امروز: پنجشنبه 27 مرداد 1401
با بررسی قوانین تصویب شده در ارتباط با جرایم جنسی خواهیم دید که قانون گذار چه سیاست های جنایی در مقابل این جرم برگزیده، مبنا و علت تغییر رفتار قانون گذار در هر برهه زمانی چگونه بوده و با بررسی تاریخی سیر قانون گذاری اعدام در جرایم جنسی بحث شد دراین پژوهش تلاش شد مصادیق جرایم و انحرافات جنسی و سیاست کیفری و حقوقی ایران در زمینه جرائم جنسی، ملحقات ق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,341
فرمت فایل docx
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170
90,000 تومان
سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات جنسی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

 

مقدمه. 1

1- بیان مسئله و اهمیت تحقیق.. 3

2- اهداف تحقیق.. 4

الف: هدف اصلی: 4

ب:اهداف فرعی: 4

3- سوالات تحقیق.. 5

الف: سوال اصلی: 5

ب: سوالات فرعی: 5

4- فرضیه‌ها 5

الف: فرضیه اصلی: 5

ب: فرضیات فرعی: 5

5-تعریف کلید واژه ها 6

6-روش تحقیق.. 6

7- پیشینه پژوهشی.. 6

8- سازماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات، تعاریف و مصادیق جرایم و انحرافات جنسی... 10

مبحث اول: تعریف جرم و انحراف جنسی... 11

گفتاراول: جرم و جرم جنسی.. 11

گفتار دوم: انحراف و انحراف جنسی.. 14

مبحث دوم: مصادیق جرایم  و انحرافات جنسی... 15

گفتار اول: مصادیق جرایم جنسی.. 18

بند اول: مصادیق جرایم جنسی توام با تماس و رابطه. 18

الف: زنا 18

1- زنا با محارم: 18

2-زنای محصنه: 20

3-زنای غیر محصنه (به رضایت بین دوفرد مجرد): 21

ب: لواط.. 21

ج: مساحقه. 23

د: رابطه نامشروع.. 24

ه: فحشاء. 26

و:هتک ناموس... 27

بند دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه. 28

الف: ارتکاب فعل حرام. 28

ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد. 29

ج: قوادی.. 31

د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل.. 33

گفتار دوم: مصادیق انحرافات جنسی.. 37

بند اول: انحراف جنسی فردی.. 37

الف:مالش گری جنسی.. 37

ب: خویشتن نمایی.. 37

ج: مبدل پوشی.. 38

د: خودآزاری.. 39

ه: خودارضایی.. 42

و: چشم چرانی.. 44

ز: نارسییسم.. 45

ح: فتیشیسم یا بت پرستی جنسی.. 46

ط: آتش افروزی.. 46

ی: هرزه درایی.. 47

بنددوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه. 49

الف: بچه بازی.. 49

ب: پیر پسندی» یا «پیر دوستی.. 50

ج: حیوان دوستی.. 50

د: دیگرآزاری.. 52

ه: همجنس بازی.. 55

و:دیگر آزاری توأم با خود آزاری.. 58

ز:جنون مقاربت... 60

ح :مرده بازی.. 61

ط: مجسمه بازی.. 61

ی: انحراف در محیط مجازی.. 61

مبحث سوم: مباحث نظری... 64

گفتار اول: انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف.... 64

بند اول:  انحراف جنسی  از دیدگاه جامعه شناختی.. 65

بند دوم: انحرافات جنسی در دیدگاه اسلامی.. 68

بند سوم: انحراف جنسی از نظر روانشناختی.. 69

گفتار دوم: انحرافات جنسی در سیاست کیفری کشورهای جهان.. 72

مبحث چهارم: علل و آثار ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی.. 76

گفتار اول: علل ارتکاب جرائم و انحرافات جنسی.. 76

بند اول: علل اجتماعی.. 76

الف: ضعف بنیان خانواده. 76

ب: دوستان ناباب... 77

ج:نوع پوشش.... 78

د: ابزارهای تحریک کننده جنسی.. 78

بند دوم: عامل اقتصادی.. 79

بند سوم: ضعف اعتقادات معنوی.. 79

گفتار دوم : آثار انحرافات جنسی.. 79

فصل دوم: تدابیر و سیاست کیفری ایران در پیشگیری از انحرافات جنسی... 84

مبحث اول: سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی... 85

گفتار اول: محاکمه و مجازات... 85

بند اول: در مرحله تقنین.. 85

الف: رجم برای مرد یا زنی كه مرتكب زنا می‌شود. 85

ب: اعدام برای چند گروه: 85

ج: شلاق برای برخی از منحرفان جنسی.. 86

د: تبعید: 86

بند دوم: در مرحله دادرسی.. 87

الف: ادعای عدم علم: 87

ب: ادعای اشتباه: 87

ج: ادعای اكراه : 88

بند سوم: در مرحله اجرا 88

گفتاردوم: ملحقات مجازات در انحرافات جنسی.. 88

بند اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری.. 88

الف: جنون.. 89

ب: صغر سن.. 91

ج: اجبار. 93

د: مستی.. 94

ه: اشتباه. 94

بنددوم: عوامل موجهه جرم در انحرافات جنسی (اختلال در سوءنیت). 96

الف:رضایت مجنیٌ علیه. 97

ب: دفاع مشروع.. 100

ج: امر قانونی.. 101

بند سوم : کیفیات مخففه در انحرافات جنسی.. 102

الف: تخفیف مجازات... 102

ب: تعلیق اجرای مجازات... 103

ج: آزادی مشروط.. 104

د: مرور زمان اجرای مجازات... 105

گفتارسوم: بررسی مجازات جرایم جنسی طبق قانون سابقه و قانون جدید مجازات اسلامی.. 106

بند اول: زنای به عنف.... 106

بند دوم: روابط جنسی به عنف.... 108

بندسوم:لواط به عنف.... 111

بند چهارم:ملاسمه ( مالش گری جنسی ) به عنف.... 113

بند پنجم: چشم چرانی.. 115

مبحث دوم: عدم جرم انگاری در برخی ازجرایم جنسی... 116

گفتار اول: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق.. 116

بند اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده. 117

بند دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین.. 121

بند سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی.. 124

گفتار دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون.. 127

بند اول: روسپیگری.. 127

بند دوم: جرم جنسی عقیم.. 134

بند سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر. 135

بند چهارم: خیانت به همسر. 139

گفتارسوم: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی.. 141

بند اول: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی.. 142

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی.. 142

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت... 143

بند دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی.. 144

مبحث سوم: سیاست پیشگیری درمان محور در مقابله با انحرافات جنسی... 145

گفتاراول: ناکامی و آسیب زا بودن واکنش کیفری مجرمان و منحرفان جنسی.. 146

گفتار دوم: درمان و توانبخشی در مقابله با ناکارآمدی کیفر. 148

گفتار سوم: اراده به عنوان رکن اصلی مسئولیت کیفری.. 149

بند اول:اجبار مادی درونی.. 149

بند دوم: اجبار معنوی درونی.. 150

گفتار چهارم: جایگاه به کارگیری اقدامات تأمینی در اصلاح مجرمان و منحرفان جنسی.. 151

مبحث چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.... 152

منابع و مآخذ.. 160

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا