امروز: سه شنبه 15 اسفند 1402
دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها 2,553
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
57,600 تومان
منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

چكیده تحقیق                                                                                           1

مقدمه                                                                                                               3

1- فصل اول                                                                                                  11-8

1-1- بیان مسئله                                                                                               9

1-2-        اهمیت پژوهش                                                                                      9

1-3- هدف پژوهش                                                                                              9

1-4-سوالات پژوهش                                                                               10          

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                                10

1-5-1- منبع کنترل                                                                                             10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی                                                                                11         

1-5-2-عزت نفس                                                                                            11           

2- فصل دوم                                                                                                 63-12

پیشینه نظری                                                                                          13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس                       13                                        

2-1-1- نظریه جیمز                                                                                        13

2-1-2- نظریه مید                                                                                          14

2-1-3- نظریه کولی                                                                                  15      

2-1-4- نظریه روزنبرگ                                                                  17                         

2-1-5- نظریه سالیوان                                                                    18              

2-1-6- نظریه هورنای                                                                    20                

2-1-7- نظریه آدلر                                                                                     21               

2-1-8- نظریه راجرز                                                                     23               

2-1-9- نظریه مزلو                                                                              26

2-1-10-نظریه ی آلپورت                                                          27      

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                           28            

2-1-12-عزت نفس و غرور                                                                       30      

2-1-13-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس                                      38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                      41

  2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس                                           42

  2-2-منبع كنترل                                                                                         44

  2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل                              45                   

  2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی                                                48

  2-2-3-تفاوت های فردی                                                                           53 

  2-2-4-كنترل                                                                                            53

  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                                   54

  2-2-6-منبع كنترل                                                                                      56

  2-2-6-1-منبع كنترل درونی                                                                         57

  2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی                                                                         58

  2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی                                              60  

  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                               62

  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                                                          63

3- فصل سوم                                                                                                73-66

3-1 – طرح پژوهش                                                                                              67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش                                                                      67        

3-3- نمونه روش نمونه گیری                                                                              67

3-4-ابزارتحقیق                                                                                       67

3-4-1-آزمون منبع کنترل                                                                                      67   

3-4-2-آزمون عزت نفس                                                                                      69

3-5-روش اجرای پژوهش                                                                                    72

3-5-1-اجرای اصلی                                                                                              72

3-6-1-روش آمار                                                                                               72

4- فصل چهارم                                                                                                 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                                                                                             74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                                               74

 

فصل پنجم                                                                                                       81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری                                                                                     81

5-2-پیشنهادات                                                                                                   82

منابع                                                                                                                    83 

ضمائم                                                                                                                   100-86                     

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا