امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
این تحقیق در 215 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 825
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215
28,800 تومان
تحقیق بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كلیات

   فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2

       الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری......................................... 5

       ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری........................................ 6

       ج- نقش انسان در قانون گذاری..................................................................... 7

           1- در قوانین ثابت و پایدار....................................................................... 8

           2- در قوانین متغیر و دائمی...................................................................... 9

   فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه..................... 11

   فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان........................... 15

   فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون............................................ 21

   فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون................................... 25

   فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

       1- واژه شناسی عدالت.................................................................................. 29

       2- مقام زن در جهان بینی اسلام..................................................................... 31

       3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39

       4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

       5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

   ماده1  .............................................................................................................. 48

       - بررسی حقوق زن در قانون اساسی.............................................................. 50

   ماده 2 .............................................................................................................. 52

       الف- تعارض این ماده با قانون اساسی........................................................... 54

       ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری.............................................................. 55

           1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

           2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات............................................................ 59

           3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

       ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.................................................... 67

   ماده 3 .............................................................................................................. 70

   ماده 4 .............................................................................................................. 71

       - تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.......................................................... 72

   ماده 5 .............................................................................................................. 74

       - تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

   ماده 6 .............................................................................................................. 77

       - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام...................................................................... 80

   ماده 7 .............................................................................................................. 81

       1- امامت و رهبری....................................................................................... 83

       2- قضاوت.................................................................................................. 84

       3- مرجعیت................................................................................................. 85

   ماده 8 .............................................................................................................. 87

   ماده 9 .............................................................................................................. 97

       1- تابعیت ایرانی زنان................................................................................... 88

       2- تابعیت خارجی زنان................................................................................ 89

   ماده 10............................................................................................................. 91

   ماده 11............................................................................................................. 94

       1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی............................................................ 97

       2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی............................................................ 97

       3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران............................................................. 98

       4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد............................................ 103

       5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام.................................................................. 104

   ماده 12............................................................................................................. 112

   ماده 15............................................................................................................. 113

   ماده 16............................................................................................................. 116

       1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام................................................................. 118

       2- اهداف تشكیل خانواده.............................................................................. 120

       3- تعارض این ماده با قوانین مدنی................................................................ 123

       الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

       ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

       ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج......................................................... 127

       2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه................................................................................................................ 146

     فصل اول- تعریف حق شرط......................................................................... 147

     فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.................. 149

      فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه.................................................................................................................. 154

   فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران................................... 155

   فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران................................... 159

   فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

   فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............................................................................... 162

           1- در بعد جهانی..................................................................................... 162

           2- در بعد داخلی..................................................................................... 164

   چكیده

   فهرست منابع

       الف- فارسی

       ب- عربی

       ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

   متن انگلیسی چكیده تحقیق

   ضمائم

       ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

       ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

       ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا