امروز: شنبه 8 مهر 1402
دیوان كیفری بین‏المللی نسبت به خطرناك‏ترین جرایم بین المللی یعنی، نسل كشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز واجد صلاحیت است این جرائم به عنوان «خطرناك ترین جرائم مرتبط با كل جامعه بین‏المللی وبی رحمانه ترین جرائم غیر قابل تصوری كه وجدان بشری را عمیقاً دچار شوك می‏كند» تعبیر شده است لذا همكاری جامعه جهانی برای سركوب مرتكبین این جنایات امری بدیه
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 2,327
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175
57,600 تومان
همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

درآمد. 1

الف: بیان مسأله. 1

ب: سابقه و مشكلات تحقیق.. 10

ج: اهداف و كاربردهای تحقیق.. 11

د: سؤال‏ها 11

هـ: فرضیه‎ها 12

و: روش تحقیق.. 13

ز: ساماندهی تحقیق.. 13

1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‎ها با دیوان.. 15

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1-1- قلمرو همكاری، جرائم مشمول تعقیب و مصادیق آن.. 19

1-1-1-1 - نسل كشی.. 23

1-1-1-1-1- اركان جنایت نسل كشی.. 25

1-1-1-1-1-1- ركن قانونی.. 26

1-1-1-1-1-2- ركن مادی.. 26

1-1-1-1-1-3- ركن روانی.. 27

1-1-1-1-2- مصادیق جنایت نسل كشی.. 28

1-1-1-1-2-1- كشتن.. 28

1-1-1-1-2-2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه 29

1-1-1-1-2-3- قرار دادن عمدی یك گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی یا جزئی آنها بشود. 29

1-1-1-1-2-4- انجام اقداماتی كه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یك گروه صورت میگیرد  30

1-1-1-1-2-5- انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر. 30

1-1-1-2- جنایت علیه بشریت.. 31

1-1-1-2-1- اركان جرایم علیه بشریت.. 32

1-1-1-2-1-1- ركن قانونی.. 32

1-1-1-2-1-2- ركن مادی.. 32

1-1-1-2-1-3- ركن روانی.. 33

1-1-1-2-2- مصادیق جنایت علیه بشریت.. 33

1-1-1-2-2-1- جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی.. 33

1-1-1-2-2-2- جرایم علیه آزادیهای افراد. 37

1-1-1-3- جنایت جنگی.. 42

1-1-1-3-1- عناصر تشكیل دهنده جنایت جنگی.. 45

1-1-1-3-1-1- عنصر مادی جنایت جنگی.. 46

1-1-1-3-1-2- عنصر روانی جنایت جنگی.. 50

1-1-1-3-2- مصادیق جنایت جنگی.. 51

1-1-2- تعهدات همكاری دولت‏ها با دیوان.. 56

1-1-2-1- مبانی تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 57

1-1-2-2- تعهدات اصلی همكاری دولت‏ها با دیوان.. 63

1-1-2-3- اشكال دیگر همكاری.. 67

1-2-  قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های غیر عضو با دیوان.. 70

1-2-1- تعهد دولتهای غیر عضو در همكاری با دیوان به موجب حقوق بین الملل  72

1-2-1-1- رابطه دیوان و شورای امنیت.. 75

1-2-1-1-1- ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان.. 79

1-2-1-1-2- شورای امنیت ضامن همكاری دولتها با دیوان.. 80

1-2-1-2- تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه  84

1-2-1-3- چشم انداز تعهد به همكاری دولتهای  غیر عضو با دیوان.. 88

1-2-2- اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو و تعهد دولتها به همكاری   89

1-2-2-1- مبنای قانونی صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‏های غیرعضو  90

1-2-2-1-1- واگذاری صلاحیت ازسوی دولتها به دیوان.. 92

1-2-2-1-2- اصول و سوابق واگذاری صلاحیت كیفری به دادگاههای بین المللی  94

1-2-2-2- صلاحیت رسیدگی دیوان كیفری بین المللی به اعمال رسمی دولت‎های غیرعضو  96

2- همكاری دولت‎ها با دیوان در فرایند دادرسی.. 99

2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله تحقیق و تعقیب... 103

2-1-1- همكاری دولتها در تعقیب و كیفرخواست.. 107

2-1-1-1- شروع تحقیق.. 111

2-1-1-2- تعقیب.. 113

2-1-1-3- منع تعقیب.. 115

2-1-1-4- صدور كیفر خواست.. 116

2-1-2- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دستگیری و تحویل اشخاص به دیوان  118

2-1-2-1- دستگیری.. 120

2-1-2-1-1- قانونی بودن دستگیری.. 123

2-1-2-1-2- مراحل بازداشت در دولت بازداشت كننده. 124

2-1-2-2- تحویل به دیوان.. 126

2-1-2-2-1- درخواستهای موازی تحویل و استرداد. 127

2-1-2-2-2- حضور نزد دیوان و آزادی موقت.. 129

2-2- همكاری دولتها با دیوان از مرحله دادرسی تا اجرای حكم. 131

2-2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دادرسی و صدور حكم. 134

2-2-1-1- رسیدگی.. 136

2-2-1-1-1- حقوق متهم. 136

2-2-1-1-1-1- حق حضور در دادرسی.. 137

2-2-1-1-1-2- اصل برائت.. 138

2-2-1-1-1-3- تضمینات دیگر برای محاكمه عادلانه. 138

2-2-1-1-2- احراز صلاحیت دیوان.. 140

2-2-1-2- محاكمه. 143

2-2-1-2-1- استقلال و بیطرفی قضات.. 145

2-2-1-2-2- حضور وكیل در مرحله محاكمه. 148

2-2-1-3- صدور حكم. 149

2-2-1-4- قطعیت احكام. 150

2-2-1-4-1- تجدید نظر. 151

2-2-1-4-2- اعاده دادرسی.. 152

2-2-2- همكاری دولت‎ها با دیوان در مرحله اجرای حكم. 155

2-2-2-1- اجرای مجازات زندان.. 156

2-2-2-2- مصادره اموال و كیفر نقدی.. 158

2-2-2-3- شرایط حبس... 159

نتیجه گیری.. 160

فهرست منابع.. 167

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا