امروز: پنجشنبه 9 آذر 1402
MEMS، سنسور گازی فوتوصوتی، توصیف مشخصات، میکروفون،MPW
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,166
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.171 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 4
14,400 تومان
بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس-پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی

Characterization of two novel low frequency microphones for photoacoustic gas sensors

 

Abstract
The photoacoustic principle for measuring gas concentration is well established based upon macromechanical assembly.
However, microsystem based photoacoustic could benefit from smaller size and lower cost, but needs a high resolution
microphone to be competitive. Here we present the characterization of two dedicated low frequency microphones. Both
microphones have been fabricated in the same MPW foundry process, but additional post processing step enabling
narrow ventilation slots through membranes of multiple thickness that increase the sensitivity of microphones, has been
used. Preliminary results indicate a sensitivity of 800 μV/V-Pa, sufficient for high resolution photoacoustic gas sensors.

 

بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس-پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی

 

 

چکیده

مفهوم فوتوصوتیبرای اندازه­گیریغلظت گازبخوبی براساسمونتاژ ماکرومکانیکی اثبات شده است. با این­حال،فوتوصوت مبتنی بر میکروسیستممی­تواندازابعاد کوچک­تر و هزینهکم­تراستفاده کند، اما برای رقابت نیاز به میکروفون با وضوح بالادارد. در اینجا، توصیف مشخصاتدومیکروفونبا فرکانسکم اختصاصی ارائه می­شود. هر دومیکروفونبافرایندریخته­گری (ساخت)MPW یکسان ساختهشده­اند، اما ازگامپس­پردازشاضافی کهتهویه شیارهایباریک را از طریقغشاهایضخامتچندگانه کهحساسیتمیکروفونرا افزایش می­دهداستفاده شده است. نتایج اولیهحساسیت را نشان می­دهدکه برایسنسورهایگاز فوتوصوتی با وضوح بالا کافی است.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا