امروز: پنجشنبه 9 آذر 1402
رادار هواشناسی باندXپلاریمتری
دسته بندی مقالات ترجمه شده
بازدید ها 1,245
فرمت فایل doc
حجم فایل 362 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
15,600 تومان
پیشرفت­ های انجام شده در رادار هواشناسی باند-Xپلاریمتری

Advances in polarimetric X-band weather radar

 

 

Abstract—In recent years, the deployment of X-band weather
radars for dedicated applications such as gap-filling radars
in complex terrain is considered by radar meteorologists and
hydrologists. However, X-band weather radar observations suffer
from the significantly higher attenuation in rain compared to
the S- or C-band radar observations used operationally by the
meteorological services.
One way to deal with the attenuation is the use of radar
polarimetry. This allows to measure the differential phase, i.e.
the phase difference between the co-polarised radar echoes
at horizontal and vertical polarisation. In the case of non-
Rayleigh scattering, which at X-band already occurs at moderate
rainfall rates, the differential phase is the superposition of a
propagation and a backward-scattering component. Recently, we
demonstrated that the differential phase can be decomposed in
its propagation and backward-scattering component, leading to
two weather radar observables that are independent of the radar
calibration and the attenuation.
In this contribution we show that once decomposed, the
differential phase can be applied for microphysical retrieval in
rain. We illustrate this technique with simulated weather radar
data based on data from TU Delft’s polarimetric X-band radar
IDRA, [1]

 

 

 

پیشرفت­ های انجام شده در رادار هواشناسی باند-Xپلاریمتری

 

چکیده

در سال­های گذشته،استفاده ازرادارهای هواشناسی باند-X برای کاربردهایخاص از جمله رادارهای شکاف-پرکن در زمینناهموار توسط هواشناسان رادار و آب­شناسان در نظر گرفته شده است. با این­حال، مشاهدات رادار آب و هوایی باند-Xدارای مشکلتضعیفبسیار بالا در زمان بارش باران در مقایسه با مشاهدات راداریباند-S یا C است که بصورت عملیاتی توسطخدمات هواشناسی استفاده می­شود. یکروش برایحل مساله­یتضعیف استفاده از پلاریمتری رادار است. اینرادار اندازه­گیریاختلاف فاز را میسر می­سازدیعنیاختلاف فاز بین پژواک­های رادار پلاریته-مشترک درپلاریزاسیون­های افقی و عمودی. در مورد پراکندگی رایلی، که در باند-X در حال حاضردر میزان بارش با حد متوسط ​​رخمی­دهد، اختلاف فاز تطبیق انتشار و مولفه­ی-بازگشتی است. بتازگی،نشان دادیم که می­توان اختلاف فازرا به مولفه­ی انتشار و پراکندگی بازگشتی تجزیه کرد،که منجر به دوحالت مشاهده­پذیر رادار آب و هوایی می­شود که مستقل از کالیبراسیون و تضعیف رادار است. در اینمقاله نشان می­دهیم که با تجزیه­ی اختلاف فاز می­توان آن را برای بازیابی میکروفیزیکی درباران بکار برد. این روش را با استفاده از داده­های رادار آب و هوایی شبیه­سازی­شدهبراساس داده­هایی ازIDRA رادار باند-X پلاریمتری دانشگاه فنی دلفت نشان می­دهیم [1].

.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا