امروز: دوشنبه 10 مهر 1402
توسعه در عرف به فرایندی گفته می شود که طی آن جوامع از شرایط اولیه و عقب ماندگی با عبور از مراحلی تکاملی و کم و بیش یکسان و تحمل دگرگونی های کمی و کیفی به جوامع توسعه یافته تبدیل شوند و همانگونه که ولفگانگ زاکس گفت توسعه روندی تصور شده است که طی آن «مردم از توسعه نیافتگی به سوی سرنوشت جهانی و محتوم رفاه اقتصادی رهنمون می شوند»
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 852
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
32,400 تومان
کاملترین مقاله مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

کاملترین مقاله مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

مطالعه و بررسی نقش و تأثیر بازارچه مرزی در توسعه شهری بیله سوار در سال 1393

چکیده

توسعه شهری مفهومی چند بعدی است که هم ابعاد کمی و هم ابعاد کیفی را دربرمی گیرد. توسعه شهرها و عوامل موثر در این توسعه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر شهر بستگی دارد. ابعادکمی، شاخصهایی مانند توسعه فضای فیزیکی شهر و توسعه اقتصادی را دربر می گیرد و ابعاد کیفی شاخصهایی مانند توسعه فرهنگی و سیاسی را شامل می شود. یکی ازاین عوامل به ویژه در شهرهای نسبتا کوچک مرزی، ایجاد و توسعه بازارچه های مرزی است که  احتمالا نقش مهمی در فرآیند توسعه برعهده دارد که هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه یکی از این بازارچه ها یعنی  بازارچه مرزی شهر بیله سوار از توابع استان اردبیل- در مرز بین دو کشور ایران و جمهوری آذزبایجان-  با توسعه شهری شهربیله سوار بوده است. روش تحقیق برحسب هدف، از نوع كاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داد ه ها از گروه پیمایشی است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم، با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به  شیوه  پیمایش، از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس مدل swot  جمع­آوری شده است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 200 نفر بودند که به روش نمونه گیری  طبقه ای ازجامعه آماری انتخاب شدند.یافته کلی تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمد، نشان داد؛ بین بازارچه مرزی و توسعه  شهری  شهر بیله سوار رابطه  معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرعی تحقیق نشان دادند؛     بین بازارچه مرزی و ابعاد توسعه( توسعه فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) رابطه معناداری وجوددارد.

 

 
 

 مقدمه :

(نصیری،1389: 45). توسعه در مفهوم حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر. در حقیقت جنبه هدفمند آرمانی تر را به نمایش می گذارد. توسعه درجه ای از تحول است که جامعه را برای نیل به آرمان ها و اهداف خود هدایت می کند به بیان سازمان ملل توسعه فرایندی است که کوشش های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آن ها را برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد(کاظمی، 1378 :21) . شاید بتوان مفهوم توسعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن شناخت. اهمیت انسان و هدف نهایی توسعه را رفاه و خوشبختی انسان ها دانست پس هدف اساسی ایجاد محیطی توان بخش برای مردم است تا از زندگی طولانی، سالم، خلاق و با کیفیت برخوردار شوند .(نصیری زاده و دیگران،1383: 28).

توسعه مفهومی چندبعدی است که هم ابعاد کمی وهم ابعاد کیفی رادربرمی گیرد.ابعادکمی، شاخصهایی مانندتوسعه فضای فیزیکی شهروتوسعه اقتصادی وابعادکیفی شاخصهایی مانندتوسعه اجتماعی(فرهنگی) وسیاسی راشامل می شود(کهن،1376: 43).

پس؛توسعه شهرهاوعوامل موثردراین توسعه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی هرشهربستگی دارد. یکی ازاین عوامل به ویژه درشهرهای نسبتا کوچک مرزی، ایجادوتوسعه بازار(بازارچه) های مرزی است که احتمالا نقش مهمی درفرآیندتوسعه برعهده دارد.

ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﻣﺤﻮﻃﻪ ای اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮردرﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮﻣﺮزی ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﺮان وﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮاراﻳﺠﺎدﺷﺪه واﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات وواردات ﻛﺎﻻ راﺑﺎﺑﺮﺧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا