امروز: دوشنبه 14 اسفند 1402
چکیده تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (8363) در مورد دهستان مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 1,805
فرمت فایل rar
حجم فایل 580 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230
15,600 تومان
تحقیق جغرافی : برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

فهرست

عنوان                                           فصل اول: کلیات تحقیق                                                   صفحه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2

3-1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

4-1 – فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………5

5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6

7-1- موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………..6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17

الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20

ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20

4-2- سوانح طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- سیل ………………………………………………………………………………………………………………….21

5-2- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی……………………………………………………………………………….22

1-5-2- خاکهای کوهستانی ………………………………………………………………………………………………22

2-5-2- خاکهای کوهپایه ای ……………………………………………………………………………………………..23

3-5-2- خاکهای جلگه ای …………………………………………………………………………………………………23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها…………………………………………………………………………………………..25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر …………………………………………………………………………………………26

2-6-2- رشته کوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26

3-6-2- دشت های خزری ………………………………………………………………………………………………….27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری …………………………………………………………………………………………….28

1-7-2- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………28

2-7-2- پوشش زیست جانوری …………………………………………………………………………………………..29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی …………………………………………………………30

1-8-2- آبهای سطحی ………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2- آبهای زیرزمینی …………………………………………………………………………………………………….33

9-2- ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………33

1-9-2- جریانات جوی ……………………………………………………………………………………………………..34

2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40

4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42

5-9-2- یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45

6-9-2- تبخیر و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم: ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50

3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58

5-3- تراکم نسبی و بیولوژیک……………………………………………………………………………………………..62

6-3- وضعیت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63

7-3- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت………………………………………………………………………………………66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال………………………………………………………………………………………………68

10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………73

 

 

 

 

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………….75

1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ……………………………………………………………………….88

3-1-4- توت و نوغانداری………………………………………………………………………………………………….91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور……………………………………………………………………………………..92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی……………………………………………………………………………………….98

2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100

1-2-4- صنایع تبدیلی………………………………………………………………………………………………………101

2-2-4- صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………102

3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی…………………………………107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای شهرستان در زمینه کشاورزی ………………………………………………..107

2-4-4- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی…………………………………… 107

 

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر…….. 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………..111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی……………………………………………………………………111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر…………….112

3- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی………………………………………………..113

الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی…………………………………………………………………………………… 115

ج: فعالیتهای مربوط به عمران کشاورزی ، زراعی ودامی …………………………………………………………..118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی……………120

1-4- تکنولوژی مکانیکی …………………………………………………………………………………………………122

2-4- تکنولوژی بیولوژیکی ………………………………………………………………………………………………126

5- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی……………………………………………….127

6 –نقش تحقیقات کشاورزی در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130

7- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود………………………………………………………135

1-8- راههای اصلی………………………………………………………………………………………………………….135

2-8- راههای فرعی………………………………………………………………………………………………………….137

3-8- رههای روستایی ……………………………………………………………………………………………………..137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی………………………………………139

1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ………………………………139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه ……………………………………………..141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی …………………………………………………………………..142

4- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در رشد کشاورزی……………143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی……………………………………………..144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی………………………………………………………..145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی…………………………………….147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی ……..148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن در تحولات اقتصاد کشاورزی …………………..149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه………………………………151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151

  • نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
  • بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
  • برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی……………………………………………………155

2-2-5- ویژگی های آب و خاک……………………………………………………………………………….156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاک در تحول تولیدات کشاورزی……………………………………….156

2- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه…………………………………………………..158

3- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه…………………………………………..159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی……………………………………………………..161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی…………………………………………………………………………………161

2- خشکسالی های خفیف و احتمالی……………………………………………………………………………..162

3- بادهای محلی وغیر بومی………………………………………………………………………………………….162

3-5- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه…………………………….163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور………………………………………………………163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

 

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی………………………………………169

2-6-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند……………………………..172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی……………………………………………174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است …………………………………………….175

3-6- آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………..177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی…………………………………….. 190

1-4-6- بازتاب فضایی ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………..190

2-4-6- بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی……………………………………….192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب……………….195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود ……………………….196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه برای رفع موانع توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه …………..197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

چکیده : تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است.

با توجه به اینکه دهستان مورد مطالعه از یکسوی به لحاظ موقعیت و شرایط طبیعی، انسانی و منابع آب و خاک از ویژگی‌های مطلوبی برخوردار است و از سوی دیگر، اطلاعات و آگاهی‌های فنی و حمایتی دولتی و به اصطلاح عوامل بیرونی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا اقتصاد روستایی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی متحول گردد. بازتاب فضایی این تحولات را می‌توان در ارتقاء فکری و عملکردهای روستاییان بهره‌بردار در امور کشاورزی و فعالیتهای روستایی مشاهده کرد. از عمده‌ترین بازتابها و تحولات اقتصادی می‌توان به نوآوری‌ها، تنوعات تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مانند پرورش موزهای گلخانه‌ای، پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش نگهداری شترمرغ محلی و تولید محصولات جالیزی اشاره کرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این تحقیق، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این تحقیق کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا