امروز: چهارشنبه 12 مهر 1402
در این مقاله، یک س یکل ترک یبی ( برایتون رنک ین ) بر اساس مفهوم اگزرزی تحل یل شده و بر اساس معیار حداقل بازگشت ناپذیری بهینه می شود
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1,806
فرمت فایل pdf
حجم فایل 205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
15,600 تومان
مقاله تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک س یکل ترک یبی ( برایتون - رنک ین ) بر اساس مفهوم اگزرزی تحل یل شده و بر اساس معیار حداقل بازگشت ناپذیری بهینه می شود . در این بررسی اثر پارامترهای مهم س یستم مانند : نسبت فشار کمپرسور، درصد هوای اضافی در واکنش احتراق، فشار حداکثر س یکل بخار، مشخصه های طراحی مولد بخار باز یافت حرار تی (HRSG) و راندمان اجزا ء سیکل ، روی بازگشت ناپذ یری کل س یکل تع یین گرد یده است . بهینه سازی از د یدگاه ترمودینامیک است و مسائل اقتصادی بطور مستق یم لحاظ نشده است . بازگشت ناپذ یری اجزاء محاسبه شده و سهم آن در بازگشت ناپذیری کل تعیین گردیده است

کلیدواژه‌ها:

اگزرژی - بازگشت ناپذِیری - سِیکل ترکیبی - مولدبخار بازیافت حرارتی (HRSG)

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا