امروز: پنجشنبه 10 اسفند 1402
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1,420
فرمت فایل docx
حجم فایل 698 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160
74,400 تومان
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

با فرمت ورد وقابل ویرایش


فهرست مطالب                                                                                                     صفحه

 

چکیده

 

.........................................................................................................................

 

....١

فصل اول

 

فصل اول: کلیات

 

تحقیق....................................................................................

...............٢

١-١:

 

مقدمه.............................................................

....................................................

.....٣

 

١-٢: بیان

 

مسئله...............................................................................................................

٧

١-٣: اھمیت و ضرورت

 

تحقیق.......................................................................................

٩

١-۴: اھداف

 

تحقیق........................................................................................................

١١

١-۵: فرضیهھای

 

تحقیق..................................................................................................

١١

١-۶: قلمرو

 

حتقیق.........................................................................................................

١٢

١-۶-١: قلمرو موضوعی

 

تحقیق.....................................................................................

١٢

١-۶-٢: قلمرو مکانی

 

تحقیق..........................................................................................

١٢

١-۶-٣: قلمرو زمانی

 

تحقیق................................................................................

...........١٢

١-٧: روش

 

تحقیق........................................................................................................

١٣

١-٨: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده-

 

ھا...................................................................

١٣

١-٩: تعریف واژهھا و اصطلاحات

 

تحقیق.....................................................................

۴١

١-١٠: ساختار

 

تحقیق.....................................................................................................

۶١

فصل دوم

 

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه

 

تحقیق...........................................................

١٧

٢-١: ینابم

 

نظری............................................................................................................

١٨

و

 

 

 

 

٢-١-١:

 

مقدمه................................................................................................................

 

١٨

٢-١-٢: محافظه کاری و گزارشگری

 

یلام......................................................................٢١

٢-١-٢-١: تعریف محافظه

 

کاری....................................................................................٢١

٢-١-٢-٢: انتقادات به محافظه

 

اکری..............................................................................٢٧

٢-١-٢-٣: بیان و تشریح محافظه

 

کاری..........................................................................٣٠

٢-١-٢-٣-١: بیان

 

قراردادی...........................................................................................۶٣

 

٢-١-٢-٣-٢: بیان دعاوی حقوقی

سهامداران.................................................................۴۴

 

٢-١-٢-٣-٣: بیان

مالیات..............................................................................................۶۴

 

٢-١-٢-٣-۴: بیان قوانین و مقررات

حسابداری.............................................................٧۴

 

٢-١-٢-۴: معیارھای ارزیابی محافظه

کاری..................................................................٨۴

 

٢-١-٢-۴-١: معیارھای خالص دارایی-

ھا......................................................................٨۴

 

٢-١-٢-۴-٢: معیارھای سود و اقلام

تعهدی.................................................................٠۵

 

٢-١-٢-۴-٣: معیارھای رابطه سود و بازده

 

سهام..........................................................١۵

٢-١-٣: طبقه بندی محافظه کاری

 

حسابداری................................................................٢۵

٢-١-٣-١:محافظه کاری سود و

 

زیانی..........................................................................٢۵

٢-١-٣-٢: محافظه کاری تراز نامه-

 

ای............................................................................٣۵

 

٢-١-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی

 

اطلاعات...............................................٣۵

 

٢-١-۴-١: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری

 

یلام....................................................۵۵

 

٢-١-۴-٢: محافظه کاری و محیط

 

اطلاعاتی..................................................................٧۵

 

 

 

 

ز

 

 

 

٢-١-۴-٢-١: اطلاعات سخت در مورد عملکرد

 

 

جاری.................................................

٧۵

 

 

٢-١-۴-٢-٢: خاشص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی

.........................٧۵

 

٢-١-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه

 

 

کاری.................................

٨۵

 

 

٢-١-۵-١: واکنش به ھنگام سود و اقلام

 

 

تعهدی.....................................................

.....٠۶

 

 

٢-١-۵-٢: واکنش به ھنگام سود و جریان وجه

 

 

دقن......................................................

۴۶

 

 

٢-١-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت

 

 

..................................................(p/B)

۶۶

 

 

٢-٢: پیشینه

 

 

 

تحقیق................................

......................................................................

٧١

 

٢-٢-١:

 

 

 

مقدمه.............................................................................................................

 

٧١

 

٢-٢-٢: تحقیقات انجام شده در خارج از

 

 

ایران...........................................................

٧٢

 

 

٢-٢-٣: تحقیقات انجام گرفته در داخل

 

 

کشور.............................................................

۴٩

 

 

٢-٣: خلاصه فصل

 

 

 

دوم...........................................................................................

....

٩٩

 

فصل سوم: روش

فصل سوم

 

 

 

 

 

پژوھش........................................................................................

 

١٠٠

 

٣-١:

 

 

 

مقدمه..............................................................................................................

 

 

 

١٠١

 

 

 

٣-٢: طرح

 

 

 

مسئله......................................................................................................

 

١٠٢

 

٣-٣: بیان فرضیه-

 

 

 

ھا...................................................................................................

 

۴١٠

 

٣-۴: جامعه

 

 

 

آماری...................................................................................................

 

۵١٠

 

٣-۴-١: قلمرو موضوعی

 

 

 

پژوھش.............................................................................

۵١٠

 

٣-۴-٢: قلمرو مکانی

 

 

 

پژوھش..................................................................................

 

۶١٠

 

٣-۴-٣: قلمرو زمانی

 

 

 

پژوھش..................................................................................

 

۶١٠

 

 

 

ح

 

 

 

٣-۴-۴: روش جمعآوری دادهھا و منابع اطلاعات.............................................

......۶١٠

٣-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرھای

 

 

پژوھش.......................................................

 

١٠٧

٣-۶: تعریف عملیاتی

 

 

متغییرھا.................................................................................

 

١٠٨

٣-٧: روش آزمون فرضیهھای مدل

 

 

یلناپ.................................................................

 

١١٠

٣-٧-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث..........................................................................

 

١١١

٣-٧-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.................................................................

 

...........................١١١

٣-٧-٣: آزمون ھمخطی عامل تورم

 

 

واریانس...........................................................

 

١١٢

٣-٧-۴: آزمون نرمال بودن پسماندھای مدل

 

 

رگرسیونی............................................

١١٢

 

٣-٨: روش آزمون فرضیه ھای

 

 

پژوھش....................................................................

 

١١٣

٣-٨-١: آزمون فرضیه

 

 

اصلی....................................................................................

 

١١٣

٣-٨-٢: آزمون فرضیهھای

 

 

یعرف.............................................................................

 

۵١١

٣-٩: خلاصه فصل

 

 

سوم..........................................................................................

 

۶١١

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

 

 

اطلاعات....................................................................

 

١١٧

۴-١:

 

 

مقدمه.............................................................................................................

 

 

١١٨

 

 

۴-٢: چرا از مدل پانلی استفاده می-

 

 

کنیم؟.................................................................

 

١١٩

۴-٢-١: مزایای دادهھای

 

 

یلناپ...............................................................................

 

١١٩

۴-٣: اعتبار

 

 

مدل....................................................................................................

 

١٢٠

۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی..............

 

.............................................١٢١

۴-۵: آزمون فرضیه

 

 

اصلی.....................................................................................

 

١٢٣

۴-۵-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث....................................................................

 

...١٢٣

 

 

ط

 

 

 

۴-۵-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.........................................................................................

 

١٢٣

۴-۵-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل...............................

۴١٢

۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا....................................................................

۵١٢

 

۴-۵-۵: آزمون

 

 

ھمخطی.......................................................................................

 

۵١٢

۴-۶: آزمون فرضیه فرعی

 

 

اول......................................................................

........۶١٢

 

۴-۶-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث.......................................................................

۶١٢

 

۴-۶-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.........................................................................................

 

۶١٢

۴-۶-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل...............................

١٢٧

۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا....................................................................

١٢٨

 

۴-٧: آزمون فرضیه فرعی

 

 

دوم......................................................................

........١٢٨

 

۴-٧-١: آزمون اضافی اثرات ثابت......................................................................

 

١٢٨

۴-٧-٢: آزمون

 

 

ھاسمن........................................................................................

 

١٢٩

۴-٧-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل..............................

١٢٩

۴-٧-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا...................................................................

١٣٠

 

۴-٨: خلاصه فصل

 

 

چهارم...............................................................................

...

١٣١

مجن

لصف

 

مجن لصف: نتیجهگیری وپیشنهادات...................................................................

 

١٣٣

۵-١:

 

 

مقدمه........................................................................................................

 

۴١٣

۵-٢: خلاصه یافتهھا و نتایج پژوھش.................................................................

 

۵١٣

۵-٣: تحلیل تطبیقی یافته-

 

 

ھا................................................................................

١٣٧

 

۵-۴: محدودیتھای پژوھش..........................................

...................................

١٣٨

۵-۵: پیشنهادھای

 

 

پژوھش..........................................................

............................

١٣٩

۵-۵-١: پیشنهادھای برخاسته از نتایج

 

 

پژوھش.......................................................

١٣٩

 

۵-۵-٢: پیشنهادات برای پژوھشھای

 

 

آتی.............................................................

٠۴١

 

 

 

ی

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

فارسی

.............................................................................................

٢۴١

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

انگلیسی...........................................................................................

٣۴١

 

 

 

پیوستھا

 

 

 

پیوست١: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (متغییرھای اصلی)..............................

 

۶۴١

 

 

پیوست٢: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)...................................

 

٧۴١

 

 

پیوست٣............................:تامریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیاول)

 

٨۴١

 

 

پیوست۴............................:ماتریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیدوم)

 

٩۴١

 

 

چکیده انگلیسی

٠۵١

 

 

 

..................................................................................................

 

 

 

 

فهرستجداول

 

 

 

جدول ٢-١: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه

کاری در

خارج از

 

 

ایران.......

۶ ٨

 

 

 

جدول

٢-٢:خلاصهایازتحقیقاتانجامشدهدرزمینه

محافظه

کاری  در

 

ایران......................

٩٧

 

 

 

جدول ٣............................................................-١:دادهھایموردنیازپژوھش

 

١٠٧

 

 

جدول ۴.........................................-١:جدولآزمونکولوموگرفاسمیرنوف

 

١٢١

 

 

جدول ۴.......................................................................-٢:جدولآمارتوصیفی

 

١٢٢

 

 

جدول ۴..........................................-٣:آمارتوصیفیسایرمتغیرھایرگرسیون

 

١٢٢

 

 

جدول ۵..................................................-١:خلاصهنتایجویافتهھایپژوھش

 

۶١٣

 

 
 

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا