امروز: سه شنبه 25 مرداد 1401
این تحقیق در 118 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل و بدون نیاز به ویرایش تهیه و تنظیم شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 977
فرمت فایل doc
حجم فایل 157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230
25,200 تومان
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

1 – مقدمه.................................................................................................................. 3

الف – بیان مساله و اهمیت آن..................................................................................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................................................................................... 6

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب............................................................................... 6

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشكیل دیوان كیفی بین المللی................................................................................................ 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل. 9

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه............................................................................ 9

      الف- تحویل مفهوم حاكمیت دولت ها................................................................ 12

      ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها................................................ 13

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر.......................................... 15

الف – عرف بین المللی............................................................................................. 15

ب -  كنوانسیون های بین المللی................................................................................ 16

ج -  تشكیل كنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)....................................................... 19

فصل دوم : سیر تشكیل دیوان كیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان....................... 19

گفتار1 : حركت  جامعه جهانی جهت تشكیل دیوان كیفری بین المللی ......................... 19

گفتار 2 : جرایمی كه در صلاحیت دیوان است (نسل كشی ، جنایات علیه بشریت و …) 26

 

 

 

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران.................. 28

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر...................................................................... 28

الف - تعریف عرفی.................................................................................................. 28

ب – تعریف حقوقی................................................................................................. 29

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر.......................................... 32

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................................................................................. 36

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی................................................................ 36

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم............................ 37

الف - اسیران نظامی.................................................................................................. 40

 ب - اسیران غیر نظامی............................................................................................. 49

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم........................................ 54

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان...................... 55

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های كلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان...... 55

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی       57

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه.......................................................................... 57

ب - نفی كسب اطلاعات و اخبار............................................................................... 57

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان........... 67

د- فرار اسیران.......................................................................................................... 70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شكایت اسیران جنگی بلحاظ كیفیت اسارت 70

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی............................................................. 70

ب- شكایت اسیران جنگی بلحاظ كیفیت اسارت.......................................................... 74

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت كننده از اسیران... 75

الف -كشور حامی..................................................................................................... 75

ب - كمیته بین المللی صلیب سرخ............................................................................. 77

ج - نماینده معتمد اسیران........................................................................................... 79

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه........................................................... 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع............................. 81

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی................................................ 81

الف - مبادله اسیران................................................................................................... 83

ب - فوت اسیران...................................................................................................... 85

پ - ضمانت یا قول اسیران....................................................................................... 87

ج - فرار اسیران........................................................................................................ 89

د - جراحت و بیماری شدید اسیران............................................................................ 90

هـ - پایان مخاصمات فعال........................................................................................ 91

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت..... 93

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان................................................................. 94

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........................................................................ 95

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............................................................................. 96

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی كنوانسیون 1949 و نارسایی های آن......................... 97

نتیجه گیری............................................................................................................... 99

پیشنهاد................................................................................................................... 103

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا