امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
تحقیق کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها 614
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
15,600 تومان
تحقیق کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

تحقیق کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
عنوان                                                             صفحه

1-1  1- کلیات
    

          7

1-2  تاریخچه سازمان
    

7

1-3  مقدمه
    

7

1-4 دامنه کاربرد
    

7

2- مرجع قانونی
    

7

3- واژگان و تعاریف
    

7

4- سیستم مدیریت کیفیت
    

8

4-1  الزامات عمومی
    

8

4-2  الزامات مستند سازی
    

8

4-2-1  کلیات
    

8

4-2-2  نظامنامه کیفیت
    

9

4-2-3  کنترل مستندات
    

9

4-2-3-1 مشخصات مهندسی
    

10

4-2-3-2 تغییرات مهندسی
    

10

4-2-4 کنترل سوابق کیفیت
    

10

4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق
    

10

        5- مسئولیت مدیریت
    

10

5-1  تعهد مدیریت
    

10

5-1-1 کارایی فرآیند
    

11

5-2  تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی)
    

11

5-3 خط مشی کیفیت
    

11

5-4 طرح ریزی
    

11

5-4-1 اهداف کیفیتی
    

11

5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
    

12

 

       عنوان                                                             صفحه

5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات
    

12

5-5-1 مسئولیت و اختیار
    

12

5-5-1-1 مسئولیت کیفیت
    

14

5-5-1-2 نمودار سازمانی
    

14

5-5-1-3 ماتریس ارتباطات
    

14

5-5-2 نماینده مدیریت
    

14

5-5-2-1نماینده مشتری
    

14

5-5-3 ارتباطات داخلی
    

14

5-6 بازنگری مدیریت
    

15

5-6-1 کلیات
    

15

5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
    

15

5-6-2 ورودی های بازنگری
    

15

5-6-3خروجی ها ی بازنگری
    

15

6- مدیریت منابع
    

16

6-1 فراهم آوری و تامین منابع
    

16

6-2 منابع انسانی
    

16

6-2-1 کلیات
    

16

6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش
    

16

6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول
    

17

6-2-2-2 آموزش
    

17

6-2-2-3 آموزش حین کار
    

17

6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان
    

17

6-3 زیر ساخت
    

18

6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات
    

18

 

عنوان                                                             صفحه

6-3-2 طرحهای اقتصادی
    

18

6-4 محیط کار
    

18

6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول
    

18

6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول - تکمیلی
    

19

6-4-2 پاکیزگی محیط کار
    

19

7- تحقق محصول
    

19

7-1 طرح ریزی  تحقق محصول
    

19

7-1-1- طرح ریزی  تحقق محصول- تکمیلی
    

20

7-1-2 معیار پذیرش
    

20

7-1-3 رازداری
    

20

7-1-4 کنترل تغییرات
    

20

7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری
    

20

7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول
    

20

7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری
    

21

7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول
    

21

7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول - تکمیلی
    

22

7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان
    

22

7-2-3 ارتباط با مشتری
    

22

7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی
    

22

7-3 طراحی و توسعه
    

23

7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه
    

23

7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
    

23

7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
    

23

7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی
    

23

عنوان                                                             صفحه

7-3-2 ورودی های طراحی توسعه
    

23

7-3-2-1 ورودی طراحی محصول
    

23

7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت
    

23

7-3-2-3مشخصات ویژه
    

23

7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه
    

24

7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی
    

24

7-3-3-2  خروجی طراحی فرآیند ساخت
    

24

7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت
    

24

7-3-4بازنگری طراحی و توسعه
    

24

7-3-4-1پایش
    

24

7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه
    

24

7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه
    

24

7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی
    

24

7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه
    

24

7-3-6-3 فرآیند تایید محصول
    

25

7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه
    

25

7-4 خرید
    

25

7-4-1 فرآیند خرید
    

25

7-4-1-1 تطابق با قوانین
    

25

7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده
    

26

7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری
    

26

7-4-2داده های خرید
    

26

7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده
    

26

7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی
    

26

عنوان                                                             صفحه

7-4-3-2 پایش تامین کننده
    

27

7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی
    

27

7-5 تولید و ارائه خدمات
    

27

7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات
    

27

7-5-1-1 طرح کنترل
    

27

7-5-1-2 دستورالعمل های کاری
    

27

7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار
    

28

7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
    

28

7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید
    

28

7-5-1-6 برنامه ریزی تولید
    

28

7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات
    

29

7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری
    

29

7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات
    

29

7-5-3 شناسایی و رد یابی
    

29

7-5-4 اموال مشتری
    

30

7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری
    

31

7-5-5 نگهداری محصول
    

31

7-5-5-1 انبارش موجودی
    

31

7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری
    

31

7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
    

32

7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون
    

32

7-6-3 الزامات آزمایشگاه
    

33

7-6-3-1آزمایشگاه داخلی
    

33

7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی
    

33

عنوان                                                             صفحه

          8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود
    

33

8-1 کلیات
    

33

8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری
    

33

8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری
    

33

8-2 پایش و اندازه گیری
    

33

8-2-1 رضایت مشتری
    

33

8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی
    

34

8-2-2 ممیزی داخلی
    

34

8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
    

35

8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت
    

35

8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت - تکمیلی
    

35

8-2-2-3 ممیزی محصول
    

35

8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی
    

35

8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی
    

34

پایش و اندازه گیری فرآیندها
    

35

8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت
    

36

8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول
    

36

8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد
    

36

8-2-4-2 قطعات ظاهری
    

37

8-3 کنترل محصول نامنطبق
    

38

8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی
    

38

8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق
    

38

8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده
    

39

8-3-3 اطلاعات مشتری
    

39

عنوان                                                             صفحه

اجازه ارفاقی مشتری
    

39

8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف
    

39

8-4 تجزیه و تحلیل  داده ها
    

39

1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها
    

39

8-5 بهبود
    

40

8-5-1 بهبود مستمر
    

40

8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان
    

40

8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت
    

40

8-5-1-3 طرح بهبود مستمر
    

40

8-5-2 اقدام اصلاحی
    

41

8-5-2-1 حل مسئله
    

41

8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی
    

41

8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی
    

41

8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی
    

41

8-5-3 اقدام پیشگیرانه
    

41

8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی
    

42

 
    

 

 
    

 

 
    

 

1-2-مقدمه :

این نظامنامه کیفیت به منظور مشخص ساختن سیستم مدیریت کیفیت شرکت شده و در قالب آن چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای استاندارد بین المللی ISO9001:2000 در ارتباط با تولید انواع محصولات و مجموعه های خودرو تشریح گردیده است. در این سیستم، به همه اجزای سیستم با نگرشی فرآیندگرا توجه شده است و لذا در این نظامنامه، کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که به نحوی بر روی سیستم مدیریت کیفیت موثر میباشند معرفی گردیده اند. بدیهی است که بدلیل ویژگیهای خاص و ماهیت این مدرک (نظامنامه) ، تنها به معرفی اجمالی فرآیندها و بررسی و ارتباط و تعامل میان آنها پرداخته شده و توضیحات کاملتر در برگه های تفضیلی هر فرآیند، روشهای اجرایی مربوطه و همچنین سایر مدارکی که در داخل متن نظامنامه، به آنها اشاره شده ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است که دلایل توجیهی برای صرفنظر کردن از برخی نیازمندی های استاندارد مرجع نیز در این نظامنامه آمده است.

 

این نظامنامه در برگیرنده استاندارد ISO9001:2000در شرکت میباشد. ما می خواهیم با استفاده از پیاده سازی این سیستم، الزامات مشتری را در خدمات تولیدی خود فراهم آوریم و در نهایت رضایت مشتری را از طریق بهبود مستمر کیفیت افزایش دهیم. دامنه شمول این نظامنامه، انواع محصولات و مجموعه های خودرو در شرکت می باشد. این سیستم بر پایه الزامات استاندارد بین المللی ISO9001:2000  نهادینه شده و الزامات خاص صنایع خودروسازی ISO/TS 16949:2002  و الزامات مشتری نیز به این الزامات اضافه شده است. و در سطح سازمان پیاده سازی می گردد.

1-         مرجع قانونی:

مرجع قانونی این استاندارد سازمان ISO  می باشد. این استاندارد در سال 2002 توسط کمیته TC176  مورد تصویب قرار گرفته است. سیستم مدیریت کیفیت شرکت کوبن مبدل فرد بر اساس ISO/TS 16949:2002 طراحی شده است.

2-         واژگان و تعاریف:

بعضی از تعاریف استاندارد ISO9001:2000 به صورت زیر تغییر یافته است.

دامنه کاربرد:

-1- الزامات عمومی:

به منظور پاسخگویی به نیازمندیهای استاندارد ISO/TS 16949:2002 سیستم جدیدی مطابق با الزامات این استاندارد طراحی گردیده، مستند شده، مستقر گردیده و بر قرارنگه داشته شده است. همچنین بطور مستمر تلاش میگردد تا اثر بخشی این سیستم افزایش یابد.در این راستا کلیه فرآیندهای موثر بر کیفیت بطور دقیق شناسایی و توالی و تعامل (تاثیر متقابل) میان آنها مشخص گردیده است.

همچنین به منظور حصول اطمینان از اثربخش بودن نحو? اجرا و کنترل این فرآیندها، معیارها و روشهایی تعیین گردیده اند. بعلاوه در کلیه مواردی که جهت  پشتیبانی از اجرا و پایش این فرآیندها، منابع و یا اطلاعاتی مورد نیاز بوده اند، اقدامات لازم در جهت تامین نیازمندیها صورت گرفته است.

از خصوصیات بارز این سیستم آن است که پس از انجام هر فرآیند، خروجی با نتایج حاصله مورد پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و سپس اقدامات لازم بمنظور دستیابی به نتایج طرح ریزی شده و نیز بهبود مستمر فرآیندها انجام میگیرد. در مجموع میتوان گفت که کلیه

فرآیندهای موثر بر کیفیت به گونه ای مدیریت میشوند که الزامات استاندارد بین المللی مرجع برآورده گردد. البته گفتنی است که هر جا سازمان، انجام یا پایش یک فرآیندموثر بر کیفیت را به تامین کنندگان برون سازمانی واگذار نموده،  از کنترل دقیق اینگونه فرآیندها به نحوی مقتضی الزامات بازرسی و آزمون اطمینان حاصل میکند. در مواقعی که تامین کننده توسط مشتری تایید و معرفی گردد، شرکت  کوبن فرد از این تامین کنندگان مواد/ محصول نیمه ساخته خریداری می نمایند. این موضوع رافع مسئولیت بازرسی و آزمون بر روی محموله های ورودی ارسال شده از این تامین کنندگان نخواهد بود. نحوه کنترل چنین فرآیندهایی بر حسب موضوع، در قالب مدارک مربوطه، مشخص شده است. به منظور شماسایی کامل و دقیق فعالیتهای موثر بر کیفیت و جامعیت بخشیدن به این نظام، هر جا که فعالیتی در جهت اداره سیستم و مدیریت آن، تامین منابع مورد نیاز تحقق محصول یا انجام نوعی اندازه گیری یا پایش تشخیص داده شده است، فرآیند یا فرآیندهای مربوطه نیز بطور دقیق شناسایی و تعریف گردیده اند.

4-2 – الزامات مستندسازی:

4-2-1 – کلیات:

مستنداتی که در سیستم وجود دارند عبارتند از:

    خط مشی کیفیت (Quaity Policy)
    اهداف کیفیتی تعریف شده برای فرآیندها(Quality Objectives)
    نظامنامه کیفیت (Quality Manual)
    روشهای اجرایی (Procedures)
    مستنداتی نظیر دستورالعملهای کاری،فلوچارتها، فرآیندها و فرمها که جهت حصول اطمینان از موثر بودن طرح ریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای موثر بر کیفیت تهیه گردیده و مورد استفاده قرار گرفته اند.
    سوابق کیفیتی مورد نیاز (مطابق آنچه که الزامات استاندارد مرجع مشخص نموده است)

تذکر1: زمانیکه در این نظامنامه از عبارت رویه مدون استفاده می شود منظور رویه است که ایجاد شده، مدون شده جاری گردیده و تحت کنترل سوابق قرار گرفته است. تذکر 2: به منظور

 

تصمیم گیری در خصوص گستره مستند سازی مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت شرکت کوین مبدل فرد در بخش های مختلف این سازمان به موارد زیر توجه شده است:

    اندازه سازمان و نوع فعالیت
    پیجیدگی فرایندها و تاثیرات متقابل آنها در حوزة مورد نظر
    صلاحیت و توانایی پرسنل

تذکر 2: به منظور تصمیم گیری در خصوص گستره مستند سازی مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت شرکت کوین مبدل فرد در بخش های مختلف این سازمان به موارد زیر توجه شده است

4-2-3- کنترل مستندات:

کلیه مدارک ، مستندات و داده های مربوط به سیستم مدیریت کیفیت از جمله مدارک برون سازمانی مانند استانداردها ، از نقطه نظر تایید ، تصویب ، صدور ، توضیع ، به روز بودن نسخ جاری و در دسترس بودن جهت استفاده کاربران ، جمع آوری و عدم استفاده از مدارک منسوخ و خارج از رده ، انجام تغییرات و صدور مجدد و نیز شماره مدرک ، تحت کنترل دقیق قرار دارند. یک فهرست اصلی و نیز نمونه کلیه مدارک و مستندات بعنوان مرجعی جهت کنترل و شناسایی مدارک در دفتر نماینده مدیریت موجود میباشد و سوابق مربوط به کنترل مدارک و اده ها نیز بایگانی میشود . از طریق این فهرستها اطمینان حاصل میشود که نسخ لازم از مدارک مربوطه در تمامی مکانهایی که در آنها برای عملکرد موثر سیستم کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد در دسترس قرار دارد. عنوان تهیه کننده اولیه کلیه روشهای اجرایی ، دستورالعملهای کاری مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت شرکت کوین مبدل فرد ، در هر مدرک درج میگردد. تایید کننده آنها به منظور کنترل بیشتر ، نماینده مدیریت میباشد. همچنین تهیه کننده نظامنامه کیفیت ،نماینده مدیریت و تصویب کننده آن مدیریت عامل سازمان است. کنترل مستندات یکی از فرآیندهای عمومی و مهمی است که در کلیه سیستمهای مدیریت نقش مهمی را ایفا میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه کنترل مستندات به مدارک زیر مراجعه کنید:

رویه کنترل مدارک و داده ها

رویه کد گذاری مستندات

4-2-3-1- مشخصات مهندسی:

مطابق رویه کنترل مدارک و داده ها تمام تغییرات در طرحهای کیفیت ، استانداردها و نقشه ها در سازمان بر طبق آخرین مستندات ارائه شده توسط مشتری تحت کنترل و همیشه آخرین نسخه از مدارک فوق در احتیار ئاحد ها قرار می گیرد. زمان بازنگری بایستی تا حد امکان کوتاه و نباید بیش از 2 هفته باشد.

سازمان ، سوابق تاریخ تغییرات اعمال شده در تولید را نگهداری میکند که شامل به روز رسانی مدارک نیز میباشد. همینطور تغییرات در مشخصه های فنی فرآیند تولید در واحد تولید ، کنترل و توسط نماینده مدیریت مطابق رویه فرآیند تایید قطعات تولیدی PPAP  و آنالیز حالات بالقوه خطا و اثرات آن در فغرایند ساخت PFMEA و تهیه و تغییر برنامه کنترل C.P در صورت تغییر مشخصات فنی این مدارک توسط تیم CFT به روز گردیده و مطابق رویه کنترل مدارک و داده ها نسخ قدیم جمع آوری و نسخ جدید توزیع میگردد.

4-2-3-2-تغییرات مهندسی:

اعمال تغییرات بر روی مشخصه های محصول توسط سازمان مطابق فرایند تکوین محصول انجام می گیرد.

4-2-4-کنترل سوابق کیفیت:

بمنظور فرذاهم ساختن شواهدی دال بر انطاق با نیازمندیها و عملکرد موثر نظام مدیریت کیفیت ، الزم است سوابقی کیفی ناشی از اجرای سیستم ؛ حفظ و نگهداری شوند. این سوابق می بایست خوانا بوده و.همچنین قابل دسترسی سریع و فراخوانی باشند. بدلیل اهمیت این موضوع و بمنظور تعیین کنترل لازم جهت شناسایی ، بایگانی ، محافظت و فراخوانی سوابق و نیز مشخص کردن دوره نگهداری و نحوة تعیین تکلیف آنها ، رویه مدرن و مکتوبی تحت عنوان روس اجرایی کنترل سوابق کیفیت تهیه گردیده و در سیستم به گردش انداخته شده است. بدیهی است که این مدرک بعنوان یکی از روشهای اجرایی الزام شده استاندارد ISO/TS16949:2002 تهیه گردیده است. بدلیل ارزش سوابق کیفی را میتوان ، کنترل سوابق کیفیت را می توان یکی از مهمترین ارکان سیستم نامید. لازم به ذکر است تعیین تکلیف شامل وارهایی نیز میباشد.به عنوان یک نکته سوابق کیفیت نیز شامل سوابق مشخص شده توسط مشتری میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنترل سوابق کیفیت به مدرک مذکور مراجعه کنید.

4-2-4-1-دوره نگهداری سوابق:

 سوابق کیفیت مطابق جدول کنترل سوابق کیفیت نگهداری و سپس تعیین تکلیف می شوند. در صورتیکه مشتری دوره نگهداری سوابق را معین نماید این الزام در بند فوق درج میگردد.

5- مسئولیت مدیریت:

5-1- تعهد مدیریت:

مدیریت ارشد شرکت کوبن مبدل فرد همواره خود را در خصوص حمایت از سیستم مدیریت کیفیت و نیز تعوسعه و بهبود مستمر اثر بخشی آن متعهد میداند. همچنین در کنار اعتقاد قلبی به این موضوع ، همواره سعی نموده است از طریق ارائه رهنمودهای لازم به پرسنل در خصوص اهمیت برآورده کردن خواسته های مشتری ئ نیز ضرورت تبعیت از الزامات قانونی موجود ، این باور را در مجموعه تخت سرپرستی خود ایجاد نماید که مشتری گرایی و تبعبت از الزامات قانونی موجود، همواره هدف اصلی شرکت کوبن مبدل فرد بوده است. چنین موضوعاتی عموماً در جریان گرد همایی ها ، جلسات و نشست های مختلف از سوی مدیریت ارشد سازمان به پرسنل یاد آوری میشود. یکی دیگر از راههایی که مدیریت ارشد سازمان در جهت ثبت اثبات تعهد خود نسبت به مسائل کیفی برگزیده شده است ، تعیین خط مشی کیفیت سازمان و ابلاغ رسمی آن به پرسنل بوده است.

از طرفی به دلیل استراتژیک مدیریت ارشد سازمان در هدایت مجموعه، تعیین و انتخاب اهداف کیفیتی تحت نظارت مستقیم ایشان انجام گرفقته است تا از تایین دقیق این قبیل اهداف و هم راستا بودن آنها ، اتطمینان حاصل شود.

از طرفی مدیریت کوبن مبدل فرد همواره می کوشد تا از طریق تامین منابع مورد نیاز سشازمان در جهت استقرار موثر سیستم کیفیت ، تعهد خود را نسبت به مسائل کیفی به اثبات برساند.

علاوه بر کلیه موارد فوق ، مدیریت ارشد سازمان خود را مسئول می داند تا در دوره های 6 ماهه، بارنگری سازماندهی شده ای رابر روی عملکرد سیستم کیفیت و گزارشهای مربوط به آن داشته باشد تا از دوام تناسب ، کفایت و اثر بخشی سیستم اطمینان حاصل گردد. در واقع مدیریت ارشد سازمان، برگزاری جدی و مستمر جلسات بازنگری مدیریت را بعنوان شاهدی دال بر تعهد خود نسبت به سیستم کیفیت میداند.

5-1-1-کارایی فرایند:

نماینده مدیریت در جلسه بازنگری مدیریت کارایی و اثر بخشی فرآیندها را به مدیریت ارشد ارائه می نماید.

5-2-تمرکز بر مشتری (مشتری گرایی):

در شرکت کوبن مبدل فرد، مشتری گرایی یک اصل انکار ناپذیر بوده و کلیه فعالیتها در جهت همایت از مکشتری و افرایش میزان رضایت مشتری انجام میشودو بعبارتی مشتری محور کلیه فعالیتهای سازمان را تشکیل میدهد. به همین دلیل وبر اساس این نوع نگرش ، مدیریت ارشد سازمان همواره می کوشد تا از طریق ایجاد شرایط مناسب و فراهم آوردن منابع لازم ، اطمینان حاصل نماید.

5-3- خط مشی کیفیت

شرکت کوبن مبدل فرد درزمینه انواع مجموعه ها و قطعات فلزی وکاتالیست خودرو فعالیت می نماید.

مدیریت ارشد شرکت در راستای سیاستهای خود در زمینه کیفیت ، اهداف ذیل را مد نظر قرار داده است:

1.  این شرکت برای تخقق اهداف مذکور اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO/TS16949:20 و الزامات مشتری نموده است.

مدیریت ارشد شرکت ضمن تعهد به رعایت اصول خط مشی، پشتیبانی خود را از سیستم مدیریت کیفیت اعلام نموده وبر همین اساس کلیه کارکنان شرکت را ملزم به حرکت در مسیر اهداف تعیین شده می نماید و از طریق نماینده مدیریت از درک صحیح و کامل خواسته های این استاندارد ئ الزامات مشتریان خود در شرکت آگاه می گردد.

5-4-طرخریزی:

 

5-4-1-اهداف کیفیتی:

منظور از اهداف کیفیتی ، اهدافی هستند کهع درراستای ارتقاء کیفیت برای فرآیندها و عملیات های موثر کیفیت تعریف شده اند. مدیریت ارشد شرکت کوبن مبدل فرد بر چگونگی تعیین اهداف نظارت داشته و همواره سعی میکند از تعیین دقیق لاین اهاف برای فعالیتها و سطوح مرتبط در سازمان اطمینان حاصل نماید. بخشی از این اهداف، اهداف مورد نیاز برای بر آورده سازی الزامات مخصول میباشد. اهداف کیفیتی هر جا که لازم بوده اند ، با رعایت دو اصل زیر تعریف شده اند:

اهداف کیفیتی بصورتی تعریف شده اند که قابل سنجش و انازه گیری باشند

تذکر 3: مستندات کیفی مورد نیاز در سییستم مدیریت کیفیت شرکت کوین مبدل فرد در قالب واسطه های اطلاعاتی مختلف نظیر کاغذ و دیسکتها و برنامه های کامپیوتری تهیه شده اند.فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا