...................به نشانی.................................

................................................... كه از این كارگر نامیده میشود از طرف دیگر منعقده میشود0

2-به استناد ماده 11قانون كار وتبصره ان دوره ازمایشی از تاریخ ...........لغایت ............به مدت

.........................ماه تعیین می گردد 0

3-كا رفرما مكلف است كارگر را از تاریخ اشتغال به كار براساس ماده 148قانون كار و طبق مقررات نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید 0

4-سابقه پرداخت حق بیمه كارگر در سابر كارگاه ها .................سال و ...............ماه می باشد0

5-جگونگی وضعیت نظام وظیفه كارگر ..............................................................................

6-وضع تاهل كارگر :      متاهل( )     مجرد( )       معیل( )        تعداد فرزندان.......نفر

7-نوع شغل كارگر :........................................................................................................

8-عنوان شغل كارگر :....................................................................................................

9-شرح وظایف كارگر :.............................................................................................................

10-محل كار كارگر: استان .........شهرستان.........بخش .........دهستان..........كارگاه.........می باشد

11-در صورت تغییر محل كار كارگر نام انها و نشانی محل ذكر شود 0

12-مدت این قراداد از تاریخ ...........لغایت .........به مدت.........سال و.......ماه می باشد0

13-كار عادی روزانه ........ساعت و.........دقیقه تعیین میشود 0

14-تعدا روزها ی كار در هفته ..............روز تعیین می شود 0

15-روز تعطیل هفتگی كارگر به استناد ماده64قانون كار وتبصره یك ان به طور مستمر         

                     ................روز خواهد بود0

16-انجام كار اضافی با توافق طرفین وطبق مقررات قانون كار می باشد 0

17-مرخصی استفهاقی سالانه كارگر با استفاده از مزد واحتساب روز جمعه جمعا یك ماه است

سایرروزهای تعطیل رسمی جزء ایام مرخصی محسوب نخواهند شد 0

18-بن كارگری براساس مقررات وبا توجه به اعلام ستاد بن كارگری وزارت كار تهیه ودر اختیار

كارگر گذاشته خواهد شد 0

  19-مزد ومزایای كارگر  به شرح زیر می با شد :

الف)مز ثابت روزانه....................ریال                    ج)كمك هزینه مسكن ماهیانه.............ریال

 ب)پایه ثنوات روزانه.................ریال                    د)كمك هزینه خواربار ماهیانه ............ریال

ه)فوق العادهشغل روزانه.............ریال                    و)كمك هزینه قائله مندی ماهیانه.........ریال

ز)نوبت كاری روزانه .................ریال                سایر مزایا به

تفكیك................................ریال

20-هیچ یك از طرفین به تنهایی حق فسخ این قرارداد را ندارند ورسیدگی به اختلافات ناشی از این قرا داد در صلاحیت هیات های تشخیص وحل اختلاف مندرج درفصل نهم قانون كار است0

21-مواردی كه در این قراداد از انها ذكر ی نشده بر طبق مندرجات قانون كار ومقررات ان عمل خواهد شد0

22-این قرارداد شامل ...........ماده ودر چهار نسخه در تاریخ ....................تنظیم كه یك نسخه نزد كارفرما ویك نسخه در اختیار شؤرای اسلامی كار واحد(ودر صورتی كه واحد دارای شؤرا نباشد در اختیار نماینده كارگر )ونسخه دیگر در اختیار كارگر ونسخه اخر در اختیار اداره كاروامور اجتماعی قرارداده شده وكلیه نسخ حكم واحد را دارند 0

اینجانب  در كمال صحت وسلامت پس از مطالعه كاملاین قرارداد واگاهی از شرایط ان ذیلا به منظور قبول قرارداد امضا می نمایم

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا