امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,366
فرمت فایل docx
حجم فایل 477 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
57,600 تومان
بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها با فرمت ورد وقابل ویرایش

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

-1-1 مقدمه...................................................................................................................................... 1

 

-2-1 بیان مساله................................................................................................................................ 2

 

-3-1 اهمیت موضوع......................................................................................................................... 2

 

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.............................................................................. 3

 

-5-1 پرسش تحقیق........................................................................................................................... 3

 

-6-1 فرضیههای تحقیق..................................................................................................................... 4

 

-7-1 متغیرهای تحقیق....................................... ............................................................................... 4

 

-8-1 روش تحقیق............................................................................................................................. 5

 

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق................................................................. .    5

 

-10-1  قلمرو تحقیق......................................................................................................................... 6

 

-8-3دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها................................................................... 6

 

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها....................................................................... .............. 6

 

7

 

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق................................................ ..     ................

 

-14-1 نتایج تحقیق....................... ................................................................................................... 8

 

-15-1 محدودیت های تحقیق............................................................................................................... 8

 

-16-1 تعریف واژه های کلیدی.......................................................................... ............................... 8

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

-2-1 مقدمه..................................................................................................................................... 10

 

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری................................................................................................. 11

 

-3-2 استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان........................................................... 12

 

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی............................................................................. 14

 

 

 

ج

 

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی...................................................... 17

 

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد.......................................................................................... 19

 

-7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد.............................................................................. 23

 

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن.............................................................................................. 27

 

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟......................................................................................................... 31

 

-10-2 مفهوم بازده........................................................................................................................... 34

 

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود.................................................................................. 36

 

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام................................................................................ 38

 

-11-2 بازارهای اوراق بهادار........................................................................................................... 39

 

-12-2 مفهوم کارایی بازار سرمایه..................................................................................................... 40

 

-1-12-2 شکل ضعیف بازار.......................................................................................................... 42

 

-2-12-2 شکل نیمه قوی بازار....................................................................................................... 42

 

-3-12-2 شکل قوی بازار.............................................................................................................. 42

 

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران................................................................................................... 43

 

-14-2 چرخه عمر شرکت ها............................................................................................................. 44

 

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها......................................................................................... 45

 

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد............................................................................. 47

 

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری............................................................................. 51

 

-4-14-2 نحوه عملکرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حرکت روی منحنی عمر..................... 54

 

-15-2 پیشینه تحقیق.......................................................................................................................... 56

 

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران.............................................................................. 56

 

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان.............................................................................. 57

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

-1-3 مقدمه...................................................................................................................................... 64

 

ح

 

-2-3 پرسش تحقیق........................................................................................................................... 65

 

-3-3فرضیه های تحقیق..................................................................................................................... 65

 

-4-3 متغیرهای تحقیق....................................................................................................................... 65

 

-5-3 روش تحقیق............................................................................................................................. 66

 

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق................................................................ 66

 

-7-3قلمرو تحقیق.............................................................................................................................. 67

 

-8-3داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.................................................................. 68

 

-9-3طرح آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................... 68

 

-1-9-3آمار توصیفی......................................................................................................................... 68

 

-2-9-3مراحل آزمون فرضیات آماری................................................................................................ 68

 

-3-9-3آزمون ونگ.......................................................................................................................... 70

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

 

-1-4 مقدمه...................................................................................................................................... 72

 

-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق..................................................................................................... 73

 

-1-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت.......................................................... 73

 

-2-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت.......................................................... 75

 

-3-4تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها.................................................................................................... 75

 

-1-3-4آزمون فرضیه شماره یک........................................................................................................ 75

 

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو........................................................................................................ 77

 

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه........................................................................................................ 79

 

-4-4نتیجه آزمون فرضیه ها............................................................................................................... 82

 

 

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

 

-1-5 مقدمه...................................................................................................... .............................. 83

 

-2-5 یافته های تحقیق....................................................................................................................... 84

 

-3-5 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق............................................................................. 85

 

-4-5 محدودیت های تحقیق................................................................................................................ 86

 

خ

 

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی............................................................................................ 86

 

 

 

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی..................................................................................................................................... 88

 

منابع انگلیسی................................................................................................................................... 90

 

 

پیوست های تحقیق

 

نمونه آماری(پیوست شماره یک)......................................................................................................... 91

 

خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 94................................................................. (2

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 109.......................................... ....... (3

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یک تحقیق...... ................................................................. 109

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق............ ............................................................. 115

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق..................... ................................................... 121

 

چکیده انگلیسی(128........................................................................................................... (Abstract

 

 

فهرست نمایه ها

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

جدول (1-1 جریان های نقدی و اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها............................................................ 4

 

جدول(1-2 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها............................................................................. 5

 

نمودار (1-2 ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی................................................. 18

 

جدول(1-2 جریان های نقدی ورودی و خروجی نقدی به تفکیک سرفصل های اصلی.................................. 28

 

نمودار(2-2 سطوح تجمعی کارایی بازار و اطلاعات مربوط به هر سطح.................................................. 43

 

نمودار(3-2 رابطه بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری درچرخه عمر واحد تجاری..................................... 46

 

جدول (2-2 نحوه عملکرد و تعیین موقعیت بنگاههای در نقاط متفاوت منحنی عمر شرکت......... ................. 55

 

نمودار (4-2 منحنی چرخه عمر سازمان.............................................................................................. 56

 

جدول (1-3 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها........................................................................... 66

 

جدول (2-3 جدول مدل چرخه عمر..................................................................................................... 67

 

جدول(3-3 نحوه اندازه گیری و منابع متغیرهای تحقیق........................................................................... 69

 

جدول (1-5 خلاصه نتایج فرضیه اول.................................................................................................. 84

 

جدول(2-5 خلاصه جمع بندی فرضیه اول............................................................................................ 84

 

جدول (3-5 خلاصه نتایج فرضیه دوم.................................................................................................. 84

 

جدول(4-5 خلاصه جمع بندی فرضیه دوم............................................................................................ 85

 

جدول (5-5 خلاصه نتایج فرضیه سوم.................................................................................................. 85

 

جدول(6-5 خلاصه جمع بندی فرضیه سوم........................................................................................... 85

 

 

چکیده

 

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـر تدوین شده است:

 

فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

 

نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.

 

 

 

 

واژگان کلیدی

 

بازده سهام، جریان های نقدی، اقلام تعهدی، چرخهی عمر، بورس اوراق بهادار

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا