امروز: چهارشنبه 15 آذر 1402
حقوق بین الملل مجموعه قواعد و اصولی است كه در درجه اول حاكم بر روابط دولت هاست و قسمت عمده ی آن از قواعد و اصول الزام آور تشكیل شده است حقوق بین الملل اقدامات كشورها را محدود ، جهت دهی و برنامه ریزی می كند و نسبت به عدم تطابق رفتار كشورها با هنجارهای مورد نظر هشدار می دهد به عبارت دیگر دولت ها به ضرورت همكاری در حوزه های مختلف پی برده اند و برای
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 2,909
فرمت فایل docx
حجم فایل 214 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 167
57,600 تومان
بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها  (با تاكید بر سازمان ملل )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چكیده ......................................................................................................................................................1

فصل اول(طرح تحقیق)

(1-1)      مقدمه.......................................................................................................................................3                                                                                                               

(1-2)      بیان مسأله ...............................................................................................................................4                   

(1-3)      ضرورت واهمیت تحقیق ........................................................................................................5                                                                                                              

(1-4)      اهداف تحقیق ..........................................................................................................................6                                                                                                                              

(1-5)      سوال های پژوهش  ................................................................................................................6                                                                                                                     

(1-6)      فرضیه های تحقیق  .................................................................................................................7                                                                                                                      

(1-7)      متغیر های تحقیق ....................................................................................................................7                                                                                                                         

(1-8)      روش پژوهش .........................................................................................................................7                                                                                                                             

(1-9)      سازماندهی تحقیق....................................................................................................................7                                                                                                                        

(1-10)  تعریف مفهومی وعملیاتی مفاهیم.............................................................................................8                                                                                                  

 

فصل دوم(چارچوب نظری وکلیات)

بخش اول 

(2-1)تعریف دولت(کشور) .................................................................................................................9                                                                                                                        

بخش دوم 

(2-2-1) حاکمیت...............................................................................................................................10

(2-2-2) تعریف حاکمیت..................................................................................................................11

(2-2-3) مفهوم حاکمیت....................................................................................................................13

(2-2-4)انواع حاکمیت.......................................................................................................................13

(2-2-5) ویژگی ها و اوصاف حاکمیت   .........................................................................................16                                                                                                        

 

د

 

(2-2-6) مبنای حاکمیت وبررسی تاریخی..........................................................................................19                                                                                         

(2-2-7) نظریه های حاکمیت............................................................................................................26                                                                                                          

(2-2-8) قلمرو حاکمیت....................................................................................................................30                                                                                                                   

(2-2-9)ضرورت تحدید حاکمیت ....................................................................................................32                                                                                                   

(2-2-10)تغییر حاکمیت از مطلق به نسبی.........................................................................................34                                                                                           

(2-2-11) مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل.................................................................................35                                                                                 

بخش سوم 

 (2-3-1) سازمان های بین المللی ......................................................................................................37                                                                                                       

(2-3-2) تاریخچه سیرتکوین سازمانهای بین المللی...........................................................................37                                                                           

(2-3-3)تعریف، مشخصه ها ومسائل کلی سازمانهای بین المللی  .....................................................40

(2-3-4)نقش ها وکارکرهای سازمانهای بین المللی............................................................................42                                                                           

(2-3-5) طبقه بندی سازمانهای بین المللی .........................................................................................44                                                                                       

(2-3-6) سازمانهای بین الدولی جهانی ...............................................................................................45                                                                                             

(2-3-6-1) سازمان ملل متحد.............................................................................................................45                                                                                                         

(2-3-6-2) هدفها واصول سازمان ملل متحد.................................................................................... 47                                                                                  

(2-3-6-3)ارکان سازمان ملل متحد ...................................................................................................48                                                                                                  

-         مجمع عمومی.......................................................................................................................................48                                                                                                                                   

-         شورای امنیت........................................................................................................................................49                                                                                                                                    

-         شورای اقتصادی واجتماعی .................................................................................................................51                                                                                                               

-         شورای قیمومت....................................................................................................................................52                                                                                                                                   

-         دیوان بین المللی دادگستری.................................................................................................................52

-         دبیرخانه................................................................................................................................................53                                                                                                                                                                                                                                                   (2-3-6-4) سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد .........................................................54                                                             

(2-3-7)سازمانهای قاره ای یا منطقه ای ............................................................................................58                                                                                              

(2-3-7-1) سازمانهای اروپایی ومنطقه  ای آتلانتیک..........................................................................59                                                                       

-         سازمان آتلانتیك شمالی(ناتو) ..............................................................................................................59                                                                                                                                                  

-         شورای اروپا ........................................................................................................................................60                                                                                                                                     

-         اتحادیه اروپایی.....................................................................................................................................61                                                                                                                                      

-         سازمان امنیت وهمکاری در اروپا ........................................................................................................62                                                                                                      

 

ه

 

(2-3-7-2)سازمان کشورهای آمریکایی .......................................................................................... 63                                                                                                

(2-3-7-3)سازمان های آسیایی – آفریقایی.......................................................................................64                                                                                              

-         اتحادیه عرب .......................................................................................................................................64                                                                                                   

-         اتحادیه آفریقایی ..................................................................................................................................64                                                                                                

-         سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  ........................................................................................................65                                                                          

-         اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) ............................................................................................66                                                                   

(2-3-8) سازمانهای میان قاره ای یا فرا منطقه ای..............................................................................66                                                           

-         سازمان همکاری توسعه اقتصادی ........................................................................................................67                                                                          

-         سازمان کنفرانس اسلامی .....................................................................................................................67                                                                                     

-         سازمان کشورهای صادر کننده(اوپک)................................................................................................ 68                                                                   

(2-3-9)سازمانهای بین المللی غیر دولتی ..........................................................................................69                                                               

 

فصل سوم (حاکمیت دولتها وسازمان های بین المللی)

بخش اول

(3-1-1) حاکمیت دولتها منشأ ایجاد حقوق بین الملل وسازمانهای بین المللی................................ 71                         

(3-1-2) مفهوم حاکمیت دولتها باپیدایش سازمانهای بین المللی.......................................................72                                            

(3-1-3)مفهوم صلاحیت...................................................................................................................73                                                                                           

(3-1-4)حاکمیت دولتها در روابط بین المللی ..................................................................................74                                                                 

(3-1-5) حاکمیت دولتها دربطن سازمانهای بین المللی................................................................... 76                                                      

(3-1-6) حاکمیت دولتها در ساختار سازمانهای بین المللی ..............................................................77                                                

(3-1-7)اختیارات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها................................................................78                                                  

(3-1-8) ظهوردکترین صلاحیت نامحدودسازمانهای بین المللی و تأثیر آن بر حاکمیت دولتها.........80      

(3-1-9)قانونگذاری بین المللی توسط سازمانها وحاکمیت دولتها ...................................................83                                        

 

و

 

(3-1-10) تصمیمات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ........................................................... 85                                            

(3-1-11) نظارت سازمانهای بین المللی بر رعایت حقوق بین الملل وحاکمیت دولتها.......................87               

(3-1-12)  قدرت مجازاتی سازمانهای بین المللی وتأثیر آن بر رفتاردولتها..........................................88                             

(3-1-13)ضرورت عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ..................................90                      

(3-1-14)حاکمیت دولتهادر میثاق جامعه ملل.......................................................................................91                                                               

(3-1-15) حاکمیت دولتها در منشور سازمان ملل.................................................................................92                                                           

(3-1-16) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها .............................................................................92                                                         

(3-1-17) صلاحیت داخلی دولتها  وعملکرد سازمان ملل...................................................................94                                                 

(3-1-18) حاکمیت دولتها ومداخله بشر دوستانه ورویه سازمان ملل...................................................97                                     

(3-1-19) نمونه های مداخله بشر دوستانه سازمان ملل..................................................................... 100                                                     

(3-1-20) شکل گیری دکترین مسئولیت حفاظت وحاکمیت دولتها ..................................................106                                   

بخش دوم

(3-2-1) گسترش مفهوم صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد وحاکمیت دولتها.................108          

(3-2-1-1) توجه شورای امنیت به مسأله پناهندگان ........................................................................ 109                                                  

(3-2-1-2) توجه شورای امنیت به اعتلای دموکراسی......................................................................1109                                                    

(3-2-1-3) توجه شورای امنیت به  تروریسم.....................................................................................111                                                               

(3-2-1-4) توجه شورای امنیت به حقوق بشر ..................................................................................112                                                             

(3-2-1-5) توجه شورای امنیت به خلع سلاح وکنترل تسحیلات ..................................................  113                                      

(3-2-1-6)تحدید حدود مرزی بین عراق وکویت بر اساس فصل هفتم منشور..................................115                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ز

 

 

فصل چهارم(تأثیرات سازمانهای بین المللی بر حاکمیت دولتها)

بخش اول

(4-1) محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت دولتها ناشی از عضویت در سازمان ملل.................116            

(4-1-1) فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وعدم توسل به زور.........................................117                                 

(4-1-2) رعایت حقوق بشر.............................................................................................................120                                                                                    

(4-1-3) حفظ محیط زیست ...........................................................................................................124                                                                                    

(4-1-4) ختم استعمار .....................................................................................................................127                                                                                          

(4-1-5) خلع سلاح وکنترل تسلیحات............................................................................................128                                                                          

بخش دوم

(4-2) تعدیل وتحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی................................................130                                       

(4-2-1)تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی دولتی ............................................ 134 

(4-2-1-1) سازمان های بین الدولی جهانی .................................................................................. 134

(4-2-1-2) سازمان های بین الدولی منطقه ای  و فرا منطقه ای .................................................... 140                                

(4-2-2) تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی غیر دولتی...................................... 143

(4-2-2-1) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی ...........................................................143

(4-2-2-2) سازمان های بین المللی غیر دولتی انتفاعی...................................................................148                                

بخش سوم

(4-3) جهانی شدن وسازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها...........................................................150                                              

(4-3-1) جهانی شدن اقتصاد وحاکمیت دولتها................................................................................152                                                               

(4-3-2) جهانی شدن حقوق بشر وحاکمیت دولتها.........................................................................154                                                          

 

ح

 

(4-3-3) جهانی شدن سیاست وحاکمیت دولتها..............................................................................154

(4-3-4) جهانی شدن حقوق و افزایش جایگاه حقوق بین الملل و حاكمیت دولت ها ..................155                                                            

فصل پنجم

تجزیه تحلیل اطلاعات ونتیجه گیری ...............................................................................................158                                                                         

فهرست منابع ....................................................................................................................................167                                                                                                      

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا