امروز: دوشنبه 3 مهر 1402
بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,099
فرمت فایل docx
حجم فایل 854 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163
38,400 تومان
بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1-  تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1-  بیان مسأله 5

4-1-  چارچوب نظری. 7

5-1-  فرضیه های تحقیق. 8

6-1-  اهداف تحقیق. 9

7-1- اهمیت تحقیق. 10

8-1-  حدود مطالعاتی. 11

9-1-  واژه های كلیدی و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 15

2-2-مبانی نظری. 16

1-2-2 قیمت سهام 16

2-2-2-تعیین قیمت سهام 16

3-2-2-عوامل موثر بر قیمت سهام 19

4-2-2- محتوای اطلاعاتی قیمت سهام 26

5-2-2-  دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 29

6-2-2-  نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات.. 30

7-2-2- حجم مبادلات.. 33

8-2-2- ادبیات موضوعی حجم معاملات.. 35

9-2-2- حجم معاملات و نقدینگی. 40

10-2-2-  رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود 42

11-2-2- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام 43

12-2-2- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ. 45

13-2-2- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام 48

14-2-2- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام 54

15-2-2- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات.. 54

16-2-2-  بسط مدل تركیب توزیع ها 59

17-2-2- خلاصه بخش اول. 60

3-2  مبانی تجربی. 61

1-3-2-مقدمه 61

2-3-2-  سابقه تحقیقات مشابه 63

3-3-2-  خلاصه ی بخش دوم 71

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 77

2-3-  روش تحقیق. 77

3-3-  جامعه آماری. 78

4-3 مدل تحلیلی تحقیق. 78

5-3-  نمونه آماری. 78

6-3-  ابزار جمع آوری داده ها 82

7-3-  روش جمع آوری داده ها 82

8-3-  متغیرهای تحقیق. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 87

2-4  روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

3-4  نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری. 88

4-4 آزمون فرضیات.. 93

1-4-4  آزمون فرضیه اول. 93

2-4-4-  آزمون فرضیه دوم 95

3-4-4-  آزمون فرضیه سوم 98

4-4-4-  آزمون فرضیه چهارم 100

5-4-4-  آزمون فرضیه پنجم 102

6-4-4 - آزمون فرضیه ششم 105

5-4-  خلاصه فصل چهارم 107

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 110

2-5-  نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 110

3-5-  بحث.. 112

4-5-  پیشنهادات تحقیق. 113

1-4-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 113

2-4-5-  پیشنهادات به محققین. 115

5-5-  محدودیت های تحقیق. 115

پیوست ها 

پیوست الف : خروجی نرم افزار. 117

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 147

منابع لاتین: 148

چکیده انگلیسی: 151

 

 

 

جدول 1-2 فهرست تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت.. 71

جدول 1-3 مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق. 80

جدول 1-4 لیست شرکت های حاضر در صنایع پرمعامله (نمونه آماری تحقیق) 90

چدول 2-4آماره های توصیفی فرضیه اول. 93

چدول 3-4 همبستگی فرضیه اول. 94

جدول 4-4 تحلیل واریانس  فرضیه اول. 94

جدول 5-4 ضرائب فرضیه اول. 95

جدول 6-4آماره های توصیفی فرضیه دوم 96

جدول 7-4 همبستگی فرضیه دوم 96

جدول 8-4 جدول تحلیل واریانس فرضیه دوم 97

جدول 9-4 جدول ضرائب فرضیه دوم 97

جدول 10-4 آماره های توصیفی فرضیه سوم 98

جدول 11-4 همبستگی فرضیه سوم 98

جدول 12-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه سوم 99

جدول 13-4 جدول ضرائب فرضیه سوم 99

جدول 14-4 آماره های توصیفی فرضیه چهارم 100

جدول 15-4 همبستگی فرضیه چهارم 101

جدول 16-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه چهارم 101

جدول 17-4 جدول ضرائب فرضیه چهارم 102

جدول 18-4 آماره های توصیفی فرضیه پنجم 103

جدول 19-4 همبستگی فرضیه پنجم 103

جدول 20-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه پنجم 104

جدول 21-4 جدول ضرائب فرضیه پنجم 104

جدول 22-4 آماره های توصیفی فرضیه ششم 105

جدول 23-4 همبستگی فرضیه ششم 105

جدول 24-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه ششم 106

جدول 25-4جدول ضرائب فرضیه ششم 106

 

 

نمودار1-2- عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام) 19

نمودار 2-2: منحنی عمر کالا. 24

نمودار 3-2 : داده های قدرمطلق بازده در طول یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 49

نمودار4-2 داده های تعداد خبرهای رسیده در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 50

 نمودار 5-2 : حجم معاملات در طی یک روز معاملاتی با استفاده از نمودار هیستوگرام 50

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 78

نمودار 1-4 نمونه ی فایل اکسل آماده سازی متغیرهای تحقیق. 92

 

 

چكیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر  نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

 

 

مقدمه:

یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا