امروز: جمعه 4 اسفند 1402
جزئیات بیشتر این محصول عنوان کامل شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر دسته اجتماعی روانشناسی معارف اسلامی فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ٩۵
دسته بندی مطالعات خانواده
بازدید ها 3,651
فرمت فایل doc
حجم فایل 268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96
72,000 تومان
دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان کامل: شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر
دسته: اجتماعی - روانشناسی - معارف اسلامی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ٩۵
همراه با ٣٠ سوال پرشنامه
________________________________________________________
بخشی از مقدمه:
همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.
بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه٧ را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور١٣%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.

جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق به ادامه مطلب مراجعه کنید

فصل اول – طرح تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله پژوهش
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیه هاوپرسشها
1-6-تعاریف عملیاتی
فصل دوم- پیشینه تحقیق
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان
2-2-1 - از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
2-2-2-سستی بنیان خانواده
2-2-3-گسترش فساد در جامعه
2-2-4-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
2-6- قرآن وحجاب
2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد
2-6-2- دواستثناء
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-4- کیفیت پوشش
2-6-5-استثناءدوم
2-6-6-جلباب
فصل سوم – روش تحقیق
1-3-تعریف جامعه آماری
2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری
3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن
3-4-روش گردآوری داده ها
3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
3-6- طرح پژوهش
3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
3-8- محدودیتهای تحقیق
3-9- متغیرهای مستقل و وابسته
فصل چهارم یافته های تحقیق
4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
4-1-1-میزان پذیرش حجاب در بین دختران
4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر
4-1-3- آیا چادر همان پوشش كامل است؟
4-1-4-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
4-1-6-تشویق خانواده برحجاب دختران
4-1-7- تأثیر خانواده بر پوشش دختران
4-1-8-تأثیر پوشش دوستان
4-1-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه
4-1-10-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران
4-1-11-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر
4-1-12-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران
4-1-13-لباس و مد
4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی
4-1-15-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج
4-1-16-پوشش وموفقیت در ازدواج
4-1-17-نقش حجاب در ازدواج
4-1-18-نقش حجاب درطلاق
4-1-19-تأثیر حجاب در خودآرایی
4-1-20-حجاب و حفظ معنویت
4-1-21-حجاب و اعتدال روحی
4-1-22-مدگرایی و اقتصاد خانواده
4-1-23-تأثیر از مراكز بزهكاری در پذیرفتن پوشش
4-1-24-میزان اعتقاد فرد به حجاب
4-1-25-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی
4-1-26-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی
4-1-27-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی
4-1-28-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییا
بی حجابی
4-1-29-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
4-2-تحلیل داده ها
4-2-1-پذیرش حجاب
4-2-2-پذیرش چادر
4-2-3-آشنائی با حجاب در سایر ادیان
4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان
4-2-6-تشویق خانواده درر عایت پوشش
-2-7-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیكان بر پوشش دانش آموزان
4-2-8-تأثیر پوشش همكلاسیهاودوستان بردانش آموز
4-2-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان
4-2-10-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان
جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراكز آموزشی در پوشش دانش آموزان
4-2-11-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان
4-2-12-بدحجابی و خودنمائی
4-2-13-بدحجابی و مد
4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانی
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
4-2-18-پوشش و طلاق
4-2-19-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی
4-2-20-رعایت پوشش و حفظ معنویت
4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده
4-2-23-تأثیربازدیدازمراكز بزهكاری در پذیرش پوشش دختران
4-2-24-ارزیابی حجاب خود
4-2-25-رسانه ها و ترویج بدحجابی
4-2-26-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی
4-2-27-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی
4-2-28-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی
4-2-29-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی
4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج
5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
 5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
جمع بندی ونتجیه گیری
5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
5-3- توصیه ها و پیشنهادات
پرسشنامه
 فهرست منابع

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا