امروز: پنجشنبه 6 مهر 1402
تولید پراکنده، اینورتر، ریز شبکه، کیفیت توان
دسته بندی مقالات ترجمه شده isi
بازدید ها 1,317
فرمت فایل doc
حجم فایل 405 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
36,000 تومان
تولید توان با کیفیت بالا با استفاده از کنترل توزیع شده­ ی یک ریز شبکه قدرت پارک

High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid

 

 

 

Abstract—Inverters are a necessary interface for several forms
of distributed generation (DG) and where they form a microgrid
they have the potential to offer high power quality. The challenge
is to coordinate the actions of a group of inverters so that they
offer the level of power quality known to be possible from fast
local control of a single inverter. The case examined here is a power
park of several inverter-based DG in relatively close proximity. A
basic requirement is that the inverters regulate the grid voltage
and share the real and reactive power demands according to their
ratings. In small girds with high proportions of nonlinear and unbalanced
loads it is also important to actively control the waveform
quality in terms of harmonics, transient disturbances, and balance.
Further, it is important that these duties are shared equally
between the units rather than having one master unit taking the
lead in the voltage control function. A constraint faced in designing
a sharing system is the limited bandwidth of signal communication
even over distances of a few meters. A control method is proposed
that separates the control tasks in the frequency domain. Power
sharing and voltage regulation are controlled centrally and commands
are distributed through a low-bandwidth communication
link.Waveform quality functions are controlled in high bandwidth
controllers distributed to each local inverter. Experimental tests on
a grid of three 10-kVA inverters are used to show that the method
fully exploits the inherent fast response of the inverters while also
ensuring voltage balance even with extreme load imbalance. It is
shown that circulating currents are avoided during steady state
and transients.

 

تولید توان با کیفیت بالا با استفاده از کنترل توزیع شده­ ی یک ریز شبکه قدرت پارک

 

چکیده

اینورترها یک واسط[2] ضروری برای اشکال مختلف تولید پراکنده (DG)هستند و جاییکه آن ها یک ریزشبکه[3]بوجود می آورند پتانسیل تولید کیفیت توان بالایی را ارائه می دهند. چالش پیش رو هماهنگی یک گروه از اینورترها برای تولید سطحی از کیفیت توان می باشد که از کنترل سریع محلی یک اینورتر تکفاز قابل اجرا می باشد.مطالعه موردی در اینجا بر روییک قدرت پارکتولید پراکنده مبتنی بر چند اینورتر نسبتا نزدیک می باشد. یک شرط اساسی این است که اینورترها ولتاژ شبکه را کنترل کرده و مصارف توان های اکتیو و راکتیو را براساس درجه بندی هایشان(مقادیر نامی) تقسیم نمایند. در شبکه های کوچک با نسبت بالای بار غیرخطی و نامتعادل این نیز مهم است که کیفیت شکل موج بطور موثریبر حسب هارمونیک ها، اغتشاشات گذرا، و تعادل کنترل گردد. بعلاوه اینکه بسیار مهم است تا این وظایف[4]بطور برابری بین واحدها تقسیم گردد بجای اینکه یک واحد بسیار بزرگ به تنهایی کار کنترل ولتاژ را انجام دهد. یک محدودیتی که در طراحی یک سیستم تقسیم کننده[5]وجود دارد پهنای باند محدود شده یک سیگنال مخابراتی حتی در فواصل چند متری می باشد. یک روش کنترلی پیشنهاد شده است که عملیات کنترلی را در حوزه فرکانسی انجام می دهد. تقسیم توان و تنظیم ولتاژ بطور مرکزی کنترل می شوند و فرمان ها از طریق یک لینک مخابراتی با پنهادی باند کم ارسال می گرددند. توابع کیفیت شکل موج در کنترل کننده های با پهنای باند بالا به هر اینورتر محلی فرستاده می شوند. آزمایش های عملی بر روی یک شبکه با سه اینورتر 10kVAانجام شده است تا نشان داده شود که این روش بطور کامل از پاسخ سریع ذاتی اینورترها استفاده می کند در حالیکه تعادل ولتاژ را تحت نامتعادلی های شدید بار تضمین می کند. نشان داده شد که از جریان های چرخشی در حالت های گذرا و دایمی اجتناب شده است.

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا