امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
بموجب شخصیت بین المللی و سند تاسیس، سازمانهای بین المللی تکالیفی را بر عهده دارند دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 بطور ضمنی مسئولیت سازمانهای بین المللی را پذیرفت همانگونه که سازمانهای بین‌المللی می‌توانند علیه اعضای خود اقامه دعوی نمایند همانطور هم می‌توانند به عنوان مدعی علیه نزد دادگاه‌های بین المللی خوانده شوند اما انتساب مسئولیت کیفری ف
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 1,656
فرمت فایل docx
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139
57,600 تومان
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه 

چکیده. 1

مقدمه. 2

1- بیان مسئله. 3

2- اهمیت تحقیق. 3

3- ادبیات و سوابق تحقیق. 4

4- سؤالات تحقیق. 6

5- فرضیه‏های تحقیق. 6

6- نوآوری تحقیق. 6

7- اهداف تحقیق. 7

8- ساماندهی تحقیق. 7

فصل اول:اصول و مبانی مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  8

گفتار اول: بررسی اصول و مفاهیم اساسی مسئولیت سازمانهای بین المللی  9

بند اول: ویژگی های سازمانهای بین المللی. 9

1- اشتغالات مشترک. 9

2- هدف های مشترک. 10

3- مقررات حقوقی سازمانهای بین المللی. 11

بند دوم: صلاحیت های سازمانهای بین المللی. 13

1- صلاحیت درون ذاتی و برون ذاتی. 13

2- صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی. 16

الف- رکن قانونگذاری. 17

ب- رکن اجرایی. 18

ج- رکن قضایی. 19

بند سوم: تحلیل مفهوم مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  20

1- مفهوم لغوی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

2- مفهوم حقوقی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

3- ضرورت مسئولیت سازمانهای بین المللی. 22

گفتار دوم: حدود مسئولیت سازمانهای بین المللی ناشی از حقوق سازمانها  23

بند اول: تبیین حقوق سازمانهای بین المللی. 24

1- تعهد دولت‌ها به مقررات داخلی سازمان بین المللی. 24

2- تعهد سازمان بین المللی به اجرای مقررات حقوق بین الملل  26

3- تعهدات بین المللی یک سازمان بین المللی. 31

بند دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال دیگر تابعان حقوق بین الملل. 33

1- مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال تابعان اصلی. 33

2- مسئولیت در قبال تابعان فرعی. 36

بند سوم: مصونیت سازمانهای بین المللی. 40

1- مصونیت نیروی انسانی. 40

الف: مصونیت قضایی. 41

ب:  مصونیت قضایی سازمانها در مقابل دادگاه های ملی. 42

2- مصونیت اموال و اماکن. 43

3- مصونیـت از تعقیب. 43

فصل دوم: بررسی اصول حاکم بر  مسئولیت سازمانهای بین المللی  45

گفتار اول: بررسی حدود مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی  46

بند اول: اصول حاکم بر مسئولیت بین المللی سازمان. 46

1- پذیرش مسئولیت. 47

2- لزوم وفای به عهد. 47

3- اصل لزوم جبران خسارت و اصل کارایی سازمان. 48

بند دوم: : اختیارات و صلاحیت های سازمان سازمانهای بین المللی  49

1- اختیارات صریح و ضمنی. 49

2- اختیارات ناشی از انتقال تعهد از دول عضو به سازمان. 50

3- استقلال سازمان از اعضای خود. 51

بند سوم: خروج سازمانهای بین المللی از محدوده اختیارات و صلاحیت های قانونی. 53

1-  عملکرد سازمان خارج از صلاحیت های مصرح. 53

2- عدم رعایت اصول اساسی سازمان بین المللی. 53

3- نقض حقوق بشر. 54

گفتار دوم: آثار مسئولیت و جبران خسارت. 56

بند اول: انواع خسارت. 57

1- جبران خسارت مادی. 58

2- جبران خسارت معنوی. 58

3- مسئولیت ثانوی یا فرعی. 60

بند دوم:  لزوم جبران خسارت. 60

1- مسئولیت تضامنی. 61

2- ضمانت اجراهای سازمانهای بین المللی در اجرای احکام. 62

الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاكم بر سازمانهای بین المللی. 62

ب - تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. 68

3- ضمانت اجرای احکام دیوان های بین المللی. 72

بند سوم: شیوه های جبران خسارت. 75

الف) خسارات مستقیم. 76

ب) خسارات غیر مستقیم. 76

1- اعاده به وضع سابق. 77

2- پرداخت غرامت. 77

3-تعذر و جلب رضایت زیاندیده. 79

فصل سوم: بررسی مسئولیت سازمانهای بین‌المللی و دولت‌های عضو در حقوق بین‌الملل. 81

گفتار اول: مسئولیت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو در برابریکدیگر  82

بند اول: تحلیل مسئولیت بین المللی دولت های عضو سازمان بین المللی  82

1- مسئولیت بین المللی دولت‌ها در برابر سازمانهای بین المللی  82

2- مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی در برابر دولت‌های عضو  91

بند دوم: شیوه های فیصله اختلافات راجع به مسئولیـت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو. 93

1- شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات. 93

2- شیوه های قضایی حل و فصل اختلافات. 96

الف) حل اختلاف براساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری  97

ب) حل اختلاف در منشور سازمان ملل متحد. 99

ج) حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 101

گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در رویه قضایی بین المللی  105

بند اول: رویه قضایی بین المللی. 106

1- لاهه. 106

2- رویه قضایی منطقه ای. 109

3- رویه سازمانهای جهانی تجارت. 110

بند دوم: تعارض تصمیمات برخی ارگانهای سازمان‌های بین المللی با احکام محاکم بین المللی. 114

1- تعارض مسئولیت با مصونیت. 114

2- تعارض احکام دادگاه های بین المللی با تصمیمات شورای امنیت  116

3- تعامل دیوان بین المللی دادگستری با دیوان کیفری بین المللی  122

نتیجه گیری. 128

منابع و ماخذ. 130

چکیده انگلیسی. 130

 

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا