امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
این مقاله در 15 صفحه بصورت جامع و کامل و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 723
فرمت فایل docx
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
15,600 تومان
بررسی حجیت آزمایش دی ان ای (DNA) در نفی نسب

چكیده

 بیگمان شارع و قانونگذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است ییتا جا ، كه در فقـه امامیـه از ضـعیف تـرین ادله مانند قرعه نیز در موارد معینی برای اثبات نسب كمك گرفته شده است . بدین ترتیب ارزش و اعتبار روشهـای دقیـق علمـی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشكار است ، ولی نكته قابل تأمل اعتبارسـنجی چنـین روش هـایی در زمینـه نفی نسب است؛ چرا كه شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظـام خـانواده، نسـبت بـه نفـی نسـب راه و هـای اعمـال آن سختگیری و دقت ویژهای اعمال كرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته اسـت كـه بـا توجـه بـه حصـری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقـد اعتبـار و حجیـت است.

 واژگان كلیدی: نفی نسب، دی ان ای، اماره فراش، لعان.

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا